Dokumentacja szkolna czyli dokumenty, które znajdziemy w sekretariacie szkoły

Sekretariat – jedno z najważniejszych miejsc w szkole. Jakie dokumenty powinny się w nim znajdować? Jakie akty prawne regulują jego pracę? Dziś i za tydzień tajniki sekretariatu szkoły.

Czy zastanawialiście się kiedyś ile dokumentów szkolnych można znaleźć w sekretariacie szkoły? Pokusiłam się przy okazji pisania publikacji na ten temat o zrobienie rozeznania w tym temacie. Wybrałam to, co wynika z aktów prawnych obligujących szkołę, oraz przeprowadziłam rekonesans wśród szkół.

Okazało się, że w sekretariacie, jako miejscu zajmującym centralne miejsce w szkole, znajduje swoje miejsce najwięcej dokumentów szkolnych. Mówię tu przede wszystkim o sekretariatach w małych szkołach, które pełnią często funkcję składnicy „akt wszelakich”.

Aktem prawnym, który „określa sposób prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, a także publiczne placówki, dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaje tej dokumentacji”[1] jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (DzU z 2014 r. poz. 1170).

Jednak oprócz dokumentacji, o której mówi powyższe rozporządzenie, w sekretariacie znajdą się również dokumenty z zakresu administrowania szkołą, który obowiązek posiadania wynika z innych niż powyższy aktów prawa.

Umownie podzieliłam dokumentację szkolną podzieliłam następująco:

Dokumenty pierwotne:

– akt założycielski (uchwała organu prowadzącego w sprawie założenia szkoły),

– statut (pierwszy statut nadaje organ prowadzący szkołę, zmian dokonuje rada szkoły, jeśli – – nie jest powołana w szkole jej obowiązki pełni rada pedagogiczna),

– regulaminy (np. organizacji pracy szkoły, wynagradzania, pracy rady pedagogicznej, działalności samorządu uczniowskiego, działalności rady rodziców itp.).

Dokumenty z zakresu wychowania, dydaktyki i opieki:

– plan pracy szkoły (zatwierdza rada pedagogiczna na podstawie delegacji ustawowej art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty),

– podstawy programowe (kształcenia ogólnego oraz kształcenia w zawodach),

– ramowe plany nauczania,

– programy nauczania (programy do użytku w szkole dopuszcza dyrektor),

– programy wychowania,

– plan nadzoru pedagogicznego,

– arkusze ocen,

– dziennik zajęć przedszkola,

– dzienniki lekcyjne,

– dzienniki innych zajęć prowadzonych w szkole (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne),

– plany pracy z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności w nauce,

– dzienniki nauczania indywidualnego,

– wewnątrzszkolne zasady oceniania,

– szkolny zestaw podręczników,

– program wychowawczy szkoły,

– program profilaktyki,

– dzienniki pracy psychologa lub pedagoga,

– plan dyżurów nauczycieli,

– dziennik zajęć w świetlicy szkolnej,

– plany doskonalenia zawodowego nauczycieli,

– rejestr wycieczek szkolnych,

– regulamin pracy biblioteki szkolnej,

Dokumenty niezbędne do administrowania szkołą – rejestry:

– instrukcja kancelaryjna,

– jednolity rzeczowy wykaz akt,

– instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt,

– księga kancelaryjna,

– rejestry przesyłek,

– księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania -przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu (zamieszkałych w obwodzie szkoły) – w szkole podstawowej,

– księga ewidencji dzieci i młodzieży, będących absolwentami szkoły podstawowej, podlegającym obowiązkowi szkolnemu (zamieszkałych w obwodzie gimnazjum) – w gimnazjum,

– księga wychowanków – w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, ośrodku rewalidacyjno – wychowawczym, placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,

– księga uczniów,

– księga absolwentów,

– rejestr wydanych legitymacji szkolnych,

– rejestr wydanych zaświadczeń,

– rejestr wydanych świadectw,

– rejestr wydanych duplikatów,

– rejestr wydanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom,

– rejestr wydanych upoważnień do dostępu i przetwarzania danych w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO),

– rejestr wydanych upoważnień do dostępu do danych osobowych,

– regulamin kontroli zarządczej,

– rejestr zbioru danych osobowych,

– ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich wzory odciskowe,

– ewidencja druków szkolnych (ścisłego zarachowania),

– zbiór umów,

– rejestr zarządzeń dyrektora.


[1] §1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (DzU z 2014 r., poz. 1170)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *