Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Strefa Komunikacji \ Czym jest ocena funkcjonalna w edukacji włączającej?

Czym jest ocena funkcjonalna w edukacji włączającej?

08:31 23-04-2021

Dla kogo: Dyrektorzy , Organy prowadzące

W dzisiejszym artykule rozpisujemy się na temat tzw. oceny funkcjonalnej w ramach edukacji włączającej. Czym taka ocena jest? Z czego wynika? Tego dowiecie się z publikacji Ewy Szymczyk.

Kluczowym pojęciem wdrażanego modelu edukacji włączającej jest ocena funkcjonalna.

- Wieloaspektowy proces rozpoznawania zasobów i trudności ucznia oraz oddziałujących na niego czynników środowiskowych, uwzględniający:

- analizę funkcjonowania - opartą na klasyfikacji ICF (Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania),

- diagnozę kryterialną - opartą na klasyfikacji medycznej ICD (Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych) lub DSM (Klasyfikacja Zaburzeń Psychicznych),

- podlegający stałej ewaluacji program wsparcia.

- Ocena funkcjonalna jest przeprowadzana w środowisku nauczania i wychowania dziecka - w żłobku, przedszkolu, szkole lub placówce, do której uczęszcza lub w miejscu zamieszkania;

- Nauczyciele i specjaliści rozpoznają potencjał rozwojowy oraz indywidualne potrzeby edukacyjne każdego ucznia i zapewniają mu odpowiednie warunki do rozwoju i uczenia się. Działania w tym zakresie są prowadzone w bieżącej pracy lub w trybie konsultacji;

- Ocena i udzielanie wsparcia jest procesem o charakterze systematycznym, nieodłącznym od realizacji procesu kształcenia i wychowania i wspierającym ten proces.

Przedszkole/szkoła posiada większą niż dotychczas autonomię w zakresie organizacji odpowiednio wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny w przedszkolu oraz wsparcia edukacyjno-specjalistycznego (WES) w szkole. Nie jest ono warunkowane opinią lub orzeczeniem, ani sztywno określonym limitem godzin tygodniowego wsparcia, co pozwala na elastyczny dobór instrumentów oraz umożliwia dostosowanie działania do znanych zarówno dziecku, nauczycielom i rodzicom, warunków uczenia się.

Ważnym narzędziem przewidzianym do zastosowania w ramach oceny funkcjonalnej są konsultacje, podejmowane w sytuacji stwierdzenia problemu z zaspokojeniem potrzeb dziecka w ramach pracy z grupą.

W ramach konsultacji zespół poddaje analizie problem dziecka w celu zidentyfikowania obszarów, w których napotyka ono na trudności oraz zrozumienia przyczyn tych trudności. Efektem konsultacji jest opracowanie strategii działań służących poprawie funkcjonowania dziecka/ucznia w przedszkolu, szkole lub placówce i w otoczeniu społecznym, a także wsparcia go w tym środowisku.

Cały proces jest uporządkowany, oparty na zespołowej pracy nauczycieli i specjalistów oraz współpracy z rodzicami i uczniami. Uzupełnione zostają zasoby i wsparcie w postaci zespołu wielospecjalistycznego.

 Istnieje ścisły związek oceny funkcjonalnej ze wspieraniem realizacji przez ucznia podstawy programowej, zwiększona zostaje autonomia szkoły w udzielaniu pomocy.

Działania nauczyciela, tak jak obecnie, są bardzo istotne – stanowią pierwszy i podstawowy poziom oceny potrzeb edukacyjnych ucznia i reagowania na te potrzeby poprzez dobór metod i form pracy oraz planowanie działań dydaktycznych.

Taka rola nauczycieli została już określona, m.in. w obecnych przepisach: ustawie prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty, przepisach regulujących zasady organizacji i udzielania pomocy psychologicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz wymaganiach wobec szkół i placówek.

Ewa Szymczyk

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x