Jak zaplanować ewaluację wewnętrzną w szkole – instrukcja.

Zbliża się powoli czas podsumowań i wyciągania wniosków z pracy w szkole. Wiele placówek rozpoczęło już intensywne przygotowania do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej. Proponujemy zatem gotowy plan, wedle którego łatwo i skutecznie przygotujecie się do realizacji tego przedsięwzięcia.

ETAPY PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA EWALUACJI

 

1. Zdefiniowanie celów ewaluacji i sposobu wykorzystania wyników ewaluacji:

 

 • Po co będziemy przeprowadzać ewaluację w naszej szkole?
 • Jaki problem chcemy rozwiązać dzięki ewaluacji?
 • Jak mogą być wykorzystane wyniki ewaluacji?

 

2. Określenie odbiorców ewaluacji:

 

 • Dla kogo będziemy badać?
 • Kto będzie głównym odbiorcą ewaluacji, a kto jeszcze może być zainteresowany wynikami?
 • Do kogo mają być skierowane

     rekomendacje?

 • Kto będzie zobowiązany do ich wdrożenia?

 

3. Identyfikacja zasobów (czasowych, ludzkich, finansowych):

 

 • Ile czasu możemy przeznaczyć na ewaluację? Kiedy będą nam potrzebne wyniki?
 • Jakie koszty będzie można ponieść?
 • Czym dysponujemy „na wejściu”? (np. bazy danych wyników egzaminów zewnętrznych, wyniki poprzednich ewaluacji, sprawozdania z posiedzeń rady pedagogicznej)
 • Co musimy zrobić przed uruchomieniem ewaluacji? (zaktualizować bazę danych, określić, z kim skonsultować koncepcję ewaluacji)
 • Kto może zająć się prowadzaniem ewaluacji w szkole? Jak nauczyciele –potencjalnie mogący zająć się prowadzeniem ewaluacji – obciążeni są innymi zadaniami?

 

4. Wskazanie wykonawców ewaluacji (powołanie zespołu ewaluacyjnego):

•   Ilu osób potrzebujemy do realizacji ewaluacji?

•   Kto będzie zbierał wyniki, analizował je i pisał raport?

 

5. Określenie przedmiot ewaluacji:

 

 • Jak sformułowaliśmy temat badania ewaluacyjnego?
 • Jakie obszary w ramach przedmiotu ewaluacji można/trzeba wyróżnić w prowadzonym badaniu ewaluacyjnym?

 

6. Sformułowanie pytań badawczych (kluczowych):

 • Czego chcemy się dowiedzieć?
 • Na jakie pytania ma odpowiedzieć ewaluacja?

7. Określenie kryteriów ewaluacji:

 

 • Co jest wartością w badanym przedmiocie ewaluacji?
 • Jakimi kryteriami mają posłużyć się ewaluatorzy, prowadzący ewaluację wewnętrzną w formułowaniu wniosków ewaluacyjnych?
 • Co nas zadowala?

 

8. Określenie ram czasowych ewaluacji – harmonogram ewaluacji:

 

 • Kiedy będzie realizowane badanie?
 • Ile jest czasu na realizację badań terenowych, na analizę danych, pisanie raportu?
 • Kiedy ewaluacja powinna zostać zakończona, żeby była użyteczna tj. żeby można było wykorzystać jej wyniki w realizacji kolejnych działań?

 

9. Określenie formatu raportu i sposobu rozpowszechniania wyników ewaluacji:

 

 • Jaką formę będzie miał raport ewaluacyjny?
 • Jaka będzie struktura raportu?
 • Komu i przy jakiej okazji raport zostanie przedstawiony?

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *