Matematyka z logiką

Dziś w dziale dobrych praktyk wracamy do Torunia, gdzie najmłodsi uczą się logiki!

Dane szkoły/ placówki:

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Butterfly School w Toruniu

ul. Dekerta 24

87-100 Toruń

e-mail: szkolamotyli@gmail.com

tel. 566608369

Dyrektor: mgr Adriana Pietkiewicz,

21 nauczycieli,

74 uczniów.

Działania nowatorskie:

Wprowadzenie dodatkowych zajęć matematyka z logiką  do obowiązkowego programu zajęć lekcyjnych w  klasach  I -III. Są to zajęcia obowiązkowe dla wszystkich uczniów.

Cel główny:

– rozwijanie zainteresowań matematycznych

– kształtowanie logicznego myślenia

– odkrywanie uzdolnień i talentów matematycznych

– rozwijanie współpracy między uczniami

– motywowanie uczniów do samodzielnej pracy oraz podejmowania wyzwań

– poznanie ciekawostek matematycznych

– poszerzanie wiedzy z zakresu matematyki o treści ponadpodstawowe

– nauka matematyki poprzez zabawę

Opis zajęć:

W naszej szkole , w klasach od I do III uczniowie mają dodatkową godzinę zajęć zwanych matematyka z logiką. Zajęcia te odbywają się raz w tygodniu. Są to zajęcia obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Prowadzi je nauczyciel matematyki. Uczniowie nie są oceniani podczas tych zajęć i nie jest na nich zadawana praca domowa.

Zajęcia matematyki z logiką stanowią wsparcie edukacji matematycznej nauczania zintegrowanego. Na zajęciach wykorzystywane są metody aktywizujące, takie jak gry dydaktyczne, burza mózgów czy elementy dramy. Zajęcia te stanowią okazję do rozwijania współpracy w klasie. Uczniowie, którzy dobrze sobie radzą z danym zagadnieniem mają szansę podzielić się swoimi umiejętnościami i pomóc uczniom, którzy mają problemy. W czasie zajęć uczniowie pracują samodzielnie, w parach i grupach.

Pomoc w prowadzeniu zajęć stanowi program Klucz do uczenia się, moduł Logika. Jest on wykorzystywany głównie na lekcjach w klasach pierwszych. Program ten pozwala zrozumieć dzieciom pojęcia logiczne, następnie wykorzystać te pojęcia w celu rozwiązywania problemów. Nauczyciel wykorzystuje różne plansze, obrazki, przedmioty. Ułatwia to uczniom tworzenie spójnych struktur myślowych, które uczniowie wykorzystywać będą w późniejszym okresie życia,  w celu skutecznego uporządkowania tego, co już wiedzą. Uczniowie rozwijają w ten sposób umiejętność systematycznego myślenia o świecie i odkrywają zasady, dzięki którym mogą zorganizować i sklasyfikować przedmioty i wydarzenia.

Zajęcia obejmują różnorodne treści. Część zajęć poświęcona jest ciekawostkom np. doświadczenia losowe z kartami i rzuty kostką, liczebniki główne potęg tysiąca, krzyżówki. Duża liczba godzin przeznaczona jest na zadania praktyczne, w których uczniowie mogą manipulować przedmiotami i samodzielnie wyciągać wnioski na podstawie swoich obserwacji (np. praca z geoplanami, budowanie brył, origami matematyczne, puzzle matematyczne, pentominoes łamigłówki z zapałkami, układanie tangramu, przeliczanie pieniędzy). Ponadto część zajęć polega na rozwijaniu umiejętności, które można wykorzystać w życiu codziennym (np. orientacja w przestrzeni, szyfrowanie, porządkowanie danych w tabelach).

Efekty i korzyści

1.  Uczniowie chętnie rozwijają swoje zdolności matematyczne, biorąc udział w konkursach matematycznych (np. Alfik matematyczny, Kangur).

2.  Dwunastu uczniów z klas II i III bierze udział w dodatkowych zajęciach kołka matematycznego.

3.  Uczniowie uczą się zasad współpracy – gdy mają wybór co do sposobu pracy na zajęciach, najczęściej wybierają pracę w parach lub w grupach.

4.  Uczniowie poznają ciekawe zagadnienia, których nie mieliby okazji poznać na lekcjach nauczania zintegrowanego.

5.  Uczniowie uczą się bawiąc, zdobywając przekonanie, że matematyka jest ciekawa.

Rady i przestrogi

1.  W sytuacji, w której uczniowie mogą samodzielnie uczyć się przez przeżywanie, odkrywać zasady i dochodzić do wniosków przy pomocy dostępnych materiałów, dużo zapamiętują i chętnie angażują się w wykonywanie działań.

2.  Rolą nauczyciela jest pomagać, dawać wskazówki, ale nie udzielać gotowych odpowiedzi- takie działanie zmusza uczniów do poszukiwań i do wysiłku myślowego.

3.  Przekazywanie uczniom odpowiedzialności za wykonanie danego zadania, rozwija samodzielność i przygotowuje uczniów do radzenia sobie z wyzwaniami, nie tylko na lekcjach matematyki.

4.  Zadania tekstowe przeważnie nie są lubiane przez uczniów, aby uczniów zainteresować powinny być przekazane w ciekawej formie, np. jako konkurs drużynowy. 

Sposoby upowszechniania:

EduRada – portal ogólnopolski dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Butterfly School w Toruniu

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *