Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Odpowiedzialność prawna nauczycieli – odpowiedzialność porządkowa

Odpowiedzialność prawna nauczycieli – odpowiedzialność porządkowa

09:33 27-10-2021

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Prawo oświatowe , Zarządzanie Oświatą

Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może wyciągnąć wobec swojego pracownika konsekwencje – jakie? Odpowiada Anna Kozimor-Cyganik

Odpowiedzialność porządkowa dotyczy wszystkich pracowników szkoły lub placówki oświatowej. Uprawnionym do stosowania kary jest pracodawca, czyli dyrektor szkoły.

 

Wynika z zapisów w Kodeksie pracy:

 

Art.108 § 1 – nieprzestrzeganie organizacji i porządku pracy

 

Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:

 • karę upomnienia
 • karę nagany
 • karę pieniężną

Odpowiedzialność porządkowa dotyczy w szczególności:

 

I. Organizacji i porządku w procesie pracy określonych w:

 • statucie szkoły,
 • regulaminie rady pedagogicznej,
 • regulaminie pracy (w tym zasady usprawiedliwiania nieobecności, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć edukacyjnych, sprawowanie opieki podczas imprez i uroczystości szkolnych, przestrzeganie instrukcji o organizacji sprawdzianu lub egzaminów),
 • innych regulaminach (np. regulaminie dyżurów),
 • zarządzeniach dyrektora wydane w oparciu o obowiązujące przepisy.

II. Przepisów bhp i p.poż określonych w:

 • Procedurach bezpieczeństwa,
 • regulaminach pracowni, np. instrukcja korzystania z urządzeń elektrycznych itp.

 

Art. 108 §2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca może stosować karę pieniężną.

§3. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art.87 § 1 pkt 1-3 (świadczenia alimentacyjne, egzekucyjne, zaliczki udzielone pracownikowi).

§4. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

Odpowiedzialność porządkowa – Terminy

 

art. 109 § 1 - przedawnienie

Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

 

art. 109 § 2 i 3 - obowiązek wysłuchania pracownika

Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego w § 1 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.

 

Kryteria karania

 

Przy stosowaniu kary porządkowej bierze się pod uwagę w szczególności:

 • rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych,
 • stopień winy pracownika,
 • jego dotychczasowy stosunek do pracy.

art. 110 - zawiadomienie pracownika o zastosowanej karze

O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

 

 

art. 112 kp - sprzeciw ukaranego

§1. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji   związkowej.   Nieodrzucenie   sprzeciwu w  ciągu  14 dni  od  dnia  jego  wniesienia  jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.

§2. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.

§3. W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej kary przez sąd pracy, pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość kwoty tej kary.

 

Art. 113 kp - zatarcie kary

§1. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.

§2. Przepis § 1 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w razie uwzględnienia sprzeciwu przez pracodawcę albo wydanie przez sąd pracy orzeczenia o uchyleniu kary.

 

 

Uprawnienia pracownika w związku z nałożoną karą porządkową

 

 • prawo do wniesienia w ciągu 7 dni od zawiadomienia o ukaraniu sprzeciwu;
 • podjęcie przez pracodawcę decyzji w zakresie sprzeciwu następuje dopiero po uprzednim rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej reprezentującego pracownika;
 • nieodrzucenie sprzeciwu przez pracodawcę w terminie 14 dni od dnia jego złożenia traktuje się jak jego uwzględnienie;
 • w przypadku odrzucenia sprzeciwu, prawo do wystąpienia z wnioskiem do sądu pracy o uchylenie kary;
 • obowiązek zwrotu przez pracodawcę kwoty kary pieniężnej w przypadku uwzględnienia sprzeciwu lub uchylenia kary przez sąd.

Odpowiedzialność porządkowa nauczycieli – przykłady:

 

 • nieobecność nieusprawiedliwiona w pracy (na zebraniu rady pedagogicznej, zebraniu z rodzicami), spóźnianie się do pracy;
 • naruszenie obowiązku zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, wychodzenie z lekcji, pozostawianie uczniów bez opieki;
 • nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej (brak wpisów tematów, niewypełnianie arkuszy itp.);
 • niepełnienie dyżurów podczas przerw między lekcjami;
 • nieustalenie przewidywanych ocen semestralnych, rocznych w terminie określonym w statucie;

 

Anna Kozimor-Cyganik

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x