Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej

11:35 29-09-2021

Dla kogo: Nauczyciele , Rodzice

Kategoria: Psychologia i pedagogika , System pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna to prawdziwe wyzwanie w nowym roku szkolnym ze względu na liczne problemy powstałe w wyniku pandemii i długotrwałej izolacji społecznej. Jak ją zorganizować? Czym powinien zajmować się zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej? O tym dowiecie się z naszego dzisiejszego artykułu.

Podstawa prawna organizowania i udzielania ppp:

Obwieszczenie Marszałka z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz.1280)

 

 

1. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem.

2. Dyrektor placówki tworzy zespół składający się z nauczycieli, wychowawców grupy wychowawczej oraz specjalistów prowadzących zajęcia.

3. Dyrektor wyznacza koordynatora dla poszczególnych zespołów.

4. Do zadań koordynatora należy:

a)      ustalanie terminów spotkań zespołu,

b)     zawiadomienie o terminie spotkania Zespołu: dyrektora placówki i wszystkich członków,

c)      prowadzenie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,

d)     przedkładanie karty zajęć rewalidacji indywidualnej, zajęć wyrównujących szanse edukacyjne oraz rozwijających uzdolnienia uczniów po spotkaniu Zespołu,

e)      nawiązywanie kontaktów z PP-P, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży-ustalanie rozwiązań organizacyjnych, jeśli wynika to z planu działań wspierających dla ucznia (ustalanie czasu, miejsca zajęć, ilości osób w grupie, itp.), 

f)      powiadamianie rodziców o terminie spotkania zespołu.     

5. Do zadań zespołu należy:

a)     ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia,

b)     określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu,

c)     określenie sposobu dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,

d)     opracowanie IPET-u dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

e)     określenie działań wspierających rodziców ucznia,

f)      w zależności od potrzeb określenie zakresu współdziałania z poradniami specjalistycznymi, organizacjami pozarządowymi lub innymi działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,

g)     dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

h)     opiniowanie wniosków o wydłużenie etapu kształcenia uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

i)      na wniosek rodziców ucznia, a także na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze lub zajęcia specjalistyczne, zespół dokonuje oceny efektywności form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed upływem ustalonego przez dyrektora okresu udzielania danej formy pomocy,

j)      dokonując oceny zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

k)     zespół może być zwołany dodatkowo w każdym przypadku, kiedy zaistnieje potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

l)      dokonując oceny śródrocznej, zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem, w tym dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub jej wcześniejszego zakończenia,

m)   wniosek o wcześniejsze zakończenie danej formy pomocy może złożyć także rodzic ucznia,

n)     zespół co najmniej dwa razy do roku dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej (arkusz wielospecjalistycznej oceny oraz IPET)

  • o)     zespół nie później niż do dnia 31 marca danego roku dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, określa zalecane formy i sposoby udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz okres jej udzielania,

p)     w spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć rodzice ucznia powiadomieni o terminie spotkania przez koordynatora,

q)     zespół dokumentuje ustalenia podjęte na posiedzeniu.

 

 

Krystyna Budzianowska

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x