Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Zmiany w prawie oświatowym

Zmiany w prawie oświatowym

08:24 26-10-2017

Dla kogo: Dyrektorzy , Organy prowadzące , Nauczyciele

Kategoria: Prawo oświatowe , System oświaty

Dziś pierwszy artykuł w cyklu prezentującym zmiany w prawie oświatowym obowiązujące w roku szkolnym 2017/18. Zapraszamy do lektury przez kolejne trzy tygodnie!

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 25 sierpnia 2017 R.

W SPRAWIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO (DZ. U Z 2017, POZ. 1658).
Rozporządzenie nie zmienia istoty rozwiązań przyjętych w 2015 r. w nadzorze pedagogicznym.

Zmiany w nowym rozporządzeniu:

 

Formy nadzoru pedagogicznego

Dodano nową formę nadzoru przysługującą wizytatorom kuratoriów oświaty, a mianowicie monitorowanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki. Dotychczas takie monitorowanie również było stosowane, ale nie jako forma nadzoru pedagogicznego.

 

Zakres monitorowania, będzie określany w planie nadzoru pedagogicznego publikowanym przez kuratora oświaty.

 

Zmiana terminu w zakresie przekazywania wyników i wniosków ze sprawowanego przez kuratora oświaty nadzoru pedagogicznego. Kurator będzie przedstawiał MEN wyniki i wnioski obejmujące poprzedni rok szkolny w terminie do 15 października.

 

 

Ewaluacja działalności szkół i placówek

Badanie realizacji ciążących na szkołach wymagań z art. 44 ust. 3 Prawa oświatowego będzie następowało w drodze ewaluacji zewnętrznej. Będzie to proces gromadzenia, analizowania i komunikowania informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę lub placówkę.

 

Ewaluacja zewnętrzna będzie miała na celu jedynie badanie realizacji wspomnianych wymagań, a nie ocenę ich wykonania.

 

 

Wspomaganie pracy szkół i placówek

Nowy zakres wspomagania:

 • przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej kontrolującego analiz wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli
 • organizowanie konferencji i narad dla dyrektorów,
 • przekazywanie informacji o aktualnych problemach oświatowych oraz przepisach prawa dotyczących funkcjonowania szkół i placówek

 

Ewaluacja wewnętrzna i inne obowiązki dyrektora

 

 

W planie nadzoru pedagogicznego opracowywanym przez dyrektora trzeba będzie dodatkowo uwzględnić podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, o których mowa w art. 60 ust. 1 pkt 3 Prawa oświatowego

 

Wspomaganie pracy nauczycieli ma odbywać się również poprzez organizowanie szkoleń i narad.

 

 

Elektroniczna platforma nadzoru pedagogicznego

Określenie zakresu danych dostępnych na platformie:

 • dane identyfikacyjne szkół i placówek (nazwa, typ szkoły i rodzaj placówki, adres siedziby, numer telefonu, numer faksu, adres strony internetowej, REGON, status publiczno-prawny),
 • informacje o działalności szkół i publicznych uzyskiwane w toku ewaluacji zewnętrznej (z ankiet i wywiadów),
 • raporty z ewaluacji zewnętrznych,
 • protokoły z kontroli planowych,
 • informacje dotyczące zakresu i wyników kontroli doraźnych,
 • informacje o działalności szkół i placówek uzyskane w wyniku monitorowania.

Nowe rozporządzenie, tak jak dotychczas, będzie stosowane wobec szkół i placówek niepublicznych, z wyłączeniem regulacji dotyczących obowiązków dyrektora w związku ze sprawowanym przez niego nadzorem pedagogicznym.

Nadzór pedagogiczny będzie sprawowany w czterech formach i będą to:

 • ewaluacja,
 • kontrola,
 • wspomaganie,
 • monitorowanie

ZADANIA DYREKTORA:

Dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:

1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki;

2) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;

3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:

a) diagnozę pracy szkoły lub placówki,

b) planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego,

c) prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad.

Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole lub placówce za istotne w jej działalności.

W celu realizacji zadań wynikających z nadzoru, dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:

1)      obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły lub placówki;

2)      monitoruje prace szkoły lub placówki

Z rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego wynika, że

 • dyrektor szkoły lub placówki opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,
 • plan nadzoru opracowywany jest z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole lub placówce w poprzednim roku szkolnym  oraz podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa.

 

Plan nadzoru zawiera w szczególności:

1)    przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia;

2)    tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;

3)    zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań;

4)    plan obserwacji;

5)    zakres monitorowania.

Plan nadzoru można modyfikować, jeśli w toku pracy okaże się, że jest to potrzebne. Decyzję dotyczącą modyfikacji planu nadzoru podejmuje dyrektor szkoły lub placówki. W przypadku dokonania zmian w planie nadzoru dyrektor szkoły lub placówki niezwłocznie informuje radę pedagogiczną o wprowadzonych zmianach.

 

Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej – na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

 

Za tydzień – omówienie przykładowych rozwiązań.

Halina Szymańska

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x