Kodeks etyki nauczycielskiej

Etyka zawodu nauczyciela to niezwykle istotna i jednocześnie nieostra materia. Od lat trwają dyskusje na temat zasad, które na stałe powinny do tego kanonu wejść. Dzisiaj próbujemy przybliżyć to zagadnienie, odwołując się do ogólnopolskich ankiet i tez naukowców.

W 1995 roku Polskie Towarzystwo Nauczycieli opracowało Kodeks etyki nauczycielskiej, który nie został upowszechniony w szkołach. Nie został on zaakceptowany, bo oparty jest na światopoglądzie katolickim, a kodeks etyczny nie powinien być odzwierciedleniem polityki czy wiary; powinna go cechować ponadczasowość i uniwersalność.

„Kanony” etyki 

 • Zasada prawdy – zakłada, że prawda wyraża się we wszystkim, co nauczyciel mówi i czyni, a także w jego własnej postawie życiowej, 
 • Zasada dobra dziecka – podstawą działania nauczyciela jest bezpieczeństwo, interes, korzyści i wszechstronny rozwój dziecka. 
 • Zasada przykładu – wartości i umiejętności trzeba samemu posiadać, by móc je przekazać.
 • Zasada projekcji pedagogicznej – polegająca na rozumieniu jak się zachować i jak mówić do dziecka ‘zniżyć się do jego poziomu’, 
 • Zasada więzi emocjonalnej – utrzymanie bezpośredniego, serdecznego kontaktu, 
 • Zasada poszanowania osobowości dziecka – oparta na szacunku dostrzegania jego odrębności i niepowtarzalności – każdy jest inny, każdy wyjątkowy, 
 • Zasada profesjonalizmu – w wychowaniu, nauczaniu i opiece; wymaga kompetencji, dojrzałości i fachowości.

 

Etyczny nauczyciel dobrze komunikuje się z uczniami, a do najbardziej pożądanych form zachowań nauczycielskich należą: pochwały wyrażane w różny sposób; werbalne i niewerbalne reagowanie na wypowiedzi ucznia; wyznaczanie jasnych reguł postępowania i ich przestrzeganie; bycie sprawiedliwym w stosunku do wszystkich uczniów

Cechy pozytywne nauczyciela wyłonione w ogólnopolskiej ankiecie:

 • otwartość,
 • umiejętność kontaktu z młodzieżą,
 • poszanowanie godności,
 • życzliwość,
 • tolerancja,
 • poczucie humoru,
 • wiedza i umiejętność jej przekazywania,
 • konsekwencja w postępowaniu.

Cechy negatywne nauczyciela wyłonione w ogólnopolskiej ankiecie:

 • brak wiedzy,
 • niekompetencja,
 • niesprawiedliwość i brak obiektywizmu,
 • brak zrozumienia i czasu dla uczniów,
 • konfliktowość i złośliwość,
 • brak konsekwencji w postępowaniu,
 • nietolerancja,
 • brak kultury osobistej.

10 mądrości nauczycielskich wg J. Pielachowskiego /Nauczyciel i jego warsztat pracy, Poznań 1996/

 1. Wiem, że przyszłość moich wychowanków w dużym stopniu zależy ode mnie. 
 2. Nigdy nie poniżam godności ucznia. Poniżony zawsze odpłaca złem. 
 3. W konflikcie z uczniami nie gorączkuję się; jestem sędzią, a nie stroną. 
 4. Nie lekceważę własnych poleceń, zawsze kontroluję ich wykonanie. 
 5. Jestem cierpliwy, uczniowie mają prawo myśleć i działać wolniej ode mnie.
 6.  Lekcja jest dla uczniów – nie dla mnie. Mój sukces powstaje tylko z sukcesów moich uczniów.
 7. Nie jestem nieomylny. Mądrość polega na przyznaniu się do błędu i naprawieniu go.
 8. Autorytet nie polega na wzbudzaniu strachu, lecz na kompetencji, sprawiedliwości, konsekwencji wymagań 
 9. Wymagania nie wykluczają życzliwości; nie zrzędzę, nie pouczam, czyn jest lepszy od mówienia, przykład lepszy od instrukcji 
 10. Nie spodziewam się powierzchownej wdzięczności wychowanków. Jeśli zaszczepię im lepsza stronę mojej osobowości – będą mi wdzięczni przez całe życie

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *