Kto może zostać dyrektorem szkoły?

Minister Edukacji Narodowej (od 2020 Minister Edukacji i Nauki) rozporządzeniem określił wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora placówki oświatowej. Jeśli chcesz startować w konkursie na dyrektora szkoły, koniecznie przeczytaj!

Minister Edukacji Narodowej (od 2020 Minister Edukacji i Nauki) rozporządzeniem określił wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora placówki oświatowej.

Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę. Kandydata na stanowisko dyrektora placówki, wyłania się w drodze konkursu. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący, powołuje na stanowisko dyrektora placówki ustalonego przez siebie kandydata. Do czasu powołania na stanowisko dyrektora placówki, organ prowadzący placówkę może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora placówki wicedyrektorowi albo innemu pracownikowi tej placówki.

Stanowisko dyrektora placówki może zajmować osoba:

– – ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

– otrzymała co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy;

– która posiada staż pracy określony w przepisach wydanych na podstawie ust. 1f;

– która posiada doświadczenie związane z prowadzeniem działań na rzecz rozwoju szkół i placówek lub doświadczenie na stanowisku kierowniczym;

– która spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

– która ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

– która nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.2)), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.3)), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

– która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

– przeciwko której nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

– która nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

– która nie była karana karą porządkową, o której mowa w art. 108 Kodeksu pracy.

 

 

– Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu. Kandydatowi, który wygra, nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora. Wymogu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora nie stosuje się do szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej.

Do czasu powierzenia stanowiska dyrektora organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *