Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Praca z radą pedagogiczną

Praca z radą pedagogiczną

08:30 13-04-2015

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Prawo oświatowe , System oświaty

Wielu nowo powołanych dyrektorów szkół, a także nauczycieli zgłasza wątpliwości dotyczące prawidłowego funkcjonowania jednego z najważniejszych organów szkoły, jakim jest rada pedagogiczna.

Chodzi tutaj głównie o kwestie organizacyjne, częstotliwość spotkań, sposób prowadzenia. W niniejszym artykule postaram się rozwiązać te podstawowe kwestie.

Zadania nauczyciela oraz rady pedagogicznej określa Ustawa o systemie oświaty.

Najważniejsze jej zapisy mówią, że w szkole lub placówce zatrudniającej co najmniej trzech nauczycieli powinna funkcjonować rada pedagogiczna. Przepisy precyzują, że w skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele. Nie może więc dojść do takiej sytuacji, w której jakikolwiek nauczyciel zatrudniony w szkole nie będzie wchodził w jej skład.

W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym także osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

Przewodniczącym z urzędu jest dyrektor szkoły.

Jak często powinna obradować rada pedagogiczna?

Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, rady szkoły lub placówki lub organu prowadzącego. Tak więc można stwierdzić, że posiedzenia rady pedagogicznej powinny się odbywać minimum trzy razy w roku.

Warto pamiętać, że posiedzenie rady pedagogicznej może być zwołane również na wniosek nauczycieli, z tym, że powinna o to wnioskować co najmniej jedna trzecia członków rady.

Rada pedagogiczna w swych działaniach podejmuje uchwały, wnioskuje, zatwierdza i opiniuje. Jednak wszystkie jej decyzje powinny wynikać z litery prawa. Nie mamy prawa zatem podejmować decyzji w sprawach, w których nie udzielono nam kompetencji, a w obowiązku dyrektora szkoły jest wstrzymywanie tych uchwał, które są niezgodne z przepisami prawa. O wstrzymaniu takiej uchwały powinien on niezwłocznie powiadomić organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

W jaki sposób podejmowane są uchwały rady pedagogicznej?

Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% jej członków.

Członkowie rady powinni pamiętać, że są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Szczegółowy tryb pracy rady pedagogicznej określa regulamin działania, który powinien być przez radę zatwierdzony. Każde posiedzenie tego organu szkoły powinno być zaprotokołowane.

Artur Foremski

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x