Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Statut szkoły – zmiany, nowelizacje

Statut szkoły – zmiany, nowelizacje

08:49 07-11-2017

Dla kogo: Dyrektorzy , Organy prowadzące , Nauczyciele

Kategoria: Prawo oświatowe , System oświaty

W związku z przekształcaniem szkół oraz innymi zmianami związanymi z reformą, w wielu placówkach konieczne będzie znowelizowanie lub wprowadzenie nowego statutu.

Z uwagi na konieczność nowelizacji tudzież w pewnych sytuacjach określonych przepisami prawa wprowadzenia nowego statutu należy mieć na uwadze głównie przepis art. 98 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe. Zgodnie z powyżej wskazaną regulacją prawną statut szkoły zawierać powinien w szczególności:

1)      nazwę i typ szkoły oraz jej siedzibę, a w przypadku gdy szkoła wchodzi w skład zespołu szkół – także nazwę tego zespołu;

2)      imię szkoły, o ile zostało nadane;

3)      nazwę i siedzibę organu prowadzącego szkołę;

4)      cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz sposób ich wykonywania, w tym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno- -pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia;

5)      organy szkoły oraz ich szczegółowe kompetencje, a także szczegółowe warunki współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi;

6)      organizację pracy szkoły, w tym organizację oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznych, integracyjnych, specjalnych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3, z uwzględnieniem organizacji nauczania i oceniania w tych klasach, oraz organizację nauczania języka mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych lub języka regionalnego, jeżeli szkoła takie oddziały lub nauczanie prowadzi, organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, jeżeli szkoła takie wspomaganie prowadzi, a także zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, jeśli szkoła takie zajęcia prowadzi;

7)      zakres zadań nauczycieli, w tym nauczyciela wychowawcy i nauczyciela bibliotekarza, oraz innych pracowników szkoły, w tym także zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, a także sposób i formy wykonywania tych zadań dostosowane do wieku i potrzeb uczniów oraz warunków środowiskowych szkoły;

8)      szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów, o którym mowa w art. 44b ustawy o systemie oświaty;

9)      nazwę zawodu lub zawodów, w których kształci szkoła – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;

10)  szczegółową organizację praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;

11)  organizację zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;

12)   organizację pracowni szkolnych, w szczególności pracowni ćwiczeń praktycznych, pracowni symulacyjnych oraz warsztatów szkolnych dla realizacji zajęć praktycznych, jeżeli szkoła takie pracownie i warsztaty posiada;

13)  organizację dodatkowych zajęć dla uczniów, zwiększających szanse ich zatrudnienia, jeżeli szkoła takie zajęcia prowadzi;

14)  organizację kształcenia ogólnego i zawodowego w przypadku pracowników młodocianych – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;

15)  określenie formy kształcenia – stacjonarnej lub zaocznej – w przypadku szkoły dla dorosłych;

16)  organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;

17)  prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły, a także tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia;

18)  rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody;

19)  rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary;

20)  przypadki, w których dyrektor szkoły podstawowej może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły;

21)  sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu;

22)   formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie;

23)   organizację biblioteki szkolnej oraz warunki i zakres współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami;

24)  organizację internatu, o ile został w szkole zorganizowany;

25)  organizację świetlicy z uwzględnieniem warunków wszechstronnego rozwoju ucznia – w przypadku szkoły podstawowej i szkoły prowadzącej kształcenie specjalne, o której mowa w art. 127 ust. 1;

26)  warunki stosowania sztandaru szkoły, godła szkoły oraz ceremoniału szkolnego, o ile zostały ustanowione.

W przypadku szkoły dla dzieci i młodzieży statut określa także:

1) organizację współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;

2) organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki;

3) organizację współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.

Obowiązki ucznia określa się w statucie szkoły z uwzględnieniem obowiązków w zakresie: 1) właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych;

2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w tym formy usprawiedliwiania nieobecności przez osoby pełnoletnie;

3) przestrzegania zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły lub noszenia na terenie szkoły jednolitego stroju – w przypadku, o którym mowa w art. 100;

4) przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły;

5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.

            Jak wynika z powyższego ustawodawca nakazuje zawarcie w statucie szeregu zapisów, ale dużą wagę przykłada do wszelako rozumianych kwestii związanych z bezpieczeństwem na terenie szkoły. Należy więc podczas tworzenia dokumentu skupić się między innymi na opracowaniu lub uszczegółowieniu zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły i pamiętać, by były one spójne z obowiązującymi w tym zakresie procedurami. Warto precyzyjnie opisać zasady zachowywania się uczniów na zajęciach edukacyjnych i zasady zachowywania się uczniów wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły biorąc pod uwagę dotychczas występujące lub przewidywane w przyszłości trudne sytuacje mogące w szkole wystąpić. Z uwagi na częste posługiwanie się przez uczniów z urządzeń elektronicznych dobrze byłoby gdyby w statutach szkół znalazły się zapisy wymagane w tej kwestii przez ustawodawcę. Zachęcam, by przyjrzeć się sytuacji w szkole i wskazać na różnice pomiędzy posiadaniem a korzystaniem z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych służących do rejestracji dźwięku lub obrazu zarówno podczas zajęć edukacyjnych, jak i poza nimi, na terenie szkoły. Warto także zastanowić się, czy nie odbywają się w szkole takie zajęcia, podczas których to uczniowie korzystają z tychże urządzeń na prośbę nauczyciela – taką sytuację także należy uwzględnić w zapisach statutu. Warto opracować także zasady zachowywania się nauczycieli w sytuacji kiedy uczniowie nie stosują się do wyartykułowanych zakazów. Pozwoli to nie tylko na precyzowanie zasad, ale umożliwi, co najważniejsze ich egzekwowanie na terenie szkoły.

Jolanta Fiedeń-Zabłotny

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x