Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Bezpieczeństwo w szkole – zadania dyrektora

Bezpieczeństwo w szkole – zadania dyrektora

13:09 30-09-2019

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Prawa i obowiązki w szkole , Bezpieczeństwo w szkole

Dynamika zmian w prawie oświatowym powoduje, że dyrektor każdego dnia musi stać w gotowości do realizacji kolejnych nowych zadań pamiętając że bezpieczeństwo ucznia jest najważniejsze.

Dyrektor szkoły ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo na terenie  i wokół placówki oświatowej. Chodzi o zapewnienie między innymi ciepłej i zimnej wody, środków higienicznych, właściwego oświetlenia, wentylacji i ogrzewania[1]. Wyposażenie szkoły powinno posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty. Dyrektor powinien zadbać o to, aby sprzęt szkolny dostosowany był do wymogów ergonomii (np. zróżnicowane stoliki i krzesła dostosowane do potrzeb konkretnego ucznia ). Dyrektor placówki oświatowej powinien zadbać, aby plany ewakuacji oraz drogi ewakuacyjne były zamieszczone w wyraźny sposób w widocznym miejscu[2], pamiętając również o oznaczeniu i zabezpieczeniu pomieszczeń, do których wstęp jest wzbroniony osobom nieupoważnionym.

Jeżeli w placówce znajduje się kuchnia lub stołówka dyrektor powinien zadbać, aby stan techniczny ich wyposażenia zapewniał bezpieczne używanie.[3] Wszystkie pracownie, laboratoria jak i pokój nauczycielski powinny być wyposażone w apteczkę pierwszej pomocy oraz instrukcję o zasadach udzielania pierwszej pomocy[4]. W przypadku szkoły zawodowej dyrektor i osoby do tego powołane powinny sprawdzić czy stan maszyn i urządzeń technicznych w warsztatach są bezpieczne[5]. Dyrektor powinien pamiętać, że przeprowadzanie prac remontowych, instalacyjnych i naprawczych  odbywa się w czasie nieobecności uczniów. Uczniowie nie mogą przebywać nie tylko w konkretnych, remontowanych pomieszczeniach, ale także w miejscach remontów, co znacznie bardziej ogranicza możliwości dyrektora i jego uwaga powinna być wzmożona, zwłaszcza gdy remont jest konieczny na skutek usterki w czasie trwania zajęć szkolnych.

Niewątpliwie ważnym zadaniem dyrektora szkoły jest zadbanie i zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie organizacji zajęć sportowych, zawodów sportowych i turystyki. Dyrektor nie może zapomnieć, aby w salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw umieszczone były tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego[6]. Przy organizacji zajęć i wycieczek poza terenem szkoły  dyrektor zaznajamia swoich pracowników o sposobie zorganizowania opieki podczas wyjścia[7].

Wyżej wymienione Rozporządzenie Ministra Edukacji wskazuje ważną rolę dyrektora w razie wypadku na terenie szkoły lub placówki oświatowej. Przede wszystkim dba, aby niezwłoczne został powiadomiony o wypadku rodzic, pracownik bhp lub społeczny inspektor pracy. Dyrektor zawiadamia również organ prowadzący oraz radę rodziców[8]. W przypadku wypadku śmiertelnego lub zbiorowego powiadamia prokuraturę, zaś Państwowego Inspektora Sanitarnego w przypadku zatrucia. Dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.[9] Dyrektor szkoły ma za zadanie powołać zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracownik bezpieczeństwa i higieny pracy, społeczny inspektor pracy lub inny pracownik szkoły przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa.  Jeżeli w składzie zespołu nie mogą uczestniczyć ani pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy ani społeczny inspektor pracy, w skład zespołu wchodzi dyrektor oraz pracownik szkoły przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa. Dyrektor czuwa, aby zespół powypadkowy przeprowadził postępowanie powypadkowe i sporządził dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy. Dyrektor dba, aby protokół powypadkowy był w terminie 21 dni od dnia zakończenia postępowania powypadkowego i niezwłocznie doręczyć osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami tego postępowania. Protokół z wypadku podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor szkoły. Dyrektor prowadzi również rejestr wypadków.[10] Omówienie z pracownikami szkoły okoliczności i przyczyny wypadków, ustalenie środków zapobiegawczych oraz przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy to również zadania dyrektora szkoły ujęte w rozporządzeniu.

            Dyrektor szkoły zapewnia dostęp do Internetu, ale jest również zobowiązany podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez zainstalowanie i aktualizowanie zabezpieczającego oprogramowania.[11] Realizacja tego zadania jest bardzo trudna i wymaga wielu powiązanych ze sobą merytorycznie działań organizacyjnych, wychowawczych, edukacyjnych i technicznych. Wbrew praktyce wielu polskich szkół nie może się ograniczać tylko do zlecenia nauczycielowi informatyki zadań opieki nad sprzętem i siecią szkolną oraz do zakupienia u dostawcy usługi dostępu do Internetu technicznych zabezpieczeń w postaci programu antywirusowego, czy filtra treści niepożądanych. Dużo istotniejsza jest profilaktyka, działania  szkolne mające na celu bezpieczeństwo cyfrowe. Większość społeczeństwa, a więc również uczniowie i nauczyciele żyją w świecie wirtualnych treści i usług dlatego też problematyka bezpieczeństwa cyfrowego to rozległa i złożona dziedzina wiedzy, a jej odniesienia do sytuacji w polskiej szkole były już przedmiotem wielu szczegółowych analiz, dostępnych w publikacjach ostatnich lat[12]. Dynamika zmian w prawie oświatowym powoduje, że dyrektor każdego dnia musi stać w gotowości do realizacji kolejnych nowych zadań pamiętając że bezpieczeństwo ucznia jest najważniejsze.

 

Ciąg dalszy za tydzień!

 


[1] Więcej w §7.1

[2] Ibidem § 5.1, 5.2

[3] Ibidem §10, por. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r.nr 136, poz.914)

[4] ibidem §20

[5] Więcej w ibidem r.2

[6] Ibidem 31

[7] Por. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 ws. warunków i sposobów organizowania krajoznawstwa i turystyki(Dz.U. nr135,poz.1516 §9)

[8] Ibidem § 41

[9] Ibidem § 43

[10]ibidem §50

[11] Art. 4a Ustawa o systemie oświaty(Dz. U. z 2004 r.nr256, poz.2573 z późn.zm)

[12] Wiecej w zagrozenia-i-zalecane-dzialania-profilaktyczne-w-zakresie-bezpieczenstwa-fizycznego-i-cyfrowego-uczniow.pdf, por. Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016

Małgorzata Dąbrowska

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x