Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Wdrażanie nowej podstawy programowej część 2

Wdrażanie nowej podstawy programowej część 2

08:42 21-09-2017

Kategoria: Prawo oświatowe , Podstawa programowa

Reforma oświaty wraz z nadchodzącym rokiem szkolnym wprowadza liczne zmiany w przepisach, nową strukturę szkolnictwa oraz nowe wymagania. Co to oznacza dla dyrektorów i nauczycieli?

Kolejnym ważnym zadaniem dla dyrektora jest dostosowanie warunków realizacji zadań statutowych do wymagań nowej postawy programowej, poprzez tworzenie optymalnych warunków realizacji działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  oraz zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, a także  podnoszenie jakości pracy szkoły i jej rozwoju.

 W nowej podstawie programowej duży nacisk został położony na warunki i sposób realizacji podstawy programowej. Niezbędnym staje się dostosowanie bazy lokalowej tj. organizacja pomieszczeń, zaopatrzenie sal w pomoce naukowe, aranżacja przestrzeni.

Wdrożenie nowej podstawy programowej warto rozpocząć od zdiagnozowania potrzeb szkoły i dokonania oceny poziomu gotowości do wdrażania nowych rozwiązań.

Wskazane jest włączyć zadania związane z wdrażaniem nowej podstawy programowej do nadzoru pedagogicznego dyrektora, zarówno do ewaluacji, jak i kontroli wewnętrznej.

Działania dyrektora w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej:

Czynności dyrektora

Sposób realizacji

Rozpoznanie potrzeb nauczycieli w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej

 • Wspólna analiza treści podstawy
 • Omówienie wątpliwości
 • Zdefiniowanie obszarów , w których nauczyciele potrzebują wsparcia

Organizacja wspomagania nauczycieli

Zwrócenie uwagi na poznanie warunków realizacji podstawy programowej , w tym znajomości ramowych planów nauczania

Opracowanie procedury dopuszczania programów nauczania do użytku szkoły/przedszkola

a)       Wniosek nauczyciela o dopuszczenie programu

b)      Jego zawartość

c)       Termin składania wniosków

Dyrektor powinien mieć pewność , że przedstawione przez nauczycieli programy nauczania obejmują całą podstawę programową i gwarantują osiągnięcie celów opisanych w podstawie. Należy więc  określić wspólnie z nauczycielami kryteria, jakie powinien spełniać program;

Wypracowanie zasad planowania pracy z uczniem

Podczas spotkania rady pedagogicznej warto określić jakie dokumenty będą tworzyli nauczyciele, np. plany pracy, arkusze obserwacji pedagogicznej, arkusze okresowej analizy realizacji podstawy programowej (analiza jakościowa), dokumentacja współpracy z rodzicami;

Ustalenie sposobu prowadzenia dokumentacji uzupełniającej przez nauczyciela

Diagnoza, obserwacja pedagogiczna, plany pracy, inne….

Wyznaczenie zadań nauczycieli wdrażających nową podstawę programową

 • Poznanie treści nowej podstawy programowej
 • Analiza oferty wydawniczej w zakresie programów nauczania
 • Wybór programu lub opracowanie programu szkoły tak, by uwzględniał potrzeby uczniów i możliwości szkoły. Trzeba ocenić, czy dobór treści kształcenia zawartych w programie umożliwia realizację założonych celów;
 • Przedstawienie programu dyrektorowi –w terminie i w sposób określony przez dyrektora;
 • Zapoznanie uczniów i rodziców z wybranym programem nauczania, wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z podstawy programowej i programu nauczania, zasadami oceniania;
 • Realizacja zadań dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych adekwatnie do celów określonych w podstawie programowej , zgodnie z wybranym programem i własnym planem pracy;
 • Indywidualizowanie pracy z uczniami  zgodnie z potrzebami i możliwościami rozwojowymi, udzielanie bieżącego wsparcia, a także organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • Prowadzenie ewaluacji własnej pracy, monitorowanie realizacji podstawy programowej;
 • Prowadzenie ustalonej dokumentacji , tj. plany pracy, arkusz analizy jakościowej realizacji podstawy programowej, dokumentacja diagnoz i obserwacji pedagogicznych, ..
 • Opracowanie scenariuszy lekcji   do „Banku Scenariuszy” na wypadek potrzeby organizacji zastępstw doraźnych,
 • Współpraca z rodzicami: informowanie o postępach edukacyjnych, wychowawczych, dokumentowanie współpracy z rodzicami;

Zapoznanie nauczycieli z zasadami ustalonymi przez dyrektora

Podczas zebrania rady pedagogicznej, w księdze komunikatów /zarządzeń dyrektora, na tablicy ogłoszeń/pokój nauczycielski/ lub inny sposób ustalony w szkole

Opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczani  (wychowania przedszkolnego)

Podczas zebrania rady pedagogicznej -uchwała opiniująca (nie obowiązuje w szkołach niepublicznych)

Monitorowanie wdrożenia nowej podstawy programowej

Dyrektor na bieżąco sprawdza wdrażanie i realizację nowej podstawy programowej poprzez prowadzenie kontroli, ewaluacji wewnętrznej , umieszczenie monitorowania w planie nadzoru pedagogicznego

Monitorujemy poprzez:

 • Analizę ilościowo/jakościową „Arkusza zbiorczego-monitorowanie podstawy programowej”
 • Planowe i doraźne kontrole dzienników lekcyjnych
 • Obserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli, pod kątem znajomości przez nauczycieli podstawy programowej, kształcenia umiejętności  z niej wynikających
 • Analizę wyników egzaminów zewnętrznych uczniów szkoły
 • Prowadzenie wewnątrzszkolnego badania wyników
 • Analizę okresowych sprawozdań n-li

Warto przypomnieć, że opracowanie planu nadzoru pedagogicznego obowiązuje dyrektorów placówek publicznych. Dyrektor placówki niepublicznej nie jest zobowiązany do sporządzania planu nadzoru pedagogicznego, a także do prowadzenia nadzoru, chyba ,że osoba prowadząca szkołę czy przedszkole nada takie zadanie dyrektorowi poprzez stosowny zapis w statucie .

 

Bibliografia:

Ustawa z 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe

Rozp . MEN z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Rozp. MEN z 14 lutego 2017 w sprawie podstawy programowej (…)

Rozp. MEN z 28 marca 2017 w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

Rozp. MEN z 17 marca 2017 w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli;

W. Pakulniewicz, M. Celuch „ Nowa Podstawa Programowa”, WWiP, Warszawa 2017

Bożena Brzozowska

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x