Czym jest procedura Niebieskiej Karty?

Bardzo często w kontekście pracy szkół i placówek oświatowych słyszy się o procedurze Niebieskiej Karty. Dzisiaj wyjaśniamy, na czym ona polega.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przewiduje, że działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbywają się w formie pracy interdyscyplinarnej i w tym celu powołuje do życia tzw. Zespoły Interdyscyplinarne (ZI) oraz Grupy Robocze (GR) − art. 9a.

Sposób, w jaki zespoły pracują z indywidualnymi przypadkami przemocy w rodzinie, reguluje procedura „Niebieskie Karty”, na którą składają się wszystkie czynności podejmowane i realizowane przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Obowiązek realizacji tej procedury został wprowadzony na podstawie art. 9d Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Szczegółowe uregulowania procedury określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U.2011.209.1245).

Czym jest procedura NIEBIESKIEJ KARTY?

Procedura NK to szczególny rodzaj interwencji wobec rodziny doświadczającej przemocy i wszczęcie czynności proceduralnych jest obligatoryjne dla określonych wyżej służb.

Ważne! „Niebieska karta” nie jest postępowaniem karnym ani postępowaniem cywilnym.

 To wspólna praca służb, instytucji i organizacji z konkretną rodziną doświadczającą przemocy. Zespół Interdyscyplinarny diagnozuje sytuację rodziny na podstawie informacji uzyskanych od służb zaangażowanych w dany przypadek, osób doświadczających przemocy, osób stosujących przemoc. Po dokonaniu oceny sporządza indywidualny plan pomocy i monitoruje jego realizację. Celem procedury jest takie oddziaływanie na rodzinę, aby ustała w niej przemoc. Jeżeli plan pomocy nie daje efektów i sytuacja w rodzinie nie zmienia się, zespół może sprawę rodziny przekazać organom wymiaru sprawiedliwości i zainicjować postępowanie karne lub cywilne – rodzinne.

URUCHOMIENIE PROCEDURY

Działania w ramach procedury NK nie wymagają zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie – art. 9d. Zatem zgoda dziecka, czy też jego przedstawiciela ustawowego, nie jest konieczna. Prawo przewiduje, że aby uruchomić procedurę, należy wypełnić pierwszą część Niebieskiej Karty, tzw. formularz NK-A.

Dokument NK−A wypełnia się w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. Oznacza to, że formularz należy wypełnić zawsze w obecności dziecka, bez względu na jego wiek. Tę część rozporządzenia należy interpretować poprzez cel, jaki przyświecał ustawodawcy przy tworzeniu procedury „Niebieskie Karty”, czyli ujawnienie i zatrzymanie przemocy wobec dziecka.

Ważne! Dopuszczalna prawnie jest sytuacja, w której NK−A wypełnia się bez udziału dziecka, gdy nawiązanie z nim bezpośredniego kontaktu jest niemożliwe, np. ze względu na: wiek dziecka, jego stan zdrowia, niepełnosprawność, przedłużającą się nieobecność w szkole. Wtedy nauczyciel, dyrektor lub psycholog podejmują decyzję o samodzielnym wypełnieniu NK-A i mają 7 dni na przekazanie tego dokumentu Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

Praca dla nauczyciela

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *