Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

09:19 25-06-2021

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Psychologia i pedagogika , Dydaktyka , Zarządzanie Oświatą

Dziś żegnamy się na przeszło dwa miesiące. To był trudny czas dla nas wszystkich, ale też i bogaty w cenne doświadczenia. Za dwa miesiące szkoły staną przed wyzwaniem udźwignięcia tego, co zniszczyła pandemia. Warto zatem przypomnieć najważniejsze założenia szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

Program wychowawczo-profilaktyczny jest opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkoły. Warto wziąć pod uwagę następujące elementy: 

 • wyniki ewaluacji wewnętrznej dotyczącej profilaktyki agresji i przemocy oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkole,
 • wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
 • wnioski i analizy z pracy zespołów zadaniowych i zespołów przedmiotowych,
 • wnioski z doraźnych spotkań zespołów wychowawczych,
 • obserwacje i rozmowy z nauczycielami, wychowawcami, pedagogami i psychologami oraz wnioski zawarte w różnych sprawozdaniach szkolnych,
 • koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły,
 • uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców zgłaszanych podczas spotkań z przedstawicielami Rady Rodziców. 

 

CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

 

W programie wychowawczo-profilaktycznym zostały uwzględnione sugestie rodziców i uczniów przedstawione w przeprowadzonych ankietach, takie jak (przykłady):

 • kontynuacja dotychczasowych działań szkoły w zakresie kształtowania postaw patriotycznych, społecznych, etycznych,
 • działania naprawcze i korygujące wobec uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze,
 • zapobieganie agresji w czasie przerw,
 • zajęcia na temat zasad bezpieczeństwa w szkole i w drodze do i ze szkoły.
 • Program wychowawczo-profilaktyczny musi być dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz środowiska lokalnego. Jest nastawiony na eliminowanie czynników ryzyka i wzmacnianie czynników chroniących dziecko.

 

Cele główne:

Działalność wychowawczo-profilaktyczna w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;

2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;

3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;

4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia;

5) wszechstronnego, harmonijnego rozwoju emocjonalnego i społecznego ucznia (rodzina, szkoła, środowisko lokalne);

6) właściwych postaw wobec zdrowia fizycznego i psychicznego;

7) zaznajomienia z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenia prawidłowych reakcji na te zagrożenia;

8) edukacji uczniów, rodziców i pracowników szkoły w zakresie uzależnień (alkohol, narkotyki, dopalacze, papierosy, e-papierosy leki psychotropowe);

9) przeciwdziałania przemocy i agresji;

10) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

11) kształtowania wśród uczniów postaw tolerancji i otwartości wobec odmienności przekonań, postaw i wartości.

Cele szczegółowe:

1) Budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia; 

2) Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu; 

3) Wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą lub placówką oraz społecznością lokalną;

4) Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;

5) Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów;

6) Modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych;

7) Wychowanie do wartości; Kształtowanie postaw;

8) Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży;

9) Wzmacnianie poczucia własnej wartości;

10) Wykształcenie asertywnych postaw zachowań uczniów;

11) Ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy w szkole;

12) Wzbudzanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie;

13) Rozpoznawanie oznak stresu oraz sposobów radzenia sobie z nim;

14) Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z napięciem pojawiającym się w trudnych sytuacjach;

15) Kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków i substancji uzależniających przez uczniów i wychowanków, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych;

16) Doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych;

17) Propagowanie zdrowego stylu życia;

18) Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań, ograniczenie zjawisk agresji wśród uczniów;

19) Wskazywanie konstruktywnych sposobów spędzania czasu wolnego;

 

Małgorzata Dróżka – uczestniczka kursu kwalifikacyjnego

 

Redaktor portalu edurada.pl

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x