Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Jedziemy na wycieczkę! Część 2

Jedziemy na wycieczkę! Część 2

09:08 27-03-2017

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Prawa i obowiązki w szkole , Bezpieczeństwo w szkole

Dobrze przygotowane i zrealizowane wycieczki kumulują zadania edukacyjne w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności oraz wychowania. Przyczyniają się również do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.

Pierwszą część artykułu znajdą Państwo tutaj.

ZADANIA DYREKTORA

 • W każdym przypadku dyrektor przedszkola, szkoły czy placówki  przed wyrażeniem zgody na organizację wycieczki lub imprezy turystycznej musi upewnić się, że organizacja, program i planowany przebieg zajęć dostosowane są do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, a także przygotowania i umiejętności specjalistycznych (art.5 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki).
 • Wyznacza spośród kadry pedagogicznej kierownika wycieczki szkolnej lub inną osobę pełnoletnią, zgodnie z wymogami rozrządzenia w tym zakresie.
 • Przy organizacji każdej imprezy lub wycieczki jej kierownik zobowiązany jest do przedłożenia do zatwierdzenia dyrektorowi karty wycieczki.
 • Zatwierdza kartę wycieczki i harmonogram, w tym program na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia,

opracowany przez kierownika wycieczki szkolnej.

 • Zatwierdza listę uczniów biorących udział w wycieczce.
 • Zawiadamia o organizowanej wycieczce zagranicznej organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący szkołę
 • Prowadzi dokumentację merytoryczną i finansową dotyczącą wycieczek/imprez szkolnych i udostępnia ją instytucjom nadzorującym szkołę.
 • Czuwa nad realizacją planowanych wycieczek szkolnych zgodnie z określoną procedurą.
 • Sprawuje nadzór, w tym weryfikuje realizację zadań wyznaczonych kierownikowi wycieczki szkolnej przez przedmiotowe rozporządzenia.

ZADANIA KIEROWNIKA WYCIECZKI SZKOLNEJ , W TYM ZAGRANICZNEJ:

 • Ustala bazę noclegową dla uczestników wycieczki uwzględniając bazę szkolnych schronisk młodzieżowych
 • Ubezpiecza uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych wypadków i od kosztów leczenia
 • Opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy
 • Sporządza listę uczestników
 • Uzyskuje zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w wycieczce
 • Opracowuje regulamin i zapoznaje z nim uczestników
 • Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie
 • Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia

warunki do ich przestrzegania

 • Określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy
 • Nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy
 • Organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników
 • Dokonuje podziału zadań wśród uczestników
 • Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki
 • Dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu

Dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez rodziców dzieci listy wpłat oraz rachunki, faktury i bilety wydane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze.

ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKI SZKOLNEJ

 • Sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami
 • Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy
 • Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu
 • przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem
 • zasad bezpieczeństwa
 • Nadzoruje wykonanie zadań przydzielonych uczniom
 • Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika

DOKUMENTACJA WYCIECZEK SZKONYCH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

Obejmuje:

 • Kartę wycieczki, program i harmonogram, który zatwierdza dyrektor szkoły (wzór karty stanowi załącznik do rozporządzenia).
 • Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę powinien być

dostosowany do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.

 • Listę uczestników podpisaną przez dyrektora.
 • Kalkulację planowanych kosztów wycieczki.
 • Zgody rodziców / prawnych opiekunów w przypadku gdy uczniowie są niepełnoletni (na piśmie)
 • Potwierdzenie, iż uczniowie zostali ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (polisa ubezpieczeniowa).
 • Regulamin wycieczki (wynikający ze specyfiki wycieczki, uwzględniający zasady bezpieczeństwa) opracowany przez kierownik wycieczki, z którym zapoznaje się wszystkich uczestników przed wyjazdem na wycieczkę.
 • Umowa pomiędzy dyrektorem szkoły a podmiotem zapewniającym zakwaterowanie, wyżywienie, realizację niektórych punktów programu oraz opiekę medyczną, a często transport uczniów i ich opiekunów.
 • Sprawozdanie merytoryczne (potwierdzające realizację programu wyjazdu wg wymagań ustalonych przez dyrektora).
 • Protokoły przeprowadzonych zawodów, konkursów.
 • Dokumentacja powypadkowa (zgodnie z rozdziałem czwartym rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach).
 • Sprawozdanie finansowe (rozliczenie kosztów przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia kierownika i opiekunów wycieczek lub imprez, wydatki programowe ).
 • Zadania wyznaczone dla opiekunów wycieczek.

FINANSOWANIE WYCIECZKI

 • Wycieczki mogą być finansowane ze składek uczestników , środków Rady Rodziców lub innych źródeł:
 • ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego
 • ze środków przekazanych przez osoby fizyczne i prawne .
 • Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią kosztów.
 • Jeżeli wycieczka prowadzona jest przez uprawionego przewodnika to w koszta wycieczki należy wliczyć jego wynagrodzenie.

BEZPIECZEŃSTWO

            Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków . Ubezpieczeniu tym objęci są wszyscy uczniowie w ramach szkolnego ubezpieczenia grupowego .
     Na okres przebywania na wycieczce , organizator może wykupić także (na prośbę uczestników) dodatkowa polisę, powodującą podwyższenie ewentualnego odszkodowania.
     W przypadku wycieczki zagranicznej niezbędne jest wykupienie dodatkowej polisy obejmującej zwrot kosztów leczenia za granicą. 
     W wycieczkach turystyczno – krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie. W związku z tym, lista uczestników wycieczki powinna być skonsultowana z lekarzem lub pielęgniarką szkolną i pisemnie zatwierdzona.

Przy organizacji wycieczek należy przestrzegać zasad ustalania ilości opiekunów :

 • wycieczki autokarowe - 1 opiekun na 15 uczniów
 • wycieczki przedmiotowe w miejscu , które jest siedzibą szkoły - 1 opiekun na 30 uczniów
 • wycieczki piesze na terenie miasta z korzystaniem ze środka transportu miejskiego - 1 opiekun na 15 uczniów
 • wycieczki piesze organizowane na terenach Parków Narodowych oraz na szlakach turystycznych leżących powyżej 1000 m npm - 1 opiekun na 10 uczniów + górski przewodnik turystyczny ( uczniowie, którzy ukończyli 12 rok życia )
 • wycieczki innymi środkami lokomocji - przejazdy kolejowe - 1 nauczyciel na 9 uczniów
 • wycieczki rowerowe - 1 opiekun na 7 uczniów (uczniowie, którzy ukończyli 12 rok życia + karta rowerowa)
 • wycieczki wysokogórskie - 1 opiekun na 5 uczniów + górski przewodnik turystyczny (uczniowie, którzy ukończyli 16 rok życia )

     Każdy nauczyciel planujący organizację wycieczki na terenie Parku Narodowego lub Rezerwatu Przyrody powinien wcześniej zapoznać się z regulaminem parku lub rezerwatu i poinformować o nich uczestników wycieczki.
     Nauczyciele, którzy w ramach wycieczki szkolnej planują korzystanie przez uczestników wycieczki z kąpielisk i basenów, powinni:

SZCZEGÓŁOWO, WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W GÓRACH , PŁYWAJĄCYCH , KAPIĄCYCH SIĘ I UPRAWIAJĄCYCH SPORTY WODNE OKREŚLA ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z DNIA 6 MAJA 1997 ROKU ( DZ. U. NR 57 POZ. 358 ) 

 • Opiekun grupy obowiązany jest sprawdzać stan liczbowy grupy przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do miejsca docelowego!!!!
 • Przepisy zabraniają prowadzenia wycieczek z dziećmi i młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

  W PRZYPADKU ZAGINIĘCIA - UCZEŃ ( UCZNIOWIE ) POZOSTAJĄ BEZWZGLĘDNIE W MIEJSCU ZAGINIĘCIA
  • Miasto – uczeń zna miejsce postoju, plan dnia, zawiadamiamy policję, dyrektora szkoły, rodziców
  • Szlak turystyczny – uczeń wie, dokąd idziemy, zna kolor szlaku i docelowe schronisko ( miejsce ), zawiadamiamy GOPR, dyrektora szkoły, rodziców

ZOBOWIĄZANIE / wzór
     Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu wycieczki , co potwierdzam własnym podpisem.

Lp

     Nazwisko i Imię ucznia     

Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu wycieczki  /  podpis

 

 

                                                                                   Bożena Brzozowska

Wykorzystałam:

 • red, C. Jastrzębski, Na szlaku świętokrzyskiej przygody, Jedność, Kielce, 2008
 • zasoby sieci Internet

Bożena Brzozowska

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x