Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Zajęcia pozalekcyjne. Co trzeba o nich wiedzieć?

Zajęcia pozalekcyjne. Co trzeba o nich wiedzieć?

08:55 18-11-2013

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Prawo oświatowe , Poradnik wychowawcy

Umiejscowienie zajęć pozalekcyjnych w prawie oświatowym, definicje, cele, problemy, planowanie, dokumentowanie, ewaluacja.

Nauczyciel przystępując do planowania zajęć pozalekcyjnych powinien odpowiedzieć sobie na pytania:

 • Kto jest adresatem zajęć?
 • Jakiego tematu dotyczy pomysł?
 • Czego oczekuję jako prowadzący?
 • Czego chcieliby uczniowie?
 • Jaki ma być efekt zajęć?
 • Co zamierzam osiągnąć?
 • Jak powiadomię rodziców i uzyskam ich zgodę?
 • Jakie szczegółowe cele chcę osiągnąć?
 • Co jest potrzebne do ich realizacji?
 • Czy mogę liczyć na pomoc? Jeśli tak - kogo?
 • Jaką wiedzą i umiejętnościami dysponuję, aby poprowadzić zajęcia?
 • Czy sama napiszę scenariusz? Czy wykorzystam cudze?
 • A może dokonam modyfikacji? Jak to zrobię?
 • Czego ma dotyczyć kontrakt z uczniami?
 • Jak postępować, jeśli ustalone normy będą łamane?
 • Jak się dowiem, że zrealizowałam cele?

Po przeprowadzonych zajęciach warto przeprowadzić autoewaluację, a wnioski wykorzystać do poprawy efektywności prowadzonych zajęć.

Do ewaluacji zajęć pozalekcyjnych wykorzystuje się np.  zdania niedokończone:

Idąc na zajęcia oczekuję, że................

Podoba mi się, gdy zajęcia...................

Zajęcia są....................

Złości mnie, gdy na zajęciach.......................

Najbardziej lubię, gdy.............................

Inny sposoby ewaluowania to pytania kierowane do uczniów, np.:

Jaka jest Twoja motywacja do uczestniczenia w zajęciach?

 • rozwijają zainteresowania
 • wzbogacają wiedzę
 • rozwijają umiejętności
 • kształtują wrażliwość
 • kształtują cechy charakteru
 • wpływają na moje zachowanie
 • wpływają na moją aktywność,

albo ,,strzał do tarczy”, ,,walizka, kosz i biała plama”, ,,pociąg”,  ,,kwiatek” i inne.

Nauczyciel zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji prowadzi dzienniki, w tym również zajęć pozalekcyjnych:

„1. Przedszkole, szkoła i placówka prowadzą odpowiednio dzienniki zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych oraz innych zajęć, które nie są wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć w świetlicy i dziennika zajęć wychowawczych, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

2. Do dzienników zajęć, o których mowa w ust. 1, wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio uczniów lub wychowanków,

 • indywidualny program pracy z uczniem lub wychowankiem,  a w przypadku zajęć grupowych — program pracy grupy,
 • tematy przeprowadzonych zajęć,
 • ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy,
 • oraz odnotowuje się obecność uczniów lub wychowanków na zajęciach.

3. Nauczyciel prowadzi dziennik realizowanych w szkole zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.). Do dziennika wpisuje się imiona i nazwiska uczniów, daty oraz tematy przeprowadzonych zajęć lub czynności, liczbę godzin tych zajęć lub czynności oraz odnotowuje się obecność uczniów, z zastrzeżeniem ust. 2. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem, z zastrzeżeniem § 20a ust. 5.”

Program zajęć pozalekcyjnych powinien dawać odpowiedź na następujące pytania:

 • Dla kogo jest napisany?
 • Po co?
 • Czego chcę nauczyć? Co zrealizować?
 • W jaki sposób to zrobię?
 • Jak sprawdzę, czy mi się udało?

W szkole warto przyjąć wspólne zasady dotyczące organizacji i uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, regulujące sposoby zapisywania się na zajęcia, wzory zgody rodziców na uczestnictwo dziecka, przypadki skreślenia z listy uczestników np.: po opuszczeniu trzech zajęć bez usprawiedliwienia po powiadomieniu rodziców, zobowiązanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, zasady dotyczące odwoływania zajęć i terminy oraz osoby do tego upoważnione. Im więcej przejrzystości w podejmowanych działaniach, tym większa szansa na zminimalizowanie potencjalnych konfliktów.

Współczesna szkoła powinna proponować ciekawe i różnorodne zajęcia pozalekcyjne. Prawidłowo zorganizowane wymagają  innej aktywności niż te podczas szkolnych lekcji, zmuszają do kreatywności, twórczego myślenia, pozwalają odkryć nowe, nieznane obszary, wykorzystać indywidualny potencjał ucznia, eliminują stres związany z lekcyjnym ocenianiem. Jest to jeden z najlepszych sposobów zapobiegania nudzie i wspomagania osobistego rozwoju, budowania relacji na linii nauczyciel – uczeń.

Anna Borowa

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x