Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Wycieczka szkolna a wyjście szkolne – na czym polega różnica?

Wycieczka szkolna a wyjście szkolne – na czym polega różnica?

13:54 04-10-2022

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Prawo oświatowe

Do naszej Redakcji wpłynęło kilka zapytań o rozróżnienie między wyjściem a wycieczką szkolną. Jest to o tyle ważne, że w zależności od okoliczności, powinny zostać wypełnione zupełnie inne dokumenty, inne są też warunki organizacji każdego z takich wydarzeń.

Do naszej Redakcji wpłynęło kilka zapytań o rozróżnienie między wyjściem a wycieczką szkolną. Jest to o tyle ważne, że w zależności od okoliczności, powinny zostać wypełnione zupełnie inne dokumenty, inne są też warunki organizacji każdego z takich wydarzeń.

Żeby rozstrzygnąć, które wyjście jest „wycieczką”, a które „wyjściem”, trzeba jednoznacznie ustalić, czy dane wyjście uczniów jest związane z działalnością turystyczno-krajoznawczą szkoły, czy z realizacją programu nauczania. Jeżeli mówimy o działalności turystyczno-krajoznawczej, to mamy do czynienia z wycieczką – wymaga to przygotowania tzw. karty wycieczki. W każdym innym przypadku będziemy mówić o „wyjściu grupowym”, a to z kolei należy bezwzględnie odnotować w tzw. rejestrze wyjść grupowych.

 

Co należy wpisać w Rejestr wyjść grupowych?

 

Rejestr wyjść grupowych uczniów zawiera: datę, miejsce i godzinę wyjścia lub zbiórki uczniów, cel lub program wyjścia, miejsce i godzinę powrotu, imiona i nazwiska opiekunów, liczbę uczniów oraz podpisy opiekunów i dyrektora. 

 

Co zawiera Karta wycieczki?

 

Karta wycieczki zawiera: charakter wycieczki, cel i założenia programowe wycieczki, trasa wycieczki, termin, w tym ilość dni, klasa/grupa, liczba uczestników, dane kierownika wycieczki, liczba opiekunów, wybrany środek lokomocji, oświadczenie zobowiązania do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży.

 

Wycieczka jest podstawową formą działalności turystyczno-krajoznawczej

 

Publiczne szkoły mogą organizować dla uczniów krajoznawstwo i turystykę w trakcie roku szkolnego, w szczególności w ramach zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych, z wyjątkiem okresu ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej. Cele organizowanego przez szkoły krajoznawstwa i turystyki oraz zasady organizacji wycieczek szkolnych reguluje rozporządzenie MEN z 25 maja 2018 r. Zgodnie z jego przepisami formami działalności w zakresie krajoznawstwa i turystyki są:

 • wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów,
 • wycieczki krajoznawczo-turystyczne o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowane w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce,
 • specjalistycznych wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych.

 

Czym jest wyjście poza teren szkoły?

 

Należy pamiętać, że nie każde zorganizowane wyjście z uczniami poza teren szkoły jest wycieczką. Poza terenem szkoły mogą być także organizowane różne zajęcia, w tym zajęcia sportowe. Są one innymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły w myśl art. 109 ust. 4 Prawa oświatowego.

Zakwalifikowanie wyjść poza teren szkoły do innej kategorii niż wycieczka wymaga odmiennego dokumentowania, w sposób przyjęty w szkole. Takim dokumentem jest rejestr wyjść.

Zgodnie z § 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.69 ze zm.) dyrektor albo upoważniona przez niego osoba prowadzi rejestr wyjść grupowych uczniów, z wyjątkiem wycieczek.

 

 

Wyjście a wycieczka

 

Rozstrzygnięcie, które wyjście ze szkoły jest „wycieczką”, a które „wyjściem grupowym” wymaga uwzględnienia rozporządzenia MEN z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, zgodnie z którym szkoła może organizować krajoznawstwo i turystykę. W § 2 ww. rozporządzenia określone zostały cele wycieczki:

 • poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,
 • poznawanie kultury i języka innych państw,
 • poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,
 • wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
 • upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
 • upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej,
 • poprawę stanu zdrowia uczniów pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie,
 • przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki uniwersalnej,

poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

Praca dla nauczyciela

Anna Kozimor-Cyganik

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x