Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Ocenianie jako integralna część procesu nauczania w modelu „Edukacji dla wszystkich”

Ocenianie jako integralna część procesu nauczania w modelu „Edukacji dla wszystkich”

09:28 19-02-2021

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Prawa dziecka , System pomocy psychologiczno-pedagogicznej , Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Około 70% rodziców uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego decyduje się, by ich dziecko uczęszczało do placówki ogólnodostępnej, gdzie otrzymuje wsparcie w ramach organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej czy kształcenia specjalnego. By zapewnić tym uczniom aktywny udział w procesie nauczania – uczenia się, powstaje model Edukacji dla wszystkich. To wizja takiej organizacji kształcenia i wychowania, która mogłaby zapewnić uczniom rzeczywiste włączenie i integrację społeczną.

Około 70% rodziców uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego decyduje się, by ich dziecko uczęszczało do placówki ogólnodostępnej, gdzie otrzymuje wsparcie w ramach organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej czy kształcenia specjalnego. By zapewnić tym uczniom aktywny udział w procesie nauczania – uczenia się, powstaje model Edukacji dla wszystkich. To wizja takiej organizacji kształcenia i wychowania, która mogłaby zapewnić uczniom rzeczywiste włączenie i integrację społeczną.

Edukacja dla wszystkich zakłada, że zróżnicowanie potrzeb edukacyjnych uczniów jest zjawiskiem naturalnym. Proponuje się uznanie kształcenia w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych jako podstawowej, głównej formy organizacji kształcenia dla wszystkich osób uczących się, w tym z niepełnosprawnościami.

Zgodnie z założeniami, szkoły mają zapewnić dostępność wszystkim uczniom, a nauczyciele, wspierani przez specjalistów, będą odpowiednio przygotowani do tego, aby zaspokoić różnorodne potrzeby wszystkich osób uczących się. Dla osób wymagających dodatkowej pomocy w realizacji celów określonych w podstawie programowej szkoła zapewni wsparcie edukacyjno-specjalistyczne (indywidualne lub grupowe).

Dzięki temu uczniowie znajdą się w centrum procesu nauczania-uczenia się i otrzymają spersonalizowane wsparcie, które uwzględni zróżnicowane potrzeby edukacyjne - wynikające zarówno ze zróżnicowania rodzin, z których pochodzą (ekonomicznego, światopoglądowego, religijnego, etnicznego, wykształcenia rodziców, itp.), jak też osobistego potencjału rozwojowego, w tym indywidualnych stylów i właściwości uczenia się, sprawności zmysłów, sprawności fizycznej lub umysłowej czy stanu zdrowia.

Nastąpi włączenie uczniów w planowanie sposobów realizacji kształcenia i ocenę tego, czego się nauczyli. Zatem ocenianie powinno umożliwiać zarówno uzyskanie kształtującej informacji zwrotnej dla osoby uczącej się, jak też zmierzenie efektów uczenia się oraz zidentyfikowanie wszelkich przeszkód w nauce.

Tak więc, przed szkołą i nauczycielami stoi nowe wyzwanie, czyli podjęcie takich działań, aby ocenianie stanowiło rzetelną informację o postępach ucznia i pełniło funkcję motywującą, co będzie wymagało, miedzy innymi:

  • ustalenia wymagań edukacyjnych z każdego przedmiotu dostosowanych do możliwości psychofizycznych ucznia,
  • stosowania różnorodnych narzędzi służących sprawdzaniu wiedzy i umiejętności dostosowanych do poziomu funkcjonowania osoby uczącej sie,
  • uwzględnienia w ocenie zaangażowania w pracę, podejmowania prób rozwiązania zadania, problemu, a w kryteriach oceniania postępów ucznia (wartość dodana).

Konieczna będzie ścisła współpraca nauczycieli „przedmiotowców” i specjalistów szkolnych. Zatem w przedszkolach/szkołach będą funkcjonowały zespoły wielospecjalistyczne złożone z nauczycieli i nauczycieli specjalistów, których pracami będzie kierował koordynator edukacji włączającej (nowe stanowisko, które pojawi się w szkołach i przedszkolach).

 

Beata Jeziorska

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x