Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Zmiany w prawie oświatowym

Zmiany w prawie oświatowym

08:30 19-10-2017

Dla kogo: Dyrektorzy , Organy prowadzące , Nauczyciele

Kategoria: Prawo oświatowe , Zarządzanie Oświatą , System oświaty

Dziś pierwszy artykuł w cyklu prezentującym zmiany w prawie oświatowym obowiązujące w roku szkolnym 2017/18. Zapraszamy do lektury przez kolejne trzy tygodnie!

Nowe przepisy prawa oświatowego przypominają szkołom i placówkom o zapewnieniu wysokiej jakości swojej pracy. Nadal jest to priorytetowe zadanie dyrektora i nauczycieli. Warto zwrócić uwagę, na zapisy art.  44.ustawy prawo oświatowe.
„Art. 44.1.  Szkoły  i placówki  podejmują niezbędne  działania  w celu  tworzenia  optymalnych  warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły lub placówki i jej rozwoju organizacyjnego. 

2. Działania, o których mowa w ust. 1, dotyczą:

1) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych;

2)  organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki;

3)  tworzenia warunków do rozwoju i aktywności, w tym kreatywności, uczniów;

4)  współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

5)  zarządzania szkołą lub placówką.”

Szkoły i placówki tworząc roczny plan pracy, plany poszczególnych zespołów, opracowując programy własne, innowacyjne, programy zajęć dodatkowych powinny uwzględniać zadania, które podniosą jakość ich pracy i przyczynią się do wysokich efektów we wszystkich jej obszarach. Warto przeprowadzić dyskusję w radzie pedagogicznej na temat  mocnych i słabych stron pracy szkoły/placówki i podjąć niezbędne działania. Może włączyć zewnętrzne instytucje i organizacje, które uatrakcyjnią zajęcia prowadzone dla uczniów, wprowadzić ciekawe metody pracy, programy rozwijające kreatywność uczniów, włączyć rodziców do współpracy.
W tworzeniu warunków do osiągnięcia wysokich standardów w pracy z uczniami pomogą kierunki nakreślone w nowym rozporządzeniu w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. W rozporządzeniu w sprawie wymagań dla szkół i placówek nowe wytyczne zostały sformułowane w sposób ogólny, pozwalający na ukierunkowanie działań i umożliwiający prowadzenie działalności zgodnie z lokalnymi potrzebami i możliwościami placówek. Przedstawiono dziewięć  wymagań na nowy rok szkolny. Warto zauważyć, że nie będzie dotychczasowych poziomów wymagań. W  nowym rozporządzeniu zrezygnowano z podziału charakterystyk wymagań na poziomy podstawowy i wysoki, zapisując niezbędne działania szkół i placówek w jednej spójnej charakterystyce każdego z wymagań. Wymagania dotyczące prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych zostały opisane w taki sposób, aby szkoły i placówki mogły je realizować w zakresie rzeczywistych, aktualnych problemów. Realizacja zadań zawartych w rozporządzeniu jest obok podstawy programowej drugim ważnym zadaniem szkoły/placówki. Tak jak dotychczas spełnianie przez szkoły i placówki wymagań będzie badane w trybie nadzoru pedagogicznego w formie ewaluacji. 

Zalety nowego rozporządzenia:

  • Zmiany dotyczą określenia w rozporządzeniu wymagań wobec szkół i placówek, polegających na odstąpieniu od ich opisu na poziomie podstawowym i wysokim,
  • Zmiany spowodują, że wyniki ewaluacji nie będą służyły do tworzenia rankingów,
  • Ważną zmianą będzie odstąpienie w przypadku niespełniania przez szkołę lub placówkę na poziomie podstawowym wymagań dotyczących efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych – od sankcji w postaci przeprowadzenia w szkole lub placówce przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny ponownego badania spełniania wymagań, nie później niż w terminie 3 lat od dnia przekazania dyrektorowi szkoły lub placówki wyników nadzoru pedagogicznego,
  • Przewidziano  ograniczenie zakresu ewaluacji zewnętrznych problemowych do dwóch wskazanych przez MEN w kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa oraz zmniejszenie liczby pytań w narzędziach badawczych wykorzystywanych w badaniach ewaluacyjnych.
  • Zmiany mają też polegać na ograniczeniu ewaluacji zewnętrznych całościowych.
  • Zmianie ulec ma również kształt raportów z przeprowadzonych ewaluacji zewnętrznych przekazywanych dyrektorom (ich treść ma ulec poprawie i skróceniu do 10 stron  – przy ewaluacjach problemowych w zakresie dwóch wymagań). 

Halina Szymańska

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x