Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Standardy kontroli zarządczej – cz. I

Standardy kontroli zarządczej – cz. I

08:22 17-02-2021

Dla kogo: Dyrektorzy , Organy prowadzące

Kategoria: Prawo oświatowe , Zarządzanie Oświatą

W poniedziałek pisaliśmy o najczęściej popełnianych błędach, ujawnianych w trakcie kontroli zarządczej. Dzisiaj proponujemy poradnik, dzięki któremu opracujecie Państwo standardy tejże kontroli. Druga część artykułu za tydzień.

Działaniami w ramach kontroli zarządczej należy objąć wszystkie obszary funkcjonowania jednostki. Standardy zostały przedstawione w pięciu grupach odpowiadających poszczególnym elementom kontroli zarządczej:

  1. Środowisko wewnętrzne;
  2. Cele i zarządzania ryzykiem;
  3. Mechanizmy kontroli;
  4. Informacja i komunikacja;
  5. Monitorowanie i ocena.

1. Środowisko wewnętrzne

Standardy w tym obszarze wyodrębniają cztery elementy, które mogą mieć istotny wpływ na realizację przez przedszkole celów i zadań:

-  przestrzeganie wartości etycznych;

-  kompetencje zawodowe;

-  struktura organizacyjna;

-  delegowanie uprawnień.

Przestrzeganie wartości etycznych

Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych przyjętych w jednostce i przestrzegać ich przy wykonywaniu powierzonych zadań. Osoby zarządzające powinny wspierać i promować przestrzeganie wartości etycznych, dając dobry przykład codziennym postępowaniem i podejmowanymi decyzjami.

Przykładowe działania:

-  wdrożenie kodeksu etyki pracowników;

-  wdrożenie kodeksu etyki pracowników niepedagogicznych;

-  wdrożenie kodeksu etyki nauczycieli.

Wymienione kodeksy muszą być zgodne z obowiązującym prawem, uzupełniają statut przedszkola i regulamin rady pedagogicznej.

Kompetencje zawodowe

Należy zadbać o to, aby osoby zarządzające i pracownicy posiadali wiedzę, umiejętności i doświadczenie pozwalające skutecznie i efektywnie wypełniać powierzone zadania. Trzeba również zapewnić rozwój kompetencji zawodowych pracowników i osób zarządzających.

Przykładowe działania:

-  opracowanie regulaminu naboru pracowników samorządowych na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na stanowiska kierownicze urzędnicze:

-  zarządzanie dyrektora w sprawie przeprowadzenia oceny okresowej pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz kierowniczych stanowiskach urzędniczych;

-  opracowanie planu szkoleń pracowników.

  1. 2.     Cele i zarządzanie ryzykiem

Wprowadzenie elementu zarządzania ryzykiem, jest bardzo istotnym aspektem w kierowaniu jednostką. Na co dzień bowiem dyrektor placówki podejmuje decyzje, które narażone są na ryzyko i mogą z różnym natężeniem wpływać na funkcjonowanie jednostki. Ryzykiem jest możliwość wystąpienia określonego zjawiska, które może mieć negatywny wpływ na realizowane zadania bądź osiągane cele. Z kolei zarządzanie ryzykiem ma na celu zwiększanie prawdopodobieństwa osiągnięcia celów i realizacji zadań i powinno być dokumentowane.

Na cele i zarządzanie ryzykiem składają się:

-  misja;

-  określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji;

-  identyfikacja ryzyka;

-  analiza ryzyka;

-  reakcja na ryzyko.

Misja

Należy rozważyć możliwość wskazania celu istnienia jednostki w postaci krótkiego i syntetycznego opisu misji, podstaw funkcjonowania, systemu finansowania, realizowania zadań.

Przykładowe działania:

-  opisanie misji w statucie przedszkola.

Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena realizacji

Cele i zadania powinny zostać określone jasno i w co najmniej rocznej perspektywie. Ich wykonanie należy monitorować za pomocą w wyznaczonych mierników. Zaleca się przeprowadzenie oceny realizacji celów i zadań uwzględniając kryterium oszczędności, efektywności i skuteczności. Należy zadbać o to, aby określające cele i zadania wskazać także jednostki, komórki organizacyjne lub osoby odpowiedzialne bezpośrednio za ich wykonanie oraz zasoby przeznaczone do ich realizacji.

Przykładowe działania:

-  stworzenie planu nadzoru pedagogicznego na każdy rok szkolny;

-  opracowanie projektu planu finansowego jednostki.

Identyfikacja ryzyka

Nie rzadziej niż raz w roku należy dokonać identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań. Dyrektor powinien w sposób ciągły podejmować czynności służące określeniu ryzyka, po to, aby móc podjąć działania mające na celu zabezpieczenie jednostki przed jego niekorzystnymi skutkami. W przypadku istotnej zmiany warunków, w których funkcjonuje jednostka, należy dokonać ponownej identyfikacji ryzyka. Dyrektor, jako kierownik jednostki, ponosi odpowiedzialność za prawidłowe dysponowanie środkami pieniężnymi.

Przykładowe działania:

-  udokumentowanie procesu identyfikacji ryzyka;

-  sporządzenie listy zagrożeń.

Analiza ryzyka

Dyrektor przedszkola powinien umieć określić prawdopodobieństwo wystąpienia określonego ryzyka, określając jego skalę. Należy zastanowić się, czy ryzyko, gdy wystąpi, ma wpływ na pracę jednostki i w jakim stopniu. Należy określić akceptowany poziom ryzyka.

Przykładowe działania:

-  oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia każdego rodzaju ryzyka;

-  oszacowanie potencjalnych strat przy wystąpieniu ryzyka;

-  opracowanie mapy ryzyka.

Reakcja na ryzyko

W stosunku do każdego istotnego ryzyka powinno się określić rodzaj reakcji (tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie). Nie ma jednolitych rozwiązań dotyczących zarządzania ryzykiem w przedszkolu. Na dyrektorze placówki ciąży obowiązek prowadzenia rejestru zidentyfikowanego ryzyka, który w szczególności powinien zawierać takie informacje jak: zadanie, obszar ryzyka, prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka, przyczyna ryzyka, skutki ryzyka, mechanizmy reagowania na ryzyko i ich uzasadnienie.

Przykładowe działania:

-  prowadzenie rejestru ryzyka,

-  określenie rodzaju reakcji na każde ryzyko,

-  opracowanie planu reakcji na poszczególne ryzyko.

 

Iwona Iwańska-Brzeszcz – uczestniczka kursu kwalifikacyjnego

Redaktor portalu edurada.pl

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x