Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Wychowanie i działania profilaktyczne szkoły

Wychowanie i działania profilaktyczne szkoły

09:08 12-01-2021

Dla kogo: Nauczyciele , Rodzice

Kategoria: Psychologia i pedagogika , System pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Wychowanie dziecka to proces świadomy, celowy, bardzo złożony i trudny, który polega na planowym wpajaniu dzieciom przez rodziców, nauczycieli i wychowawców zasad oraz reguł, którymi mają się kierować w swoim życiu. Stanowi integralną całość z nauczaniem i jest zasadniczym zadaniem szkoły i jej pracowników.

Wychowanie to proces wspierania wychowanka w rozwoju, umożliwianie mu osiągania pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, psychicznej, intelektualnej, społecznej i duchowej na miarę jego możliwości. Uczniowie powinni wiedzieć, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych, dostrzegać problemy drugiego człowieka, kierować się przyjętymi w szkole wartościami, kształtować swoje postawy prospołeczne i patriotyczne.

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

Zadania wychowawcze i profilaktyczne szkoły podporządkowuje się nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój ucznia. Są one zawarte w programie wychowawczo- profilaktycznym. Program ten określa treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów. Są one przygotowywane na podstawie wcześniej przeprowadzonej diagnozy potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej a ich odbiorcami są nie tylko uczniowie, ale także rodzice i nauczyciele.

Program wychowawczo-profilaktyczny jest jednym z dokumentów szkolnych, wymagającym ciągłego monitorowania i ewaluacji. Temat ten jest mi bliski, ponieważ wielokrotnie uczestniczyłam w tworzeniu w/w programu, a jednocześnie inspirujący ze względu na różnorodność zadań podejmowanych w pracy z dziećmi.

 Działania wychowawcze i profilaktyczne w bardzo dużym stopniu mają wpływ na rozwój uczniów, współpracę z rodzicami oraz poprawiają wizerunek szkoły w środowisku. Systematycznie przeprowadzane diagnozy umożliwiają wprowadzanie zmian i dostosowanie zadań do potrzeb uczniów.

Wychowanie to „świadome działania mające na celu ukształtowanie osoby wychowywanej pod względem fizycznym, moralnym i umysłowym oraz przygotowanie jej do życia w społeczeństwie”[1].

Wychowawca to „osoba wychowująca dziecko, kształtująca jego osobowość,” a także „nauczyciel opiekujący się jedną klasą w szkole”[2] .

Profilaktyka to „wszelkie działania podejmowane w celu zapobieżenia czemuś, ochrona przed niepożądanym skutkiem czegoś”[3].

Wychowanie dziecka to proces świadomy, celowy, bardzo złożony i trudny, który polega na planowym wpajaniu dzieciom przez rodziców, nauczycieli i wychowawców zasad oraz reguł, którymi mają się kierować w swoim życiu. Stanowi integralną całość z nauczaniem i jest zasadniczym zadaniem szkoły i jej pracowników.

 Podstawowym, pierwszym i naturalnym środowiskiem wychowawczym i społecznym życia dzieci jest rodzina. Szkoła współpracuje z rodziną i wspiera ją. Jako wspólnota trzech podmiotów: uczniów, nauczycieli i rodziców zajmuje w procesie wychowania miejsce szczególne.

Profilaktyka to zespół działań mających na celu ochronę dziecka przed zagrożeniami wszelkiego typu ze strony otoczenia. Działania te prowadzone są planowo i uwzględniają warunki środowiska oraz wypływające zeń zagrożenia.

Głównym celem wychowania jest kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań poprzez wspólne działania nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły. Działania mają na celu osłabienie czynników wpływających na występowanie zachowań ryzykownych i wzmacnianie czynników chroniących przed tymi zachowaniami.

Zgodnie z art. 26 ustawy Prawo oświatowe od roku szkolnego 2019/2020 „Działania zawarte w programie wychowawczo-profilaktycznym – skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców powinny być przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej. Szkoła została zobligowana do opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych”[4].

Reforma polskiej edukacji zakłada wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły poprzez ujęcie w podstawie programowej zadań wychowawczych i profilaktycznych, problematyki edukacji dla bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej oraz ustalenie zakresu treści wychowawczo-profilaktycznych realizowanych na poszczególnych przedmiotach i w trakcie godzin do dyspozycji wychowawcy klasy.

 Małgorzata Dróżka – uczestniczka kursu kwalifikacyjnego

 


[1] Dunaj Bogusław - Słownik języka polskiego, Poznań 2012, Wydawnictwo IBIS.

[2] Tamże.

[3] Tamże.

[4] Art. 26. 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59.

Redaktor portalu edurada.pl

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x