Czym jest Niebieska Karty i czy nauczyciele mogą korzystać z tej procedury?

Niebieska Karta to procedura mająca zapewnić bezpieczeństwo osobie, wobec której stosowana jest przemoc w rodzinie. Procedura ta to ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie

Niebieska Karta to procedura mająca zapewnić bezpieczeństwo osobie, wobec której stosowana jest przemoc w rodzinie. Procedura ta to ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

 

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” w sytuacji podejrzenia występowania przemocy w rodzinie następuje poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” (NK-A) przez przedstawiciela policji, pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia lub gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Katalog podmiotów uprawnionych do zainicjowania procedury NK jest zamknięty. Jak wynika z powyższego oczywiście nauczyciele i pedagodzy mogą korzystać z tej procedury zawsze kiedy mają uzasadnione podejrzenie , że w rodzinie ucznia dochodzi do zdarzeń o charakterze przemocowym.

 

Co do samego przebiegu procedury Niebieskie Karty, jest ona podzielona na 6 etapów, które następują kolejno po sobie:

 • Wszczęcie procedury.
 • Opracowanie indywidualnego planu pomocy.
 • Oddziaływanie na sprawcę przemocy.
 • Realizacja indywidualnego planu pomocy.
 • Ewentualne zdarzenia niebezpieczne w trakcie procedury „Niebieskie Karty”.
 • Zakończenie procedury „Niebieskie Karty”.

Do zadań nauczycieli należy również informowanie członków rodziny o możliwości skorzystania z różnych form ochrony przed przemocą domową.

Pamiętajmy, że  każda osoba doznająca przemocy ma prawo do uzyskania bezpłatnej pomocy ze strony właściwych służb i instytucji, a mianowicie:

 • Interwencję kryzysową i wsparcie;
 • Poradnictwo medyczne, psychologiczne, prawne, zawodowe, rodzinne;
 • Badanie lekarskie w celu ustalenia uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy domowej oraz wydanie stosownego zaświadczenia lekarskiego;
 • Bezpieczne schronienie;
 • Ochronę przed dalszym krzywdzeniem poprzez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakaz kontaktowania się i zbliżania;
 • Pomoc w uzyskaniu mieszkania socjalnego.

Zakończenie procedury Niebieskie Karty ma miejsce, gdy w rodzinie ustaje przemoc, istnieje uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie, zrealizowany zostanie indywidualny plan pomocy, lub rozstrzygnięty zostanie brak zasadności podejmowania działań.

 

Zwykle następuje to w ciągu kilku miesięcy od rozpoczęcia procedury, ale zdarza się, że trwa o wiele dłużej, szczególnie wtedy, gdy przemoc trwała latami.

Należy także pamiętać, że o ile sama procedura Niebieskiej Karty może zostać zakończona, to na życzenie osoby pokrzywdzonej lub z powodu oceny ryzyka wznowienia się przemocy, przedstawiciele instytucji uczestniczących w procedurze mogą nadal pracować z tymi osobami w ramach swoich ustawowych kompetencji. Jeśli agresywne zachowania znowu się pojawią, nie należy się wahać i natychmiast powiadomić służby – procedura rozpocznie się na nowo od wypełnienia Karty A

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

Praca dla nauczyciela

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *