Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Strefa Komunikacji \ Profil kompetencyjny absolwenta – cz. II

Profil kompetencyjny absolwenta – cz. II

09:14 21-05-2021

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kompetencje i cele szczegółowe to bardzo ważne elementy rozwoju uczniów, które powinny wyznaczać przestrzeń do działania szkół i przedszkoli a także placówek oświatowych. Ważne, aby uwzględniały zróżnicowane metody i formy pracy oraz instrumenty wsparcia edukacyjno-specjalistycznego dostosowane odpowiednio do potrzeb każdego ucznia.

Pierwsza część artykułu dostępna pod adresem:

https://edurada.pl/strefa-komunikacji/Profil-kompetencyjny-absolwenta-cz-1/

 

Kompetencje i cele szczegółowe to bardzo ważne elementy rozwoju uczniów, które powinny wyznaczać przestrzeń do działania szkół i przedszkoli a także placówek oświatowych.

Ważne, aby  uwzględniały zróżnicowane metody i formy pracy oraz instrumenty wsparcia edukacyjno-specjalistycznego dostosowane odpowiednio do potrzeb każdego ucznia. Charakterystyczne bowiem dla edukacji włączającej jest różnicowanie wymagań i oczekiwań wobec wszystkich uczniów, dlatego też stopień opanowania kompetencji uzależniony będzie od wieku, możliwości ucznia i etapu kształcenia.

„Powyższy profil odnosi się zarówno do ucznia o ponadprzeciętnym potencjale poznawczym, jak ucznia z niepełnosprawnością intelektualną, którzy powinni zostać wyposażeni w toku edukacji w umiejętności wzmacniające ich potencjał adaptacyjny (…) Tym niemniej w przypadku każdej osoby można uznać opisane kompetencje jako istotne dla kształtowania się ich powodzenia życiowego którego poziom również będzie zróżnicowany”

(wg „Edukacja dla wszystkich – ramy rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się”).

Omówimy dzisiaj pozostałe obszary profilu kompetencyjnego ucznia

 

OBRAZ SIEBIE (O)

W ogólnym dążeniu edukacji dla wszystkich podkreśla się rolę samowiedzy w zakresie: mocnych i słabych stron, zdolności, uzdolnień, zainteresowań, jak też trudności i barier rozwoju, preferencji wartości, cech osobowości, szans i wyzwań rozwojowych.

Ważne, aby absolwent uświadamiał sobie poczucie kompetencji – przekonanie o możliwości oddziaływania na rzeczywistość (radzenia sobie) z wykorzystaniem posiadanych zasobów.

Ogólnym celem obrazu siebie jest ukształtowanie dojrzałej tożsamości (osobowej, kulturowej, narodowej, lokalnej, europejskiej, światowej).

Cele szczegółowe:

1. Poznanie własnej godności i wartości, chronienie jej i umacnianie.

2. Rozpoznawanie i rozumienie własnych emocji i uczuć oraz panowania nad nimi.

3. Rozpoznawanie swoich potrzeb i racjonalne ich zaspokajanie.

4. Dbanie o swoje życie, zdrowie i sprawność fizyczną.

5. Rozpoznawanie własnych zdolności i ograniczeń.

6. Skuteczne używanie swoich zdolności i rozwijanie ich.

7. Pokonywanie swoich ograniczeń i przekraczanie barier rozwoju.

8. Planowanie i realizowanie samowychowania i samokształcenia.

 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (S)

Wyposażenie absolwenta w umiejętność komunikowania się i prowadzenia dialogu z innymi ludźmi z szacunkiem dla ich poglądów, orientacji, pochodzenia, stanu wiedzy i umiejętności to istotne zadanie wszystkich placówek oświatowych.

Dążenie do wykształcenia i uświadomienia potrzeby empatii i myślenia dialogicznego (umiejętność uwzględniania wielu perspektyw poznawczych i różnych punktów widzenia).

Uczeń kończący dany etap edukacyjny posiada umiejętność kooperatywnego uczenia się oraz orientację proobywatelską – chęć budowania wspólnoty z innymi ludźmi i gotowość do bezinteresownego działania na ich rzecz.

Cele szczegółowe:

1. Szanowanie godności każdego człowieka, chronienie jej i umacnianie.

2. Poznanie własnych praw i respektowanie praw innych ludzi.

3. Dbanie o życie, zdrowie i rozwój innych osób.

4. Rozpoznawanie i rozumienie zachowania i potrzeb innych osób; udzielanie wsparcia potrzebującym.

5. Uwzględnianie perspektywy poznawczej innego człowieka i rozwijanie własnej zdolności do empatii.

6. Wymiana treści psychicznych z innymi osobami w konwencji dialogu (rozmowy).

7. Uzgadnianie wspólnych celów i zadań oraz realizowanie ich zespołowo i w podziale na zadania indywidualne.

8. Kształtowanie kompetencji w zakresie znajomości własnych praw i ich egzekwowania.

9. Rozpoznawanie swoich powinności wobec innych osób i wspólnot społecznych; wykonywanie ich rzetelnie i odpowiedzialnie.

 

INNOWACYJNOŚĆ (I)

Absolwent edukacji dla wszystkich to człowiek kreatywny, wierzący we własne możliwości i potrafiący  radzić sobie z porażkami. Zdeterminowany we wdrażaniu własnych pomysłów.

Cele szczegółowe:

1. Wykorzystywanie myślenia twórczego do rozwiązywania codziennych problemów.

2. Wykazywanie się potrzebą wprowadzania uzasadnionych zmian do obowiązujących strategii działania i systemów.

3. Nauczenie się ponoszenia ryzyka związanego z prezentacją własnych pomysłów i krytyką zewnętrzną.

4. Rozwijanie umiejętności doceniania własnych rozwiązań i przekonywanie do nich innych ludzi.

 

Ewa Szymczyk

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x