Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Pytania i odpowiedzi \ Czy można nie klasyfikować ucznia, który ma pozytywne oceny, ale nie chodził do szkoły?

Czy można nie klasyfikować ucznia, który ma pozytywne oceny, ale nie chodził do szkoły?

Czy można nie klasyfikować na koniec roku ucznia, który ma pozytywne oceny, ale nie chodził do szkoły?

08:26 21-06-2013
Maciej Biernacki100x130

Odpowiedź eksperta

Maciej Biernacki Dyrektor

Kwestię tę reguluje rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562 z późn. zm.)

W nim zapisano:

§ 11. 3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminach określonych w statucie szkoły.

§ 17. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

(…)
9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

Z powyższego  wynika, że można nie klasyfikować ucznia, gdy  brak podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczających połowę czasu przeznaczonego na zajęcia w szkolnym planie nauczania. W zadanym pytaniu nie zachodzi taka okoliczność, czyli nie ma podstaw do nieklasyfikowania.Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x