Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Zadania dyrektora szkoły w okresie nauki zdalnej – podsumowanie I semestru

Zadania dyrektora szkoły w okresie nauki zdalnej – podsumowanie I semestru

10:52 11-01-2021

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Prawo oświatowe , Zarządzanie Oświatą

Zbliża się koniec I semestru. Dyrektorzy szkół mają ręce pełne pracy – na co powinni zwrócić uwagę? Jakie obowiązki stawia przed nimi MEN? O tym wszystkim pisze dziś dla Was Jacek Jagiełło.

Zadania dyrektora szkoły w okresie zawieszenia zajęć – rozliczenie działań na koniec semestr/okresu.

Podobnie jak w dotychczasowych regulacjach w okresie zawieszenia funkcjonowania szkoły, na dyrektorze będą spoczywały nowe zadania. Ich zakres uległ jednak pewnej zmianie w stosunku do poprzednich regulacji.

Zadania dyrektora

Objaśnienia

Ustala, czy uczniowie
i nauczyciele mają dostęp
do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i Internetu umożliwiających interakcję

między uczniami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia.

Jest to obowiązek o charakterze weryfikacyjnym.

W zależności od tego podejmuje się ustalenia w sprawie kształcenia zdalnego.

Ustala, technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć.

Ustalenie to powinno być podjęte we współpracy z nauczycielami. Chodzi tu m.in. o wybór narzędzi do komunikacji – platformy edukacyjnej (np. Office 365, Zoom, Discord, GSuite).

Określa zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych

Chodzi tu przede wszystkim o kwestie ochrony danych osobowych. W szkole powinna być przyjęta polityka bezpieczeństwa, regulamin kształcenia zdalnego lub inny dokument określający zasady ochrony tych danych.,
w szczególności stosowane środki bezpieczeństwa (oczywiście w zgodzie z RODO). W tym zakresie należy korzystać z zaleceń inspektora ochrony danych.

Ustala, we współpracy
z nauczycielami, źródła
i materiały niezbędne
do realizacji zajęć, z których uczniowie mogą korzystać.

 

Ustala potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego lub szkolnego zestawu programów nauczania oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten zestaw;

Ustalenie to powinno być podjęte z nauczycielami.

Ustala potrzebę modyfikacji w trakcie roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten program.

Ustalenia należy dokonać w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców.

Ustala tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania dla poszczególnych typów szkół do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych.

Ustalenia tego należy dokonać we współpracy z nauczycielami. Należy uwzględnić w szczególności:

a)      równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

b)      zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,

c)      możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

d)      łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

e)      ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć,

f)       konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego
ze specyfiki realizowanych zajęć.

Nie można ograniczać się jedynie do prowadzenia zajęć w formie online. Należy też – w rozsądnym zakresie – polecać uczniom wykonywanie ćwiczeń we własnym zakresie przez uczniów. W ten sposób zapewnimy również kształcenie bez użycia komputerów.

Według MEN: „Dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.”

 

Ustala sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych.

Ustalenie to powinno być podjęte we współpracy z nauczycielami. Z racji tego, że kompetencję tę przydzielono nauczycielowi, zmiana w tym zakresie nie wymaga nowelizacji statutu szkoły.

Zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację
o formie i terminach tych konsultacji.

Należy zapewnić możliwość skorzystania przez uczniów
z konsultacji na terenie szkoły:

a)      indywidualnych,

b)      w małych grupach.

Konsultacje będą dobrowolne dla uczniów. Wymiar konsultacji ma być uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły.

W praktyce oznacza to, że dyrektorzy będą musieli ustalić (biorąc pod uwagę także warunki szkoły) zapotrzebowanie wśród uczniów i ich rodziców na konsultacje, a następnie ustalić ich wymiar, terminy realizacji i odpowiedzialnych nauczycieli. Jeżeli takie zapotrzebowanie będzie istniało, wówczas dyrektor będzie miał obowiązek organizacji konsultacji.

Ustala sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy
i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.

Ustalenia tego należy dokonać we współpracy z nauczycielami.

Do ustalenia zasad oceniania bieżącego uczniów w okresie zawieszenia jak również informowania uczniów i rodziców
o postępach uczniów nie jest konieczna nowelizacja statutu szkoły. Decyzję w tym zakresie podejmuje dyrektor.

Naturalnym rozwiązaniem w zakresie monitorowania postępów uczniów jest dziennik elektroniczny. Za pośrednictwem tego dziennika uczniowie mogą być zobligowani do przekazywania zdjęć/skanów wykonanych prac. Tym samym kanałem komunikacji nauczyciel może wystawiać oceny bieżące i informować o nich uczniów oraz ich rodziców. Jeżeli zaś w szkole nie ma dziennika elektronicznego, wówczas dobrze jest skorzystać z komunikatorów internetowych typu Messenger lub WhatsApp.

Ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminów.

Dotyczy warunków i sposobu przeprowadzania:

a)      egzaminu klasyfikacyjnego,

b)      egzaminu poprawkowego,

c)      egzaminu semestralnego,

d)      sprawdzianu wiadomości i umiejętności

a także warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny.

Należy także ustalić warunki i sposób zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych, jak również egzaminów dyplomowych w szkołach artystycznych.

Przekazuje uczniom, rodzicom
i nauczycielom informację
o sposobie i trybie realizacji zadań.

Dotyczy to w szczególności:

a)      organizacji kształcenia specjalnego,

b)      pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

c)      indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

d)      indywidualnego nauczania,

e)      zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

f)       zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub zajęć
o których mowa w art. 165 ust. 7 i 10 Prawa oświatowego.

Koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami.

Należy uwzględnić potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych:

a)      kształceniem specjalnym,

b)      indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym,

c)      indywidualnym nauczaniem,

d)      wczesnym wspomaganiem rozwoju,

e)      uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

f)       uczęszczających na zajęcia, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 10 Prawa oświatowego.

Ustala zasady zaliczania
do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

W przypadku, gdy w związku z nauczaniem zdalnym nauczyciel przekroczy obowiązujący go wymiar zajęć, wówczas należy mu wypłacić wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

 

Jacek Jagiełło

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x