Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Zadania szkoły wobec rodziców i rodziców wobec szkoły na podstawie przepisów prawa

Zadania szkoły wobec rodziców i rodziców wobec szkoły na podstawie przepisów prawa

16:58 05-11-2020

Dla kogo: Dyrektorzy , Rodzice

Kategoria: Zarządzanie Oświatą

Relacje szkoły, rodziny i środowiska z formalnego punktu widzenia ujęte są w ramy rozporządzeń i regulacji prawnych zarówno międzynarodowych, jak i krajowych.

Relacje szkoły, rodziny i środowiska z formalnego punktu widzenia ujęte są w ramy rozporządzeń i regulacji prawnych zarówno międzynarodowych, jak i krajowych. Dokumentem, który przede wszystkim uwzględnia prawa rodziców jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Artykułem regulującym wybór szkoły przez rodzica jest art.70. który brzmi następująco: Rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci szkół innych niż publiczne.

W myśl Art. 1. Ustawy Prawo Oświatowe: system oświaty zapewnia w szczególności realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju; wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny (Dz. U. z 2017 poz.59).

 Art. 40. określa 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: (1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; (2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; (3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć; (4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11.

Polskie prawo przewiduje także możliwość powstawania w szkołach tzw. rad szkół, w skład których wchodzą, obok nauczycieli i uczniów, także rodzice wybrani przez ogół rodziców. W przypadku rady szkoły jej uprawnienia wydają się nadawać m.in. rodzicom, znacznie większą możliwość realnego oddziaływania na wszystkie szkolne procesy edukacyjne, co wyraża się na przykład w uprawnieniu do uczestnictwa w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, wiążącym charakterze składanych wniosków o ocenę działalności szkoły, pracy dyrektora czy nauczyciela, własnej inicjatywie w ocenie sytuacji oraz stanu szkoły. Poniżej przywołuję w całości art.83 ustawy o systemie oświaty, który reguluje uprawnienia tego społecznego organu szkoły. Art. 83. 1. W szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6, działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów.

2. W skład rad rodziców wchodzą: (1) w szkołach – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

(1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; (2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, do rady rodziców odpowiednio szkoły lub placówki.

5. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy. 

Art. 84. 1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy: (1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26; (2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 56 ust. 2; (3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

 Ewelina Famuła – uczestniczka kursu kwalifikacyjnego

 

Redaktor portalu edurada.pl

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x