Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Jedziemy na wycieczkę! Część 1

Jedziemy na wycieczkę! Część 1

08:28 20-03-2017

Kategoria: Wicedyrektorzy , Prawa i obowiązki w szkole , Bezpieczeństwo w szkole

Dobrze przygotowane i zrealizowane wycieczki kumulują zadania edukacyjne w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności oraz wychowania. Przyczyniają się również do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.

Ani się obejrzymy,  kiedy minie zima i zaczniemy myśleć o planowaniu ciekawych wycieczek szkolnych. Aby spełniły oczekiwania, warto się do nich dobrze przygotować. Dlatego też  w tym materiale przypomnę o kilku ważnych kwestiach.

Wycieczki szkolne są bardzo atrakcyjną formą poznawania otaczającej rzeczywistości. Pozwalają na efektywną i efektowną realizację uczenia się poza ławką szkolną. Dobrze przygotowane i zrealizowane wycieczki za każdym razem kumulują zadania edukacyjne w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności oraz wychowania. Przyczyniają się również do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.

W fazie przygotowania wycieczki następuje proces uświadamiania przez uczniów celów poznawczych.

W fazie ustalania trasy wycieczki, jej przebiegu, konstruowania programów zwiedzania, warto zwrócić szczególną uwagę na gromadzenie wiadomości wykraczających poza podręcznik szkolny. Powstają wtedy też motywy uczestnictwa w wycieczce. Walory wychowawcze tej formy nauki, wypoczynku są tym bogatsze,  im pełniejsza jest motywacja do uczestnictwa  w nich uczniów. Pozytywnie wpływają na odczucia  swoich uczestników a także są okazją do ich wyrażania.

Wspólne wyjazdy to okazja do kształtowania postaw, budowania pozytywnych relacji . Żadne inne zajęcia nie posiadają takiego ładunku oddziaływań wychowawczych jak wycieczki. W warunkach zajęć terenowych uczniowie zachowują się spontanicznie, zapominają o konwencji szkolnej ławki. Wchodzą w relacje interpersonalne z rówieśnikami, nauczycielami, zanika dystans szkolny a powstają możliwości dostrzegania charakterów i postaw, często nieznanych z lekcji szkolnych.

Wynika to z charakteru wycieczek, podczas których pojawia się potrzeba współdziałania z rówieśnikami, solidarności i wrażliwości na drugiego człowieka, odpowiedzialności za własne postępowanie. Tak więc korzyści wynikających z uczestnictwa w wycieczce szkolnej są nie do przecenienia.

ORGANIZACJA WYCIECZEK PRZEZ SZKOŁĘ/ PLACÓWKĘ - PRZEPISY PRAWNE

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz.1516)  dyrektor szkoły/placówki opracowuje zasady regulujące organizację szkolnych wycieczek/imprez, z uwzględnieniem aktów prawnych, w tym :

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 roku w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne ( Dz. U. z 1997 r., Nr 57, poz.358).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2002 r., Nr 6, poz. 69 ze zmianami).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (zmiana z dnia 9 grudnia 2009r. - Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1696).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1095).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 175, poz. 1042).

 

WYCIECZKI ZAGRANICZNE

W przypadku organizowania wycieczki zagranicznej obowiązują takie same zasady, jak przy organizacji wycieczki na terenie kraju.

Zgodę na jej organizację wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 14 dni przed jej organizacją

Zawiadomienie musi zawierać: nazwę kraju, czas pobytu, program pobytu, imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów, listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku oraz ubezpieczenie uczestników i opiekunów na czas wyjazdu - ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

Kierownik wycieczki bądź jeden z opiekunów powinien posługiwać się językiem kraju, który jest miejscem pobytu oraz kraju, przez który uczestnicy podróżują.

Dokumentacja wycieczki zagranicznej powinna zawierać również Listę Podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej, która stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. 188 poz.1582) oraz potwierdzenie ubezpieczenia uczestników (od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą) tzn. wskazywać nazwę firmy ubezpieczającej i numer polisy (lub kserokopię polisy).

Stosowanie formularza Listy Podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej, zgodnie z rozporządzeniem dotyczy uczniów pochodzących z państw trzecich przebywających w Państwach Członkowskich (Dz. Urz. WE L 327 z 19.12.1994r)

Kierownik wycieczki nie może pełnić jednocześnie funkcji opiekuna

 

KARTA WYCIECZKI /IMPREZY (wzór)

Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy)…………………………………

Trasa wycieczki (imprezy)……………………………………………...

Termin .............................. ilość dni ................ klasa/grupa

Liczba uczestników:

Kierownik (imię i nazwisko) :

Liczba opiekunów :

Środki transportu:

 

OŚWIADCZENIE

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży.

 

Opiekunowie wycieczki (imprezy)                              Kierownik wycieczki (imprezy)

 

……………………………………   ………………………………….

 

(imiona i nazwiska oraz podpisy)

 

HARMONOGRAM WYCIECZKI (IMPREZY)

 

Data i godz. wyjazdu……………………

Ilość km. ………………………

Miejscowość…………………….

Program…………………………..

Adres punktu noclegowego ………………………….

i żywieniowego…………………………………

 

Adnotacje organu prowadzącego                                 Zatwierdzam

i sprawującego nadzór pedagogiczny                   …………………………..

 

………………………………………..                     ( podpis dyrektora szkoły)

 

 (jeśli organy nie mają zastrzeżeń do warunków organizacji, potwierdzają

na karcie fakt powiadomienia)

Bożena Brzozowska

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x