Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Cele szkoły jako organizacji

Cele szkoły jako organizacji

08:25 28-02-2017

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Zarządzanie Oświatą , System oświaty

Podejmując się tego wymienionego tematu pragnęłam bliżej przyjrzeć się próbie określenia celów i zadań szkoły w kontekście organizacji w jej nowoczesnym ujęciu.

Mając kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w placówce oświatowej a także krótkie doświadczenie w pracy w dobrze zorganizowanej i zarządzanej korporacji spróbuję krótko przeanalizować teorię oraz wpleść w pracę swoje refleksje i spostrzeżenia.

Zacznę jednak od nazwania celów szkoły, które jasno precyzują przepisy oświatowe i rozporządzenia MEN.

Cele i zadania szkoły to:

I. Działalność edukacyjna określona przez :
1) szkolny zestaw programów nauczania, który, uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,
2) program wychowawczy szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli,
3) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki tworzą spójną całość.

II. Szkoła realizuje także cele i zadania określone w przepisach prawa z uwzględnieniem dokumentów wymienionych powyżej a w szczególności:
a) humanizację szkoły, czyli dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej,
b) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
c) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły oraz wieku uczniów,
d) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb,
e) zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej,
f) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej we współpracy z pracownikami placówek specjalistycznych; organizuje nauczanie indywidualne na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
g) tworzy warunki do rozwijania zainteresowań uczniów poprzez działalność kół przedmiotowych, kół zainteresowań i innych form pracy pozalekcyjnej o charakterze bezpłatnym lub płatnym,
h) umożliwia realizację indywidualnych i innowacyjnych programów nauczania,
i) kształtuje umiejętności służące nawiązywaniu i utrzymywaniu poprawnych kontaktów z innymi dziećmi, dorosłymi, osobami niepełnosprawnymi, działań w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
j) wspomaga poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska  lokalnego, regionu i kraju,
k) rozbudza potrzeby kontaktu z przyrodą,
l) ułatwia działalność organizacjom młodzieżowym wspomagającym proces wychowawczy,
ł) szkoła organizuje również opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie poprzez :
- indywidualne nauczanie i wychowanie
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
m) szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad :
- dziećmi z klas najniższych poprzez ścisły kontakt wychowawcy klasy z rodzicami, poznanie środowiska domowego uczniów, ścisły kontakt z pedagogiem lub psychologiem, kierowanie uczniów na badania specjalistyczne do Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w celu rozpoznania ich indywidualnych potrzeb i możliwości stosowania działań zmierzających do szybkiej adaptacji uczniów w nowym dla nich środowisku szkolnym,
- uczniami z zaburzeniami rozwojowymi poprzez systematyczne badania dzieci przez psychologa i pedagoga, prowadzenie zespołów dydaktyczno-wyrównawczych, zespołów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, indywidualną pracę wychowawców i nauczycieli,
- uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc materialna (dożywianie, zapomogi finansowe).
2. Szkoła współdziała także z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia we wszystkich sferach działalności, a w szczególności w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki oraz udzielania informacji dotyczących zadań szkoły i przepisów prawa oświatowego.

Małgorzata Sicińska - uczestniczka Kursu Kwalifikacyjnego Zarządzanie Oświatą zorganizowanego przez Instytut Kształcenia Eko-Tur, Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli

Ekspert edurady

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x