Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Monitorowanie podstawy programowej

Monitorowanie podstawy programowej

08:40 29-08-2012

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Prawo oświatowe , Dydaktyka

Monitorowanie podstawy programowej jest obowiązkiem nauczycieli i dyrektorów szkół. Jak się z niego wywiązać, żeby rzeczywiście podnieść jakość nauczania. Biurokratyczny nakaz może przerodzić się w skutecznie narzędzie kierowania procesem dydaktycznym.

Początek roku szkolnego to szereg zadań i obowiązków podejmowanych przez nauczycieli i dyrektorów w celu realizacji zadań statutowych oraz innych wynikających z przepisów prawa, polityki oświatowej państwa, priorytetów ministra i kuratora, czy kierunków ujętych w koncepcji pracy szkoły. Jednym z najważniejszych zadań nauczyciela i dyrektora jest realizacja podstawy programowej i jej monitorowanie.

 Czym jest monitorowanie?
Monitorowanie jest procesem systematycznego zbierania i analizowania informacji ilościowych i jakościowych na temat wdrażanych projektów, programów, przedsięwzięć, procesów. Monitorowanie  to inaczej sprawdzanie, systematyczne i zorganizowane obserwowanie osiąganej jakości pracy. Monitoring to także strategia zbierania informacji. Monitorowanie wymaga też, gromadzenia danych i ich interpretowania, wykrywania nieprawidłowości i ich korygowania.

 Trzy płaszczyzny monitorowania

Monitorowanie przebiega w trzech płaszczyznach. Możemy ująć to na schemacie: 

 

 

MONITORING ILOŚCIOWY

  1. zgodność ilości godzin prowadzonych zajęć z ramowymi planami nauczania
  2. liczba godzin realizowanych na poszczególnych przedmiotach i edukacjach,
  3. frekwencja uczniów,
  4. ilość finalistów, laureatów,
  5. ilość finalistów, laureatów
  6. ilość imprez i uroczystości szkolnych,
  7. liczba wycieczek,
  8. ilość uczniów w konkursach, olimpiadach,
  9. ilość zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań

 

MONITORING JAKOŚCIOWY

1.osiągnięcia edukacyjne uczniów potwierdzone przez
a)      wyniki egzaminów zewnętrznych
b)      wyniki egzaminów próbnych
c)      wyniki testów diagnozujących wiedzę i umiejętności
d)      wyniki analiz ocen śródrocznych i rocznych

2.aktywność uczniów na lekcji,
3. pozaszkolna aktywność twórcza,
4. relacje interpersonalne uczniów,
5. dokonania wychowawcze nauczycieli,

 MONITORING ORGANIZACYJNY:
wypełnianie zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej.
Zebranie rady pedagogicznej w sierpniu powinno zaowocować istotnymi działaniami,  które można wykorzystać przy monitorowaniu wdrażania i realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Co na radzie pedagogicznej?
Prowadząc radę pedagogiczną warto omówić i przyjęć narzędzia do planowania i rozliczania realizacji minimalnej ilości godzin z danego przedmiotu i wszystkich przedmiotów w szkole na dany etap edukacyjny. Nauczyciel winien zaplanować realizację godzin na 32/33 tygodnie w ciągu roku. Łączna liczba godzin zaplanowanych na 33 tygodnie do realizacji w ciągu roku będzie nieco większa od minimalnej liczby godzin wskazanej prze MEN, co zapewni szkole bezpieczną ich realizację np. minimalna liczba godzin z matematyki wskazana przez MEN wynosi 385. Spójrzmy na przykład:

32 tygodnie x 4 godz. mat./tydzień = 128 godz. x 3 lata = 384 godz.
33 tygodnie x 4 godz. mat./tydzień = 132 godz. x 3 lata = 396 godz.

 Dalsze zadania
1) Podjęcie decyzji o planowaniu realizacji minimalnej ilości godzin w roku szkolnym (za pomocą rozkładów materiału, klanów kierunkowych, planów wynikowych).
2) Zaplanowanie i obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli pod kątem realizacji treści z podstawy programowej (realizacja gł. umiejętności przedmiotowych i umiejętności szczegółowych z realizowanych treści danego przedmiotu), opracowanie lub modyfikacja /w zespołach / arkuszy obserwacji.
3) Zaplanowanie podsumowania realizacji podstawy programowej na koniec cyklu kształcenia (można za pomocą oświadczenie nauczyciela, które potwierdza, że cele i umiejętności określone w podstawie programowej w poszczególnych klasach w trzyletnim cyklu kształcenia zostały przez nauczyciela zrealizowane w ramach nauczanego przedmiotu) lub na podstawie krótkiego badania za pomocą  ankiety, którą wypełniają nauczyciele.
4)  W protokole rady pedagogicznej raz/dwa razy w roku umieszczenie zapisu dotyczącego podsumowania realizacji podstawy programowej.
5) zestawienie wniosków z realizacji podstawy programowej dokonywanej przez nauczycieli z wynikami egzaminów zewnętrznych i z wnioskami z prowadzonego nadzoru pedagogicznego.

Podsumowanie. Pamiętaj o wnioskach!
Należałoby pamiętać, że dyrektorzy szkół/przedszkoli w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego mają obowiązek monitorowania wdrażania przez nauczycieli nowej podstawy programowej, oceny stopnia opanowania przez uczniów określonej wiedzy i umiejętności, nadzorowania wdrażania wniosków wynikających z analizy opanowania umiejętności przez uczniów szkół i wychowanków przedszkola.

Halina Szymańska

Agnieszka Jarzębska

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x