Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Organizacja udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w chwili obecnej w świetle przepisów prawa oświatowego

Organizacja udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w chwili obecnej w świetle przepisów prawa oświatowego

09:28 13-05-2019

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: System pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Organizację udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej regulują przepisy prawa. Jakie dokładnie i o czym stanowią – o tym dzisiejszy artykuł.

Organizację udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej regulują przepisy prawa, nadzień dzisiejszy są to w szczególności Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (z późn. zmianami) oraz rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy szkołach publicznych. W myśl wspomnianego rozporządzenia pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole i placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.[1]

Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w szczególności:

 • z niepełnosprawności,
 • z niedostosowania społecznego,
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 • z zaburzeń zachowania lub emocji,
 • ze szczególnych uzdolnień,
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się,
 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
 • z choroby przewlekłej,
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 • z niepowodzeń edukacyjnych,
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.[2]

Wymieniony katalog potrzeb nie wyczerpuje wszystkich możliwych sytuacji, w których uczeń może wymagać specjalistycznego wsparcia. Dotyczy to między innymi sytuacji, gdy trudności dziecka wymagają długotrwałej, wieloprofilowej diagnozy. W takich przypadkach pomoc dla dziecka powinna zostać zdiagnozowana na podstawie rozpoznania dokonanego w szkole przez nauczycieli i specjalistów.[3]

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole i placówce rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły lub placówki, a udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w szkole i placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni.[4]

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

 • klas terapeutycznych,
 • zajęć rozwijających uzdolnienia,
 • zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu - w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych,
 • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
 • porad i konsultacji,
 • warsztatów.[5]

Agnieszka Łąka - uczestniczka Kursu Zarządzania Oświatą organizowanego przez Instytut Kształcenia EKO-TUR, Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli 


[1] Rozporządzenie MEN

[2] Rozporządzenie

[3] M. Czarnocka, Pomoc psychologiczno –pedagogiczna w szkole i w przedszkolu, Warszawa 2016,  s.60

[4]Rozporządzenie MEN z dn. 9 sierpnia 2017

[5] Tamże

Redaktor portalu edurada.pl

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x