Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA ZWIĄZANE Z PODSUMOWANIEM PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022.

ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA ZWIĄZANE Z PODSUMOWANIEM PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022.

09:01 13-06-2022

Dla kogo: Dyrektorzy

Kategoria: Prawo oświatowe

Zakończenie roku szkolnego wiąże się z szeregiem obowiązków dla dyrektora i nauczycieli przedszkola. Najważniejsze z nich wynikają wprost z przepisów prawa oświatowego i prawa powszechnego. Przeczytajcie artykuł, żeby poznać szczegóły

Zakończenie roku szkolnego wiąże się z szeregiem obowiązków dla dyrektora i nauczycieli przedszkola. Najważniejsze z nich wynikają wprost z przepisów prawa oświatowego i prawa powszechnego.

 • § 69 ust. 7. Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) mówi:

Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy
w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

 

Odbywa się to podczas zebrania rady pedagogicznej po zakończeniu I półrocza oraz po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych (do 31 VIII)

Podczas zebrania rady podsumowuje się działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz inne działania statutowe przedszkola, a w szczególności:

 • nauczyciele przedstawiają informacje o realizacji podstawy programowej i programów wychowania przedszkolnego,  o osiągnięciach dzieci, o sytuacji wychowawczej w swojej grupie, o wynikach diagnozy gotowości dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole oraz o współpracy z rodzicami,
 • analizują i oceniają zrealizowane działania wychowawcze i profilaktyczne zawarte w planach pracy, wynikające z podstawy programowej, programów wychowania przedszkolnego, w tym własnych, oraz programów innowacyjnych,
 • specjaliści i nauczyciele zajęć dodatkowych analizują i oceniają realizację swoich zadań,
 • nauczyciele podsumowują pracę w grupie oraz dokonują samooceny swojej pracy (realizacja powierzonych zadań dodatkowych, pracy w zespołach, itp.),
 • analizuje się stopień realizacji celów i zadań dydaktyczno-wychowawczych ujętych w rocznym planie pracy przedszkola,
 • dokonuje się analizy realizacji i efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udzielanej m.in. dzieciom uzdolnionym i cudzoziemskim,
 • ocenia się efektywność pracy z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganiem rozwoju
  i kształceniem specjalnym,
 • dokonuje się analizy innych działań istotnych dla funkcjonowania placówki (realizacja projektów, eksperymentów pedagogicznych, innowacji, udział w wolontariacie i akcjach charytatywnych, współpraca z rodzicami i środowiskiem, z podmiotami zewnętrznymi, promocja przedszkola, itd.),
 • podsumowuje się obszar związany z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom
  i pracownikom.

OBOWIĄZKI DYREKTORA ZWIĄZANE Z NADZOREM PEDAGOGICZNYM

Dyrektor powinien poinformować radę o realizacji uchwał podjętych w tym roku szkolnym. Jeżeli któraś z uchwał nie została zrealizowana w całości lub części, należy podać powody.

Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski wynikające ze  sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.

Rada pedagogiczna ustala sposób wykorzystania wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki, podejmując stosowną uchwałę.

Rada może to zrobić na kolejnym zebraniu, ale przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

 OBOWIĄZKI DYREKTORA ZWIĄZANE Z AWANSEM ZAWODOWYM

Większość nauczycieli, którzy ubiegają się o kolejne stopnie awansu zawodowego, kończy staż w dniu 31 maja. W związku z tym dyrektor ma za zadanie:

 • Dokonanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, w terminie 21 dni od dnia złożenia sprawozdania przez nauczyciela, w formie pisemnej, z uzasadnieniem, a także pouczeniem o możliwości wniesienia przez nauczyciela odwołania.
 • Nauczyciele, którzy ukończyli staż, mają 7 dni od dnia jego zakończenia na sporządzenie i przedstawienie dyrektorowi sprawozdania, z czego wynika, że dyrektor musi ocenić nauczycieli w czerwcu. Adekwatnie wcześniej musi wystąpić do rady rodziców o wydanie opinii o pracy nauczyciela.
 • Wystawienie zaświadczeń dla nauczycieli, którzy zakończyli staż na wyższy stopień awansu zawodowego. Są one załącznikiem do wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego. 
 • Wyznaczenie terminów postępowań kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego oraz ustalenie składów i powołanie komisji kwalifikacyjnych. Dyrektor, jako organ właściwy do nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania na co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia komisji.
 • Powiadomienie organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny
  o terminie posiedzenia komisji kwalifikacyjnych – ich przedstawiciele mają prawo uczestniczyć w charakterze obserwatora.
 • Przeprowadzenie analizy formalnej wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, dyrektor wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni, wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 • Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego i wydanie zaświadczenia o akceptacji lub braku akceptacji komisji kwalifikacyjnej.
 • Nadanie nauczycielowi stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego w drodze decyzji administracyjnej do 31 sierpnia, gdy wniosek złożono do 30 czerwca.
 • Uczestniczenie w charakterze członka w pracach komisji ds. awansu zawodowego powołanych przez organ prowadzący dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego lub przez organ nadzoru pedagogicznego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

PODSUMOWANIE REALIZACJI  ZALECEŃ WYNIKAJĄCYCH Z  ORZECZEŃ O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Dyrektor odpowiada w szczególności za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Oprócz powołania zespołu do opracowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, ma obowiązek nadzorować jego pracę. Zespół ten powinien co najmniej dwa razy w roku szkolnym przeprowadzić okresową wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając ocenę efektywności programu (IPET) oraz – w miarę potrzeb – dokonać jego modyfikacji.

Dokonując podsumowania realizacji zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, dyrektor powinien wziąć pod uwagę:

 • zgodność działań przedszkola z przepisami prawa,
 • adekwatność podejmowanych działań do rozpoznanych potrzeb dzieci,
 • efektywność udzielanego dziecku wsparcia,
 • poziom zaspokojenia potrzeb rodziców i nauczycieli w zakresie pomocy p-p,
 • spójność potrzeb z możliwościami realizacji zadań,
 • skuteczność określonych form pomocy i metod pracy z dzieckiem,
 • sposób dokumentowania działań w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i oceny jej efektywności.

 

KONTROLA DOKUMENTACJI

Na koniec roku szkolnego dyrektor powinien przeprowadzić podsumowującą kontrolę dokumentacji przebiegu nauczania i innej sporządzanej przez nauczycieli. Dotyczy to dokumentacji prowadzonej w sposób tradycyjny, jak i w formie elektronicznej.

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, to dyrektor odpowiadał za organizację realizacji zadań placówki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań oraz ustalał sposób ich dokumentowania

Magdalena Soszyńska-Kalinowska

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

Praca dla nauczyciela

Redaktor portalu edurada.pl

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x