Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Zmiany w prawie oświatowym

Zmiany w prawie oświatowym

09:51 09-09-2019

Dla kogo: Dyrektorzy

Kategoria: Prawa i obowiązki w szkole , Prawo oświatowe

Za nami uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/20. Początek roku szkolnego to również szereg zmian w przepisach prawa oświatowego. Warto pamiętać o zmianach, które wprowadza nowelizacja Karty Nauczyciela.

Szanowni Dyrektorzy.

      Za nami uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/20. Prezes Instytutu, dyrektorzy, pracownicy i wykładowcy życzą Wam wielu twórczych pomysłów, ciekawych nowatorskich rozwiązań programowych, metodycznych i organizacyjnych, rozwiązań przeciwdziałających wypaleniu zawodowemu, wielu przemyśleń, poszukiwań, działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły.

      Początek roku szkolnego to również szereg zmian w przepisach prawa oświatowego.
Warto pamiętać o zmianach, które wprowadza nowelizacja Karty Nauczyciela.
 
W Ustawie  z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1287)  najważniejsze zmiany to m.in.:
awans zawodowy, a w nim:
·    skrócenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego do 9 miesięcy;
·    ocena dorobku zawodowego po zakończeniu stażu;
·    powrót do komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego;
·    skrócenie okresu przerwy między uzyskaniem stopnia awansu zawodowego a otwarciem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego;
·    nauczyciel kontraktowy będzie mógł rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat,
·    nauczyciel mianowany będzie mógł rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.
·    skrócenie dyrektorskiej ścieżki awansu zawodowego.

 • rozpoczęli staż na stopień nauczyciela kontraktowego w roku szkolnym 2018/2019 – zakończyli staż po 12 miesiącach, czyli 31 sierpnia 2019 r.
 • złożą sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu
 • odniosą się w sprawozdaniu do zadań zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy./plan rozwoju zawodowego był na rok i 9 miesięcy/
 • opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawi dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do uzyskania odpowiednio stopnia nauczyciela kontraktowego
 • od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania dyrektor w terminie 21 dni ustali ocenę dorobku zawodowego uwzględniając stopień realizacji planu rozwoju zawodowego.
 • wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego nauczyciele stażyści, złożą  do 31 października 2019 r.
 • w terminie do 31 grudnia 2019 r. otrzymają decyzję w sprawie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.
 • nauczyciel stażysta zmieniający pracę z dniem 1 września 2019 r. złoży sprawozdanie dyrektorowi, u którego realizował staż, dyrektor ustali ocenę dorobku zawodowego za okres stażu, a postępowanie przeprowadzi nowy pracodawca.
 • obligatoryjności oceny pracy nauczycieli /poprzednie przepisy wyznaczały terminy/
 • dokonywania oceny pracy po zakończeniu stażu /powrót do oceny dorobku zawodowego/,
 • odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli-  wykluczenie możliwości ukarania nauczyciela karą porządkową za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka , terminy i związane z tym procedury;
·    dyrektor szkoły powoła komisję kwalifikacyjną na stopień nauczyciela kontraktowego, w skład której wejdą: dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji; przewodniczący zespołu nauczycieli, opiekun stażu.
 
Zmiany dotyczą też oceny pracy nauczycieli. Zrezygnowano z:
·    kryteriów oceny pracy ustalonych w rozporządzeniu,
·    wyłączenia okresu ferii z czasu na dokonanie oceny dorobku zawodowego po zakończeniu stażu.
 
Dyrektorze, zmiany to również:
·   wynagrodzenie nauczycieli - w szczególności dodatek funkcyjny dla wychowawcy klasy, jednorazowe świadczenia dla nauczycieli stażystów odbywających staż, odstąpienie od wprowadzenia dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych;
·    zatrudnianie nauczycieli – rozwiązania w tym zakresie;
 i wynikający z niego termin opracowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ),

 

 

Przepisy przejściowe (art. 9 - 12) obejmą m.in. nauczycieli, którzy: 

 

Inne zmiany to rozporządzenie z 12 lutego 2019 w sprawie doradztwa zawodowego

 

Nowe zadania dyrektora wynikające z ustawy z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019r. , poz. 1078), podanie informacji rodzicom i uczniom o świadczeniach zdrowotnych, możliwość  wyrażenia sprzeciwu.

 

Zwróć uwagę na rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego, gdzie szczególny nacisk położono na formę nadzoru jaką jest monitorowanie czyli działania prowadzone w szkole placówce obejmujące zbieranie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.

 

Zmiany zostaną wprowadzone też w prowadzeniu dokumentacji oraz w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków a także w ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów i słuchaczy.

 

Drugą dużą nowelą wchodzącą w życie 1 września jest  ustawa z 22. 11. 218 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245) , która m.in. wprowadza zmiany w szkolnictwie zawodowym.

 

Sygnalizuję tylko obszary zmian, na które dyrektor powinien zwrócić uwagę. Warto te zmiany przekazywać nauczycielom, wprowadzać je w życie, aby wasza szkoła/placówka prowadzona była w oparciu o aktualne przepisy prawa.

 

Z pozdrowieniami,

Halina Szymańska

 

Halina Szymańska

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x