Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Niezbędnik Dyrektora

Niezbędnik Dyrektora

10:07 22-06-2021

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Zarządzanie Oświatą

Koniec roku szkolnego zawsze oznacza więcej obowiązków dla dyrektora szkoły. Dzisiaj prezentujemy najważniejsze zadania dla kadry zarządzającej – druga część artykułu ukaże się już jutro. Serdecznie zachęcamy do lektury i komentowania.

21 czerwca 2021 r.

Rozpoczęcie letniej sesji egzaminacyjne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie/zawodowego.

Należy przeprowadzić egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej. Egzaminy odbędą się:

  • Część pisemna – 22 czerwca
  • Część praktyczna model „d” – 21 czerwca
  • Część praktyczna model „w”, „wk” i „dk” – 23 czerwca-8 lipca

Ważne: Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec to 31 sierpnia. Natomiast termin przekazania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów to 8 września.

22 czerwca 2021 r.

Przekazanie przez dyrektora informacji do OKE o uczniach nie kończących szkołę

  • Dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi OKE informację o uczniach (nazwisko, imię, numer PESEL), którzy nie kończą odpowiednio szkoły podstawowej, szkoły podstawowej dla dorosłych, szkoły artystycznej albo nie otrzymują promocji do klasy programowo wyższej w przypadku uczniów tej klasy szkoły artystycznej – realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej, ponieważ:
  • w wyniku klasyfikacji końcowej nie otrzymali ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pozytywnych końcowych ocen klasyfikacyjnych,
  • nie zdali egzaminu dyplomowego – dotyczy uczniów szkoły artystycznej,
  • nie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty.

Przekazanie wniosku do OKE w sprawie uczniów którzy nie mogli przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym.

Dyrektor szkoły składa wniosek (za pośrednictwem SIO) w porozumieniu z rodzicami ucznia lub słuchacza (do 22 czerwca 2021 r.). Wydrukowany i podpisany wniosek dyrektor szkoły przekazuje wraz z dokumentacją do OKE. Chodzi o szczególne przypadki losowe lub zdrowotne, uniemożliwiające przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym – w takich przypadkach dyrektor OKE, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów.

25 czerwca 2021 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021.

Podstawa prawna:

 Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm.) – § 2 ust. 1.

Zebranie rady pedagogicznej podsumowujące rok szkolny (plenarna)

  • Termin tego zebrania może być sprecyzowany w statucie szkoły, ewentualnie w innym dokumencie wewnątrzszkolnym np. w regulaminie rady pedagogicznej.
  • Na dyrektorze spoczywa obowiązek wyznaczenia terminu zebrania i poinformowania z wyprzedzeniem o terminie posiedzenia wszystkie osoby uprawnione do uczestnictwa.
  • Warto przypomnieć nauczycielom, jakie analizy, zestawienia, sprawozdania mają przygotować.

Uwaga! Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do 31 sierpnia, przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej - na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

Podstawa prawna:

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 910) - art. 69 ust. 5.

 Rozporządzenie MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1551) - § 24.

Jacek Jagiełło

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x