Jesteśmy drużyną! Jak pracować w zespole?

Czynniki, które wpływają na dobrą pracę zespołu, to: właściwa organizacja spotkań, ustalenie zasad współpracy, wypracowanie i podział zadań, ich realizacja, monitoring i ewaluacja. Co jeszcze wpływa pozytywnie na jakość pracy zespołu? Tego dowiecie się z dzisiejszego artykułu.

Czynniki, które wpływają na dobrą pracę zespołu, to: właściwa organizacja spotkań, ustalenie zasad współpracy, wypracowanie i podział zadań, ich realizacja, monitoring i ewaluacja.

 

Organizacja spotkań – działania porządkujące i organizacyjne

  • Terminy spotkań są zaplanowane, a uczestnicy zawiadomieni o spotkaniu z wyprzedzeniem.
  • Spotkania mają z góry ustalony i znany uczestnikom program. Prowadzący zawiadamia uczestników o celu spotkania i o planowanej godzinie jego zakończenia.
  • Spotkania zaczynają się i kończą punktualnie.
  • Na początku spotkania warto podsumować co zostało zrobione od ostatniego spotkania. Każdy z uczestników zdaje relację z przeprowadzonych działań.
  • Czas wypowiedzi uczestników spotkania jest określany.
  • Każdy członek zespołu, bez względu na status (dyrektor, nauczyciel, rodzic, uczeń), powinien mieć możliwość przedstawienia własnych opinii i pomysłów rozwiązania problemowych sytuacji.
  • Sprawozdawca zapisuje wnioski z dyskusji i podjęte decyzje. Protokół zebrania jest dokumentem, który służy członkom zespołu.
  • Zespół konsultuje swoje cele i działania z radą pedagogiczną i informuje ją o przebiegu prac.
  • Członkowie zespołu określają terminy wykonania zadania i sposoby monitorowania działań.

Planując terminarz spotkań, warto pamiętać, że w zależności od celu, który ma osiągnąć zespół, spotkania mogą się odbywać systematycznie (np. w każdy ostatni wtorek miesiąca).

 

Ważne jest określenie ról i funkcji poszczególnych członków zespołu. Warto, aby zespoły nauczycielskie konsultowały swoje cele i działania z radą pedagogiczną i informowały ją o przebiegu prac. Zasadne wydaje się więc wybranie osoby, która kontaktowałaby się z radą, oraz ustalenie sposobu konsultowania i wymiany informacji. Istotna jest też rola sekretarza, który dokumentuje prace zespołu. W zależności od potrzeb wybierane też są osoby do pełnienia innych funkcji, np. odpowiedzialne za przygotowanie sprzętu audiowizualnego czy sali.

 

Ustalenie zasad i stosowanie procedur

W przypadku powstania nowego zespołu ustalenie zasad współpracy pomiędzy nauczycielami ma charakter priorytetowy. Reguły współpracy dotyczą między innymi sposobu prowadzenia zebrań, dyskusji oraz organizowania wszystkich kontaktów między członkami zespołu.

 

Przykładowy zestaw reguł:

• Wywiązujemy się ze swoich zadań w określonym terminie.

• Szanujemy pomysły innych.

• Pilnujemy kolejności zabierania głosu i czasu wypowiedzi.

• Dbamy o dobrą atmosferę pracy, właściwie formułując informację zwrotną.

• Doceniamy wysiłek i zaangażowanie innych.

• Wszyscy angażujemy się w pracę i jesteśmy odpowiedzialni za jej wyniki.

• Przestrzegamy zasad skutecznego porozumiewania się.

• Dbamy o sprawną wymianę informacji.

 

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli: https://pracadlanauczyciela.pl/

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *