Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY – dokumentacja na konkurs

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY – dokumentacja na konkurs

10:46 16-04-2015

Dla kogo: Nauczyciele

Kategoria: Prawo oświatowe

Przystępując do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły należy przede wszystkim szczegółowo zapoznać się z aktualnym rozporządzeniem ministra edukacji w sprawie wymagań stawianym osobom zajmującym stanowiska oraz z rozporządzeniem w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły oraz trybu pracy komisji konkursowej.

Przede wszystkim należy:
- złożyć wymaganą przepisami prawa i zawartą w ogłoszeniu o konkursie dokumentację (oświadczenia, życiorys, niezbędne zaświadczenia, kopie dokumentów kandydata poświadczających niezbędne wymagania),
- złożyć koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły/placówki.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej określa szczegółowo wyżej wspomniane dokumenty. Są to:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju
publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub placówki,
b) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz poświadczający obywatelstwo kandydata,
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby
niebędącej nauczycielem,
d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie
dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,
e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie
dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym
dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów
podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu
kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą
,
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym,
g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z
dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.3)) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.
148, z późn. zm.4)),
j) oświadczenie o dopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z
dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r.
Nr 63, poz. 425, z późn. zm.5)) albo informacja, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy –
w przypadku kandydata na stanowisko dyrektora publicznej szkoły,
k) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie aktu
nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku
nauczyciela,
l) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie karty
oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego,
m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.
76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674, z późn. zm.7)) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.8)) – w przypadku nauczyciela
i nauczyciela akademickiego,
n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z
pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002
r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.6)) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora.
W przypadku oświadczeń i innych dokumentów wymaganych w rozporządzeniu należy pamiętać o podstawowej zasadzie: PODPISUJEMY KAŻDY DOKUMENT!

Artur Foremski

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x