Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Strefa Komunikacji \ Edukacja otwarta – zasady finansowania

Edukacja otwarta – zasady finansowania

08:50 12-03-2021

Dla kogo: Dyrektorzy , Organy prowadzące

Kilka pytań sformułowanych przez uczestników konferencji „Edukacja otwarta” dotyczyło finansowania zadań, które projekt będzie generował – zarówno na poziomie szkoły, jak i jednostek samorządu terytorialnego. Nasza eksperta Krystyna Budzianowska przygotowała na nie odpowiedzi w dzisiejszej publikacji

Kilka pytań sformułowanych przez uczestników konferencji „Edukacja otwarta” dotyczyło finansowania  zadań, które projekt będzie generował – zarówno na poziomie szkoły, jak i jednostek samorządu terytorialnego.

Nie na wszystkie pytania na tym etapie jesteśmy w stanie udzielić precyzyjnej odpowiedzi, zatem uporządkujmy to, co już wiemy, to co zostało zapisane w projekcie.

Zakładając, że trafnie dobrane instrumenty finansowania znacząco wzmacniają wprowadzenie każdej zmiany, opisane niżej rozwiązania, proponowane są jako dźwignie edukacji włączającej:

1) pierwsza dźwignia edukacji włączającej – instrument finansowy nr 1;

2) druga dźwignia edukacji włączającej – instrumenty finansowe nr 2 i nr 3.

 

Pierwsza dźwignia edukacji włączającej jest nastawiona na dążenie do wyposażenia każdej szkoły w niezbędny zasób specjalistów, którzy ukierunkują jej działania na profilaktykę problemów rozwojowych i edukacyjnych wszystkich uczniów oraz wczesną interwencję na terenie szkoły, bez konieczności zdobywania formalnych opinii i orzeczeń.

Proponowany instrument finansowy nr 1 stanowi waga w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej na organizację profilaktyki, wczesnej interwencji i wsparcia edukacyjno-specjalistycznego (obecna waga na zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej).

Druga dźwignia edukacji włączającej to celowy sposób przekazywania środków finansowych do organów prowadzących szkoły, w których kształcą się uczniowie ze złożonymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, których zaspokojenie wymaga wysoko specjalistycznych oddziaływań w dłuższym czasie.

Przewiduje się, że poza korzystaniem z pomocy udzielanej w ramach instrumentu finansowego nr 1, na uczniów tych będą przekazywane dodatkowe środki finansowe za pośrednictwem instrumentów finansowych nr 2 i nr 3, które mogą być zastosowane jednocześnie lub niezależnie od siebie. W tej grupie wsparcia znajdą się m.in. uczniowie z niepełnosprawnością.

Przyznanie dodatkowych środków finansowych będzie uzależnione od pogłębionej diagnozy specjalistycznej wykonywanej przy udziale specjalistów zatrudnionych w jednostce specjalistycznej – Centrum Dziecka i Rodziny.

 

Instrument finansowy nr 2 stanowią dodatkowe wagi w podziale części oświatowej subwencji ogólnej, przyporządkowane na podstawie określonego w wyniku oceny poziomu funkcjonowania ucznia i wynikającego z niego zakresu i rodzaju niezbędnego wsparcia, a nie rodzaju niepełnosprawności, jak ma to miejsce obecnie.

 Poziom wsparcia ustalany będzie w toku pogłębionej oceny, dokonywanej we współpracy ze szkołą, rodzicami i osobą uczącą się.

            Proponuje się, aby wagi odpowiadające poziomom wsparcia zastąpiły obecne wagi dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, które odnoszą się odpowiednio do rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia tym niedostosowaniem, ale nie uwzględniają tego, że w tej samej niepełnosprawności uczniowie funkcjonują różnie i potrzebny jest im zróżnicowany poziom wsparcia. Przyznanie instrumentu finansowego nr 2 nie będzie uzależnione od stwierdzenia niepełnosprawności ucznia. Zintensyfikowanego wsparcia edukacyjno-specjalistycznego okresowo lub trwale mogą wymagać uczniowie przejawiający trudności w funkcjonowaniu, uwarunkowane, np. stanem zdrowia czy sytuacją traumatyczną. Proponowany model nie uzależnia zatem finansowania od rodzaju niepełnosprawności określonego na podstawie rozpoznania medycznego, lecz uwzględnia na jakie ograniczenia w funkcjonowaniu napotyka osoba ucząca się, a także jakiego wsparcia potrzebuje, by osiągać najwyższy (możliwy dla niej) poziom funkcjonowania w środowisku szkolnym. Do oceny tej wykorzystana zostanie m.in. klasyfikacja ICF.

Proponuje się, aby instrument finansowy nr 2 był dodatkową liczbą godzin wsparcia edukacyjno-specjalistycznego dla uczniów w szkole od 3 do 20 godzin, odpowiednio do ustalonego poziomu jego funkcjonowania. Zwiększona pula godzin w organizacji pracy szkoły, w wyniku zastosowania instrumentu finansowego nr 2, będzie mogła być wykorzystywana na działania adresowane bezpośrednio do osoby uczącej się i środowiska szkolnego, których celem jest jego poprawa funkcjonowania.

Godziny te będą mogły być przeznaczone m.in. na zapewnienie wsparcia ze strony dodatkowego nauczyciela lub specjalisty podczas zajęć z oddziałem klasowym, zorganizowanie zajęć dla oddziału klasowego (np. ukierunkowanych na wzmacnianie postaw akceptacji zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych ucznia, rozwijanie komunikacji, realizację projektów (np. w zakresie przeciwdziałania przemocy, dyskryminacji), zorganizowanie zajęć w mniejszej grupie uczniów lub zajęć w formie indywidualnej na terenie szkoły (zarówno edukacyjnych, jak też terapeutycznych).

Godziny te będą mogły być elastycznie przydzielane, zgodnie z ustaleniami szkolnego zespołu wielospecjalistycznego, który będzie odpowiadał za określenie indywidualnego planu edukacyjnego oraz monitorowanie postępów ucznia.

 

Instrument finansowy nr 3 stanowi dotacja celowa na dostosowanie przestrzeni szkolnej do potrzeb ucznia, który doświadcza znacznych ograniczeń w funkcjonowaniu, jak również doposażenie jego stanowiska pracy w niezbędny sprzęt i środki dydaktyczne. Podstawą do ustalenia wysokości niezbędnych środków i otrzymania dotacji będzie ściśle określona lista działań, jakie muszą zostać podjęte w celu zlikwidowania barier w przestrzeni szkolnej oraz doposażenia stanowiska pracy tej osoby uczącej się w sprzęt i środki dydaktyczne, co nastąpi w procesie diagnozy, która (zakłada się) będzie formalnym warunkiem wystąpienia z wnioskiem o dotację.

Krystyna Budzianowska

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x