Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Od 1 września 2017 roku w szkołach podstawowych rozpoczęto wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego zawartej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.

Od 1 września 2017 roku w szkołach podstawowych rozpoczęto wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego zawartej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.

13:54 16-09-2019

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Od 1 września 2017 roku w szkołach podstawowych rozpoczęto wdrażanie nowej  podstawy programowej kształcenia ogólnego zawartej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Rok szkolny 2019/2020 to rok, w którym wszystkie klasy szkoły podstawowej, od pierwszej do ósmej, realizują właśnie tę podstawę. Jej wdrażanie jest również jednym z priorytetów w nadzorze pedagogicznym Ministra Edukacji Narodowej. Warto też planując pracę na ten rok szkolny na poziomie szkoły, zespołów nauczycielskich, indywidualnego nauczyciela, wrócić do tekstu wyżej wymienionego rozporządzenia. W nim bowiem wyznaczono zadania szkoły i każdego nauczyciela, których realizacja powinna spowodować, że absolwent szkoły podstawowej będzie posiadał następujące umiejętności:

 • sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;
 • sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego;
 • poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł;
 • kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;
 • rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;
 • praca w zespole i społeczna aktywność; aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.

 

  Aby uczeń nabył wymienione umiejętności, szkoła, czyli każdy nauczyciel, ma opisany katalog konkretnych zadań. Należy do nich między innymi:

 • kształtowanie kompetencji językowych uczniów,
 • kształcenie w zakresie porozumiewania się w językach obcych nowożytnych,
 • kształtowanie kompetencji czytelniczych, rozwijanie zainteresowań ucznia czytaniem,
 • stwarzanie  uczniom  warunków  do  nabywania  wiedzy  i  umiejętności  potrzebnych  do rozwiązywania problemów,
 • przygotowanie   uczniów do  dokonywania  świadomych  i odpowiedzialnych wyborów  w  trakcie  korzystania  z  zasobów  dostępnych  w  internecie,
 • uczniom  z  niepełnosprawnościami,  w  tym  uczniom  z  niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu lekkim, nauczanie dostosowuje się do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia  się,
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej,
 • sprzyjanie   rozwijaniu postaw obywatelskich, patriotycznych  i  społecznych  uczniów,
 • przygotowanie  uczniów  do  wyboru  kierunku  kształcenia  i  zawodu.,
 • kształcenie  kompetencji  społecznych,
 • zastosowanie  metody  projektu.

Podstawa programowa  określa również jak ją należy realizować. Przy każdych zajęciach edukacyjnych wymienionych w cytowanym rozporządzeniu odczytujemy obok celów i  treści nauczania  – warunki i sposób realizacji podstawy programowej. Oto niektóre spośród wskazanych:

 • gry i zabawy edukacyjne;
 • dyskusja, debata, drama, projekt edukacyjny;
 • stosowanie tablicy interaktywnej; filmy i gry dydaktyczne;
 • techniki ułatwiające uczenie się;
 • konkursy, wystawy, spotkania czytelnicze, zajęcia teatralne, eTwinning;
 • udział w koncertach, lekcje w salach koncertowych, muzeach;
 • projekty interdyscyplinarne;
 • lekcje w galeriach, muzeach, obiektach sakralnych;
 • metody aktywizujące, oparte na działaniu;
 • metody rozwiązywania problemów;
 • wycieczki edukacyjne;
 • obserwacja w terenie;
 • metody aktywizujące z wykorzystaniem komputera;
 • debaty, seminaria, konkursy, wystawy fotograficzne, opracowywanie przewodników, folderów, portfolio;
 • praca w grupach;
 • doświadczenia i obserwacje;
 • eksperymentowanie;
 • spotkania, prelekcje.

 

Realizując podstawę programową, uwzględnić należy ZALECENIE RADY z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe  życie i kształcić następujące kompetencje:

 • kompetencje  w zakresie rozumienia  i tworzenia informacji,
 • kompetencje  w zakresie wielojęzyczności,
 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje  w zakresie nauk przyrodniczych, technologii  i inżynierii,
 • kompetencje  cyfrowe,
 • kompetencje osobiste, społeczne  i w zakresie umiejętności uczenia  się,
 • kompetencje  obywatelskie,
 • kompetencje  w zakresie przedsiębiorczości,
 • kompetencje  w zakresie świadomości  i ekspresji kulturalnej.

Przed zaplanowaniem pracy na dany rok szkolny słuszne wydaje się  odczytanie po raz kolejny Art. 4 ust. 1 pkt 24 ustawy Prawo oświatowe ,,ilekroć mowa o podstawie  programowej  wychowania  przedszkolnego lub  podstawie  programowej  kształcenia  ogólnego  –  należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych  i szczegółowych  wymagań dotyczących  wiedzy  i umiejętności,  które  powinien posiadać uczeń po  zakończeniu określonego etapu edukacyjnego, oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły, uwzględniane odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego, programach nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych, a także warunki i sposób realizacji tych podstaw programowych”.

Z zawartej tam definicji wynikają zadania nauczyciela dotyczące programów nauczania, oceniania wewnątrzszkolnego, programu wychowawczo-profilaktycznego, zajęć z wychowawcą i egzaminu zewnętrznego.

Anna Borowa

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x