Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Wdrażanie nowej podstawy programowej

Wdrażanie nowej podstawy programowej

08:54 13-09-2017

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Podstawa programowa , Zarządzanie Oświatą , System oświaty

Reforma oświaty wraz z nadchodzącym rokiem szkolnym wprowadza liczne zmiany w przepisach, nową strukturę szkolnictwa oraz nowe wymagania. Co to oznacza dla dyrektorów i nauczycieli?

Reforma oświaty wraz z nadchodzącym rokiem szkolnym wprowadza liczne zmiany w przepisach, nową strukturę szkolnictwa oraz nowe wymagania. Trudne zadania stoją przed dyrektorami, którzy w okresie przejściowym będą musieli pogodzić niektóre dotychczasowe rozporządzenia z nowymi.

Nową regulacją jest nowa podstawa programowa, która zgodnie z art.4 pkt 24 ustawy z 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe ,jest obowiązkowym zestawem celów kształcenia i treści nauczania. Przedstawia umiejętności opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego oraz zadań profilaktyczno-wychowawczych szkoły. Umożliwia ustalenie kryteriów ocen szkolnych, wymagań egzaminacyjnych, a także  wskazuje warunki i sposób realizacji podstawy programowej .

            Główne założenia nowej podstawy programowej to:

 • Powrót do spiralnego układu treści nauczania, tj. powtarzanie i utrwalanie materiału na kolejnych etapach nauczania,
 • Ocenianie wychowawczej i profilaktycznej funkcji szkoły poprzez rozszerzenie zadań profilaktyczno-wychowawczych,
 • Zastąpienie integracji  korelacją przedmiotową w ramach przedmiotów humanistycznych , przyrodniczych i ścisłych począwszy od klasy V sp,
 • Nauczanie przedmiotowe od klasy V SP,
 • Wzmocnienie edukacji w zakresie nauki języków obcych nowożytnych, włączenie drugiego języka w szkole podstawowej,
 • Możliwość kształcenia dwujęzycznego, począwszy od klasy VII SP, z kontynuacją w szkole ponadpodstawowej,
 • Uwzględnienie technologii TIK na poszczególnych przedmiotach,
 • Wprowadzenie nauki programowania , począwszy od edukacji wczesnoszkolnej,
 • Szersze uwzględnienie problematyki edukacji dla bezpieczeństwa, w tym ratownictwa medycznego,
 • Stworzenie większych możliwości realizacji podstawy programowej metodą projektu, rozwijania umiejętności  pracy zespołowej  uczniów , rozwiązywania problemów.

Do szkoły podstawowej podstawa programowa wprowadza nowe przedmioty:

 • Geografię, biologię, chemię i fizykę-odpowiednio od V klasy
 • Doradztwo zawodowe –od klasy VII, niezależnie od pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu udzielanej w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

            W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z doradztwa zawodowego będą realizowane w oparciu o program przygotowany przez nauczyciela realizującego zajęcia i dopuszczony do użytku przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Program powinien zawierać treści dotyczące informacji o zawodach , kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwości zdobycia kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi.

Bardzo ważnym jest uświadomienie, że każdy nauczyciel podczas zajęć z uczniami jest zobowiązany realizować  podstawę programową, a nie podręcznik, który jest jedynie pomocą dydaktyczną .

            W związku z wdrażaniem nowej podstawy programowej pojawia się wiele zadań, które spoczywają na dyrektorze.

            Zmian wymagają statuty, które należy zaktualizować nie dłużej niż do 30 listopada 2017.

            W przedszkolu zaktualizujmy zapisy dotyczące celów i zadań przedszkola wynikających z przepisów prawa, sposobów realizacji zadań  przedszkola, zakresów zadań nauczycieli, w tym współdziałania nauczycieli z rodzicami, planowania i prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej, prowadzenia obserwacji pedagogicznej i dokumentowania tychże , oraz organizację przedszkola.

            Aktualizując statuty szkoły publicznej zwróćmy uwagę na zapisy dotyczące:

 • Celów i zadań szkoły wynikających z nowej podstawy programowej oraz sposób ich wykonania, z uwzględnieniem programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły,
 • Organizacji pracy szkoły, w tym oddziałów  dwujęzycznych,
 • Zakresu zadań nauczycieli, sposób i form  wykonywania tych zadań
 • Szczegółowych  warunków i sposobów oceniania wewnątrzszkolnego uczniów,
 • Organizacji  pracowni  szkolnych
 • Organizacji  dodatkowych zajęć dla uczniów
 • Organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
 • Organizacji biblioteki szkolnej, w tym gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, warunki i zakres współpracy biblioteki z uczniami, nauczycielami i rodzicami,
 • Organizacji formy współpracy szkoły z rodzicami,
 •  Zapisów uwzględniających zmiany w innych aktach prawnych

            Obowiązkowo  pamiętajmy o upowszechnieniu wdrożonych zmian w statucie, w sposób przyjęty w danej szkole (np. przez umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły).

 

Ciąg dalszy za tydzień!

Bożena Brzozowska

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x