Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Nauczanie indywidualne, nauczyciel wspomagający i asystent nauczyciela – PPP w praktyce

Nauczanie indywidualne, nauczyciel wspomagający i asystent nauczyciela – PPP w praktyce

12:00 20-05-2019

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: System pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest nauczanie indywidualne, organizowane dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

Nauczanie indywidualne

Popularną formą udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej stało się nauczanie indywidualne, organizowane dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne (uczeń musi zrealizować podstawę programową) wynikające z ramowego planu nauczania dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dyrektor - w uzgodnieniu z organem prowadzącym - ustala zakres i czas prowadzenia zajęć. Muszą się one odbywać w bezpośrednim i indywidualnym kontakcie nauczyciela z uczniem. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne (uczeń musi zrealizować podstawę programową) wynikające z ramowego planu nauczania dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

Dyrektor ma obowiązek podejmować działania umożliwiające uczniowi objętemu nauczaniem indywidualnym kontakt z rówieśnikami. Ma to na celu zapewnienie uczniowi pełnego osobowego rozwoju, integracji ze środowiskiem szkolnym oraz ułatwienie powrotu do szkoły. O ile stan zdrowia ucznia znacznie utrudnia, ale nie uniemożliwia mu uczęszczania do szkoły, dyrektor organizuje różne formy uczestnictwa ucznia w życiu szkoły, w tym w szczególności umożliwia mu udział w:

 • zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia,
 • uroczystościach i imprezach szkolnych,
 • wybranych zajęciach edukacyjnych.

W aktualnym rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, w § 5 czytamy, że zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w szczególności w:

 • w domu rodzinnym;
 • w młodzieżowym ośrodku wychowawczym;
 • w młodzieżowe ośrodki socjoterapii;
 • w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;
 • w specjalnym ośrodku wychowawczym dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania;
 • w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym;
 • u rodziny zastępczej;
 • w rodzinnym domu dziecka;
 • w placówce opiekuńczo - wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.

Zniknął więc tu zapis wskazujący wprost na możliwość prowadzenie zajęć w ramach nauczania indywidualnego na terenie szkoły.[1]

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, nauczanie indywidualne organizuje się na czas określony w orzeczeniu (nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny) i w taki sposób, aby możliwe było wykonanie zaleceń w nim zawartych.
Ostatnie rozporządzenie MEN znacznie ograniczyło bardzo popularne w ostatnich latach nauczanie indywidualne (w szczególności organizowane na terenie szkoły),wprowadzając zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia. Zacytowane tutaj rozporządzenie określa metody i formy udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Nauczyciel wspomagający i asystent nauczyciela  

Na mocy rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.[2]

Od 4 czerwca 2014 r. na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty wprowadzono możliwość zatrudniania w szkole podstawowej, w tym specjalnej i integracyjnej asystenta nauczyciela lub wychowawcy w świetlicy. Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta musi posiadać wykształcenie co najmniej na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne. Asystent nauczyciela może zostać zatrudniony nie tylko w szkole podstawowej, lecz także specjalnej lub integracyjnej. Może pomagać nauczycielom dyplomowanym, opiekunom w świetlicach czy osobom pracującym z klasami od pierwszej do trzeciej. Asystentowi nie powierza się jednak zadań określonych dla tzw. nauczycieli wspomagających, tj. posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej. Zgodnie z art. 86 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych uchyla się art. 15 ust. 7–9 ustawy Prawo oświatowe dotyczące zatrudniania asystenta nauczyciela.[3] Tym samym zlikwidowane zostało stanowiska asystenta nauczyciela.

W oparciu o przepisy prawa każda placówka szkolna i przedszkolna opracowuje własne procedury udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest odpowiednio dokumentowana, nauczyciele zobowiązani są dostosować wymagania do indywidualnych możliwości uczniów, natomiast dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczna. Obowiązkiem nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami, którym udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest dokonanie jej ewaluacji.

Agnieszka Łąka - uczestniczka Kursu Zarządzania Oświatą organizowanego przez Instytut Kształcenia EKO-TUR, Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli 


[1] https://pedagogszkolny.pl/viewpage, [dostęp 10 lutego 2019 r.]

[2] Dz. U. 2010 nr 228 poz. 1487

[3] Dz. U. 2017 poz. 2203

 

Redaktor portalu edurada.pl

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x