Jak prawidłowo zorganizować wypoczynek dzieci i młodzieży? cz. I

Ewa Ratajczyk

W czasie szkoleń Rad Pedagogicznych z zakresu organizacji wycieczek i wyjazdów szkolnych, spotykałam się również z pytaniami dotyczącymi wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie feryjnym. Czy szkoła może organizować taki wypoczynek, w jaki sposób, jakie kwalifikacje powinni posiadać opiekunowie i kierownicy wypoczynku ? Czy wyjazd dzieci w czasie wakacji jest wycieczką , czy wypoczynkiem…?….

Zbliżają się wakacje, więc warto przypomnieć o zasadach  organizacji przez szkoły i placówki wypoczynku dzieci  i młodzieży, które różnią się od zasad organizowania  wycieczek

 • Organizowanie przez szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ( wycieczek, wyjazdów ) odbywa się w trakcie roku szkolnego w szczególności zajęć dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych  i musi być oparte  na przepisach prawnych, tj, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r., poz. 1055)
 • Natomiast wypoczynek , zgodnie z art.92 a Ustawy o systemie oświaty organizowany jest dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku.

Szkoły i placówki mogą być organizatorami wypoczynku  letniego, zimowego, przestrzegając  przepisów  prawnych, zawartych w :

 • Ustawie o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 2230) – art. 92a, 92b–92t, 96a;
 • Rozporządzeniu MEN z 30 marca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 452 ze zm. Dz. U. z 2021 poz. 1548)

Zgodnie z  § 2 pkt 1 rozporządzenia MEN z 30 marca 2016 r, szkoła/ placówka  jest obowiązana zgłosić właściwemu kuratorowi oświaty zamiar zorganizowania wypoczynku.

 • W przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii letnich organizator dokonuje zgłoszenia nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku;
 • w przypadku wypoczynku za granicą – nie później niż na 14 dni przed tym terminem;
 • najpóźniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi – nie chodzi tu o problemy organizacyjne organizatora tj. niezakończony nabór uczestników, nieobecność osoby.

Zawartość zgłoszenia określa art. 92d ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Wzory zgłoszeń wypoczynku określają załączniki do rozporządzenia MEN z 30 marca 2016 :

 • Wzór zgłoszenia wypoczynku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
 • Wzór zgłoszenia wypoczynku w przypadku organizowania półkolonii określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
 • Wzór zgłoszenia wypoczynku w przypadku organizowania wypoczynku za granicą określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Do zgłoszenia wypoczynku organizowanego w kraju organizator wypoczynku dołącza (§ 25.rozporządzenia ) :

1)w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie hotelarskim lub innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187) – kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającej spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej;

2)w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku, z wyłączeniem wypoczynku organizowanego w szkołach i placówkach:

a)szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, w szczególności pomieszczenia do spania, stołówki, pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych i sanitariatów,

b)kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającej spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej;

3)w przypadku organizowania wypoczynku bez stałej infrastruktury komunalnej, w szczególności wypoczynku organizowanego w formie biwaku:

a)szkic sposobu zagospodarowania terenu przeznaczonego na wypoczynek, w szczególności rozmieszczenia poszczególnych części: mieszkalnej, żywieniowej, zespołu służby zdrowia i sanitariatów,

b)kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej potwierdzającej spełnianie przez teren wymagań ochrony przeciwpożarowej;

4)w przypadku organizowania wypoczynku o charakterze wędrownym – mapę trasy ze wskazaniem terminu i miejsca noclegu.

Uwaga : Jeśli wypoczynek organizowany jest w szkole lub placówce oświatowej, nie wymagane są żadne załączniki. Należy zaznaczyć wypoczynek w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku, a następnie odznaczyć szkołę lub placówkę.

Do zgłoszenia wypoczynku organizowanego za granicą organizator wypoczynku dołącza ( § 2 ust.5 rozp) :

1) w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie oraz bez stałej infrastruktury komunalnej – szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, w szczególności pomieszczenia do spania, stołówki, pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych i sanitariatów;

2) w przypadku organizowania wypoczynku o charakterze wędrownym – mapę trasy ze wskazaniem terminu i miejsca noclegu;

3) oświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą na rzecz uczestników wypoczynku.

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Dyrektor szkoły lub placówki zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny o zamiarze zorganizowania wypoczynku, o którym mowa w art. 92e ust. 1 ustawy, przekazując kartę wypoczynku nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.  Wzór karty wypoczynku określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Szkoła /placówka jako organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej zobowiązana jest do zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku:

 • właściwej opieki wychowawczej,
 • zatrudnienia odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej.

Druga część artykułu ukaże się już w najbliższy poniedziałek!