Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Religia w przedszkolu

Religia w przedszkolu

09:20 23-10-2012

Kategoria: Prawa dziecka , Prawa rodziców

Jak zorganizować zajęcia z religii w przedszkolu zgodnie z prawem? Poradnik dla rodziców i dyrektorów w formie pytań i odpowiedzi opracowała Hanna Basaj

Zasady organizowania zajęć religii w przedszkolach:

 1. W przedszkolach publicznych zajęcia religii organizowane są w ramach planu zajęć przedszkolnych na życzenie rodziców (opiekunów prawnych).
 2. Przedszkole ma obowiązek zorganizowania zajęć religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu wychowanków.
 3. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych  i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych.
 4. Nauka religii w przedszkolach realizowana jest w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych tygodniowo. Wymiar zajęć może być zmniejszony tylko za zgodą biskupa diecezjalnego Kościoła katolickiego albo władz zwierzchnich pozostałych kościołów lub związków wyznaniowych.
 5. Przedszkole zatrudnia katechetę lub nauczyciela religii wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania do danego przedszkola, wydanego przez właściwego biskupa diecezjalnego ( Kościół katolicki), właściwe władze zwierzchnie pozostałych kościołów                     i związków wyznaniowych.
 6. Nauczyciel religii jest zatrudniany zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Ważne: cofnięcie skierowania jest równoznaczne z utratą uprawnień do nauczania religii w danym przedszkolu. Dyrektor powiadamiany jest na piśmie przez władze kościołów i związki wyznaniowe.

W jakiej formie rodzice wyrażają życzenie ?
Życzenie rodziców wyrażane jest w formie indywidualnego oświadczenia podpisanego z imienia i nazwiska. Nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione. Ważne: wyrażenie życzenia nie może odbywać się poprzez wpisanie dziecka na listę.

Co zrobić, jeśli grupa dzieci zapisanych jest mniejsza niż siedmioro wychowanków?
Ten fakt należy zgłosić do organu prowadzącego, który w porozumieniu z właściwym kościołem zorganizuje naukę religii w grupie międzyprzedszkolnej lub w pozaprzedszkolnym punkcie katechetycznym.

Jak przeliczyć czas uczestnictwa wychowanków w zajęciach religii?
Przez jedną godzinę zajęć w przedszkolu rozumie się 60 minut. Czas trwania zajęć dodatkowych, do których zalicza się religię powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

a)  Dla dzieci w wieku 3-4 lata – ok. 15 minut
b)  Dla dzieci w wieku 5-6 lat – ok. 30 minut

Czy czas realizacji zajęć religii = wymiar zatrudnienia nauczyciela religii?
Kryterium ustalania wymiaru zatrudnienia nauczyciela stanowi jednostka organizacyjna pracy w przedszkolu, która trwa 60 minut. To znaczy, że nauczyciel religii prowadzi 60-minutową godzinę zajęć opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznych z dziećmi, w której odpowiednio 15 – 30 minut zajmuje nauka religii.

Zatem, jeżeli dyrektor zatrudnia nauczyciela religii do prowadzenia tygodniowo np. 2 zajęć z dziećmi w wieku 5 lat, to wymiar zatrudnienia wynosi 2/25.

Nauczyciel religii, w ramach czasu pracy i ustalonego wynagrodzenia jest obowiązany do realizacji:

 • zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz
 •  innych czynności i zajęć wynikających z zadań statutowych przedszkola
 • zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym

Jak obliczyć wymiar zatrudnienia nauczyciela religii w grupie zróżnicowanej wiekowo?
Jeżeli nauczyciel religii będzie prowadził zajęcia z dziećmi 6-letnimi i młodszymi, to wymiar pensum w tym przypadku ustali organ prowadzący.

Kiedy rozpocząć realizację zajęć religii?
Dyrektor, podczas zebrania organizacyjnego, które odbywa się we wrześniu danego roku szkolnego, informuje rodziców o możliwości zorganizowania w przedszkolu zajęć religii. Dopiero, po zebraniu oświadczeń złożonych przez rodziców i ustaleniu liczby dzieci, dla   których zajęcia będą organizowane, dyrektor zatrudnia nauczyciela religii. Zatem, zatrudnienie katechety i rozpoczęcie zajęć nie może nastąpić przed zgłoszeniem takiej potrzeby przez rodziców. W praktyce przedszkolnej przyjmuje się rozpoczęcie zajęć dodatkowych, w tym religii od 1 października danego roku.

Ważne: okres zatrudnienia nauczyciela religii upływa z dniem zakończenia zajęć w przedszkolu, tj. 30 czerwca. Nauczyciel, ma prawo do otrzymania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

W jakiej porze dnia organizowana jest religia?
Religia jest zajęciem dodatkowym. tzn., że nie może odbywać się w czasie realizacji podstawy programowej. Zatem zajęcia religii odbywają się po godzinie 13.00.

Jakie czynności wykonuje nauczyciel przedszkola podczas realizowanych zajęć religii?
Jeżeli na zajęcia religii zostają zapisani wszyscy wychowankowie danej grupy, nauczyciel przedszkola jest obecny w grupie podczas tych zajęć. Zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i wspomaga je w wykonywaniu zadań. Jeżeli na zajęcia religii uczęszcza niepełna grupa dzieci, nauczyciel przedszkola organizuje pozostałym wychowankom gry, zabawy itp.

Ważne: w zależności od liczby uczestników zajęcia religii powinny odbywać się w innym pomieszczeniu. Dzieci nie uczestniczące w zajęciach a przebywające w tej samej sali gdzie odbywa się religia narażone są na odczuwanie segregacji społecznej, co jest sprzeczne z wymaganiami nadzoru pedagogicznego.

Skąd pozyskać kadrę?
Z praktyki przedszkolnej wynika, że dyrektorzy współpracują z kościołami na rzecz pozyskania nauczyciela religii, który poza kwalifikacjami i wysokim poczuciem odpowiedzialności posiada kompetencje umożliwiające przeżywanie radości w procesie poznawania i tworzenia, stosowany system motywacyjny jest przyjazny rozwojowi dziecka.

Jaką dokumentację prowadzi katecheta?
Dziennik zajęć dodatkowych ( nie mylić z dziennikiem zajęć przedszkola).

Kto sprawuje nadzór pedagogiczny?
Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzi dyrektor przedszkola.

Ważne: do wizytowania zajęć religii upoważnieni są wizytatorzy wyznaczeni prze władze kościołów.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie MEN z 14 kwietnia 1992r.  w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach ( Dz.u. Nr 36, poz. 155, z późn. zm. )
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 i z 1992r. Nr 26, poz. 113)
 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 Nr 97, poz. 674, późn. zm. )

Hanna Basaj

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

 • Cyt:
  RELIGIA W PRZEDSZKOLU
  09:20 23-10-2012
  Kategoria: Prawa dziecka , Prawa rodziców

  W jakiej porze dnia organizowana jest religia?
  Religia jest zajęciem dodatkowym. tzn., że nie może odbywać się w czasie realizacji podstawy programowej. Zatem zajęcia religii odbywają się po godzinie 13.00.

  Czy ta wiadomość z Pani artykułu ma jakieś obowiązujące unormowanie prawne?
  Nie mogę znaleźć,
  Dziękuję za ewentualną odpowiedź.

  Dodane przez Autonomic, 07/10/2013 10:23pm (5 lata temu)

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x