Bezradna szkoła. Jak radzić sobie z niską frekwencją uczniów?

Wielu dyrektorów i wychowawców rozkłada ręce. Uczeń nie chodzi do szkoły. Rodzice piszą usprawiedliwienia. Efektów nauczania brak. Rzeczywiście pełnoletni uczeń ma prawo samemu usprawiedliwiać nieobecność? Czy wychowawca rzeczywiście musi usprawiedliwić nieobecności ucznia na każde życzenie rodzica?

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie zawiera przepisów szczegółowo regulujących zasady usprawiedliwiania nieobecności  uczniów w szkole. Ten zakres spraw powinien być uregulowany w statucie szkoły, który zgodnie z art. 60 ust. 1 pkt. 7 ustawy o systemie oświaty powinien określać m. in. prawa i obowiązki uczniów.

Precyzyjne zapisy prawa wewnątrzszkolnego powinny przewidzieć wszystkie sytuacje występujące w danym typie szkoły.

Można je szczegółowo opisać w „Procedurach kontroli frekwencji”:

  • Procedura usprawiedliwiania nieobecności uczniów

Częstym powodem nieobecności uczniów, który nie może być kwestionowany przez nauczyciela, jest choroba, potwierdzona zaświadczeniem lekarskim. W przypadku  nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych z innych przyczyn statut szkoły powinien dopuszczać, jako usprawiedliwienie nieobecności ucznia w szkole, oświadczenie rodziców o przyczynach nieobecności ucznia.

Należy podkreślić, że oświadczenie rodziców, które w przeciwieństwie do zaświadczenia lekarskiego nie jest dokumentem urzędowym, podlega ocenie nauczyciela.

Jeżeli nieobecność ucznia jest dłuższa niż 3 dni, rodzic powinien powiadomić wychowawcę/ szkołę niezwłocznie.

Należy dokładnie określić czas w jakim usprawiedliwienie powinno być dostarczone (po tym terminie godziny nieobecności pozostaną nieusprawiedliwione)

W wielu szkołach opracowano wzór wniosku/oświadczenia usprawiedliwienia nieobecności ucznia (jest na stronie szkoły).

  • Procedura zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych np. podpis wychowawcy, pieczątka z sekretariatu i dopiero na tej podstawie uczeń może wyjść ze szkoły
  • Działania dyscyplinujące i nagrody dla uczniów ze wzorową frekwencją
  • Postępowanie w przypadku niespełnienia obowiązku nauki
  • Postępowanie w przypadku ucznia pełnoletniego (dotyczy szkół ponadgimnazjalnych)

Uwzględnienie w kryteriach oceny zachowania dopuszczalnej liczby godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień np. ocena wzorowa i bardzo dobra – wszystkie nieobecności usprawiedliwione, ocena dobra – 7, ocena poprawna – 15, nieodpowiednia – powyżej 20.

Najważniejsza zasada:

Determinacja Rady Pedagogicznej = SKUTECZNOŚĆ

Maria Stawska

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *