Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Mieć czy nie mieć… – program wychowawczo-profilaktyczny w przedszkolu

Mieć czy nie mieć… – program wychowawczo-profilaktyczny w przedszkolu

08:47 09-10-2017

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Prawo oświatowe , System pomocy psychologiczno-pedagogicznej , Wychowanie

Kwestia obowiązku posiadania programu wychowawczego i profilaktyki w przedszkolach od lat wzbudzała wiele emocji i wątpliwości. Interpretacje i opinie prawne również nie były jednoznaczne.

Art. 54 ust. 2 pkt 1) ustawy o systemie oświaty wyraźnie wskazywał, że do kompetencji rady rodziców, m.in. w przedszkolu, należy uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści
i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczycieli oraz programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania
o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców. W ustawie było również zapisane, że programów tych nie uchwala się w szkołach dla dorosłych.

Pomimo, że w załączniku nr 1 do rozporządzenia z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznych przedszkoli i szkół nie było wzmianki o konieczności uchwalania takich programów w przedszkolu, należało przyjąć, że przedszkole powinno takie programy posiadać. W praktyce wyglądało to bardzo różnie…

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe uregulowała tę kwestię nie pozostawiając żadnych wątpliwości. W art. 26 ust. 1. ustawy zapisano, że szkoła lub placówka realizuje program wychowawczo-profilaktyczny przygotowany w oparciu
o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, a także treści i działania
o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. W ust. 2. natomiast wyraźnie wskazano, że tego przepisu nie stosuje się do przedszkoli i szkół dla dorosłych.

Ustawodawca uznał, że programy realizowane w przedszkolu zawierają zarówno treści wychowawcze, jak i treści związane z profilaktyką ewentualnych trudności wychowawczych i zagrożeń, wobec czego nie ma potrzeby tworzenia dodatkowych programów.

Znajduje to odzwierciedlenie w zadaniach przedszkola, określonych w nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017 r. Do zadań wychowawczo-profilaktycznych, jakie stoją przed przedszkolem, należą w szczególności:

 •   tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
 • zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
 • wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,
  z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
 • wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
 • tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
 • przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne,
 • tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego,
 • tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu,
 • współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
 • kreowanie, wspólne z ww. podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
 •  uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

Z nowych regulacji wprowadzonych ustawą Prawo Oświatowe wynika konieczność zmiany zapisów w statutach przedszkoli, dotyczących kompetencji stanowiących rady rodziców. Nie będzie tam już zapisu, że zgodnie z art. 84 ust. 2 ww. ustawy, do kompetencji rady rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego placówki.

Co zatem zrobić z programem wychowawczym, programem profilaktyki czy z programem wychowawczo-profilaktycznym, który dotychczas być może funkcjonował w przedszkolu? Należy to do decyzji rady pedagogicznej w danej placówce. Jeżeli program taki wykraczał poza ramy określone podstawą programową, jeśli jego realizacja wiązała się z realizacją w przedszkolu innowacji lub eksperymentu pedagogicznego, jeżeli był on „żywy”, a nie stanowił tylko „atrapy” w celu wykazania się jego posiadaniem, to z pewnością warto dalej taki program mieć w przedszkolu i go realizować, tak jak wszystkie inne dodatkowe programy, do których każda placówka ma prawo.

Magdalena Soszyńska-Kalinowska

Ekspert edurady

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x