Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Awans zawodowy nauczyciela stażysty

Awans zawodowy nauczyciela stażysty

21:45 05-09-2016

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Awans zawodowy , Prawo oświatowe , Perspektywy zawodowe , System oświaty

Wiele osób właśnie teraz dowiaduje się, że od września rozpocznie przygodę z pracą w szkole. Jak wygląda rozwój zawodowy nauczyciela stażysty?

"...Zgodnie z art. 10 ust. 2 Karty Nauczyciela osobę rozpoczynającą pracę w szkole (i posiadającą wymagane kwalifikacje) zatrudnia się na okres jednego roku szkolnego w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Przepisy Karty nie przewidują możliwości zatrudnienia takiej osoby na innych zasadach, w tym również w trakcie roku szkolnego. Zatem nauczyciel stażysta rozpoczyna staż z dniem nawiązania stosunku pracy, tj. z początkiem roku szkolnego..."


     Z dniem nawiązania stosunku pracy osoba zatrudniona w szkole uzyskuje automatycznie tytuł nauczyciela stażysty i rozpoczyna dziewięciomiesięczny okres stażu, aby uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego. 

     Warunkiem nadania stopnia nauczyciela kontraktowego nauczycielowi stażyście jest:

 1. posiadanie odpowiednich kwalifikacji (Karta Nauczyciela art. 9, ust. 1 pkt. 1),
 2. odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego,
 3. uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie.

     W trakcie trwania stażu nauczyciel powinien:

 1. Poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym:
  1. przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły;
  2. sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole;
  3. przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy;
 2. Uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu i omówić z prowadzącym obserwowane zajęcia.
 3. Prowadzić zajęcia z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu oraz omawiać je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.
 4. Uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli –z  uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

     Niezbędne wymagania do zostania nauczycielem kontraktowym obejmują:

 1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
 2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
 3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.
 4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

     Nauczyciel stażysta zobowiązany jest do realizacji własnego planu rozwoju zawodowego zatwierdzonego przez dyrektora szkoły.


      Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.

      Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian.

 
      Nauczyciel obowiązany jest niezwłocznie poprawić projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć projekt dyrektorowi szkoły

      Dyrektor szkoły przydziela opiekuna stażu , którego zadaniem jest udzielanie pomocy w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

 
      Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do:

 1. obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć w tej samej lub innej szkole;
 2. udziału w formach kształcenia ustawicznego, jeżeli wynika to z zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego i potrzeb szkoły;
 3. korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innych placówek i instytucji oświatowych.

      Po zakończeniu stażu nauczyciel zobowiązany jest do przedstawienia dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji planu rozwoju w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu.

      Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela.

      Dyrektor szkoły w oparciu o projekt oceny opracowany przez opiekuna stażu oraz po zasięgnięciu opinii rady rodziców ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty złożenia sprawozdania.

 
      Nauczyciel stażysta składa wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

 
      Dyrektor szkoły powołuje komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

 
      W skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor jako jej przewodniczący,
 2. nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole,
 3. opiekun stażu.

      W pracach komisji, o ile nie wchodzi w ich skład, może brać również udział w charakterze obserwatora przedstawiciel organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a na wniosek nauczyciela w skład komisji, wchodzi przedstawiciel związku zawodowego wskazany we wniosku.

 W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej przez komisję, nauczyciel:

 1. Przedstawia sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
 2. Odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań, których spełnienie jest niezbędne dla uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

      Po uzyskaniu akceptacji komisji w drodze decyzji administracyjnej dyrektor szkoły nadaje nauczycielowi stopień nauczyciela kontraktowego.

 
      W przypadku negatywnej oceny dorobku zawodowego lub nie uzyskania akceptacji komisji kwalifikacyjnej nauczyciel może złożyć wniosek o jeden dodatkowy staż w wymiarze 9 miesięcy. Staż ten rozpoczyna się z dniem 1 września. Ponowna ocena dorobku może być dokonana po odbyciu tego stażu.

 
      Do ponownej rozmowy kwalifikacyjnej można przystąpić tylko jeden raz w danej szkole.

Maciej Biernacki

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x