Dokumentacja szkolna czyli dokumenty, które znajdziemy w sekretariacie szkoły. Część 2

Sekretariat – jedno z najważniejszych miejsc w szkole. Jakie dokumenty powinny się w nim znajdować? Jakie akty prawne regulują jego pracę? Dziś druga część artykułu prezentującego tajniki sekretariatu szkoły.

Dokumenty finansowe:
– regulamin wynagradzania nauczycieli (uchwala organ prowadzący na podstawieart. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DzU z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.),

– regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych,

– zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego (uchwala organ prowadzący na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DzU.z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.),

– zasady udzielania i rozmiar obniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć(uchwala organ prowadzący na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DzU z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.),

– tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 KN, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a KN, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych (uchwala organ prowadzący na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DzU z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.),

– zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość (uchwala organ prowadzący na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DzU z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.),listy płac,
– zakładowy plan kont,
– regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
– polityka rachunkowości,
– zasady obsługi ubezpieczeń społecznych.

Dokumenty kadrowe:
– akta osobowe nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych,
– rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
– rejestr wydanych zaświadczeń o zatrudnieniu,
– ewidencja delegacji służbowych.

Dokumenty bazy, bezpieczeństwa i higieny pracy:
– instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole,
– procedury postępowania w sytuacjach wypadku osób pozostających pod opieką szkoły,
– rejestr wypadków,
– książeczki zdrowia nauczycieli dla celów sanitarno– epidemiologicznych,
– zasady pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
– ewidencja środków trwałych i nietrwałych.

Każda szkoła powinna prowadzić również imienne ewidencje wydanych:
– świadectw ukończenia szkoły,
– indeksów,
– legitymacji szkolnych,
– świadectw dojrzałości dla absolwentów szkół ponad gimnazjalnych,
– aneksów do świadectw maturalnych,
– dyplomów,
– zaświadczeń, przekazywanych szkole przez komisję okręgową. 

W powyższym wykazie ujęta została tylko dokumentacja szkoły. W tożsamym wykazie dla  placówek oświatowych znajdą się inne lub zamienne dokumenty.

Nie bez przyczyny wskazałam na tę ilość dokumentów ponieważ uważam, że prowadzenie zbiorów tych akt, przechowywanie ich oraz aktualizacja jest często ogromnym obciążeniem osób prowadzących sekretariaty. Dlatego w zbliżającym się, a wypadającym 25 kwietnia, Międzynarodowym Dniu Sekretarki pomyślmy ciepło o osobach, które piastują to stanowisko.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *