Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Zintegrowana Strategia Umiejętności w kierunkach polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 – cz. II

Zintegrowana Strategia Umiejętności w kierunkach polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 – cz. II

09:37 06-09-2021

Dla kogo: Dyrektorzy , Organy prowadzące

Kategoria: Zarządzanie Oświatą

Kluczowym elementem Zintegrowanej Strategii Umiejętności jest zdiagnozowanie postępów, a przede wszystkim wyzwań i priorytetów związanych z rozwojem odpowiednich umiejętności w Polsce, aktywizacją zasobów umiejętności na rynku pracy, skutecznym wykorzystaniem umiejętności w życiu gospodarczo-społecznym, a także wzmocnieniem systemu kształtowania i rozwoju umiejętności.

Pierwsza część artykułu znajduje się pod linkiem:

https://edurada.pl/artykuly/Zintegrowana-Strategia-Umiej-tno-ci-w-kierunkach-polityki-o-wiatowej-pa-stwa-w-roku-szkolnym-2021-2022/

 

Zanim przystąpię do krótkiego scharakteryzowania ważnych dla szkół branżowych obszarów oddziaływań Zintegrowanej Strategii Umiejętności przypomnę Państwu nieco historii.

1 maja 2004 rok – Polska staje się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej- strefa edukacji pozostaje wprawdzie w zakresie kompetencji każdego z państw członkowskich, ale dla systemów edukacji zawodowej najpilniejszym zadaniem staje się zespolenie kształcenia i doskonalenia kadr z polityką gospodarczego rozwoju i rynku pracy. Nieodmiennie podkreśla się, że rozwój gospodarki zależy od właściwej struktury kształcenia zawodowego.

W ważnym dokumencie Komisji Europejskiej „Białej Księdze kształcenia i doskonalenia zawodowego. Nauczanie i uczenie się – na drodze do uczącego się społeczeństwa” wskazuje się trzy ważne czynniki przemian: rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój cywilizacji naukowej i technicznej oraz globalizacja gospodarki. Brzmi znajomo? A pomyślcie Państwo, że kiedy powstawał ten raport: „Zatrudnienie w świecie w latach 1998-1999” określano te czynniki jako elementy polityki perspektywicznej.

No cóż, wiele się zmieniło w otaczającym nas świecie, miała miejsce kolejna rewolucja przemysłowa – w tym robotyzacja, „zadziała się” pandemia, urodziły się kolejne pokolenia nieprzystające do znanych nam schematów, tj: pokolenie Z i Pokolenie Alfa- obecne w szkole, gwałtownie zmieniające się warunki pracy i perspektywa zawodów, których ……. jeszcze nie ma.

Zatem sprostanie tym nowym warunkom staje się priorytetem w kształceniu młodego pokolenia, ale też kształcenia dorosłych.

W Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030, ujętej w kierunkach polityki oświatowej państwa, czytamy, że stanowi ona ramy strategiczne polityki na rzecz rozwoju umiejętności, czyli działań niezbędnych do zapewnienia dalszego wzrostu gospodarczego i osiągnięcia wysokiej jakości życia.

ZSU 2030 pokazuje edukację jako politykę szerszą i głębszą niż tylko zarządzanie systemem oświaty, czyli politykę międzysektorową, kluczową dla gospodarki. ZSU porządkuje pole polityki edukacyjnej traktowanej szeroko jako uczenie się przez całe życie w różnych formach – formalnej i pozaformalnej.

 

Co to oznacza dla szkół branżowych? Jakie niesie szanse, a jakie zagrożenia?

 

Kluczowym elementem Zintegrowanej Strategii Umiejętności jest zdiagnozowanie postępów, a przede wszystkim wyzwań i priorytetów związanych z rozwojem odpowiednich umiejętności w Polsce, aktywizacją zasobów umiejętności na rynku pracy, skutecznym wykorzystaniem umiejętności w życiu gospodarczo-społecznym, a także wzmocnieniem systemu kształtowania i rozwoju umiejętności. Dokonujące się od lat zmiany w polskiej oświacie stopniowo zmierzają do wzmocnienia kształtowania umiejętności. Oto przykład:

W rozporządzeniu MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U z 2019 r. poz. 316) zwrócono uwagę na fakt, że w procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. W oparciu o liczne badania potrzeb pracodawców opracowano zestawienie kompetencji potrzebnych nowoczesnej gospodarce.

 

Zaliczono do nich:

  • uczenie się i rozwiązywanie problemów;
  • myślenie – dostrzeganie zależności przyczynowo-skutkowych i funkcjonalnych oraz złożoności zjawisk;
  • poszukiwanie, segregacja i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł;
  • doskonalenie się – elastyczne reagowanie na zmiany i poszukiwanie nowych rozwiązań;
  • komunikowanie się – umiejętność korzystania z technologii, porozumiewania się w kilku językach;
  • argumentowanie i obrona własnego zdania;
  • współpraca i porozumienie się w grupie;
  • działanie – umiejętność organizowania pracy, opanowania technik i narzędzi pracy, projektowania działań i przyjmowania odpowiedzialności za wyniki.

Anna Dudek-Janiszewska

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x