Najnowsze zmiany w sposobie funkcjonowania placówek oświatowych – dziś wchodzi w życie nowe rozporządzenie MEN z 4 kwietnia 2020.

Szybko rozprzestrzeniająca się epidemia koronawirusa wymusiła kolejne zmiany w edukacji. Przeczytajcie, jakie przepisy obowiązują od poniedziałku.

Kolejna już nowelizacja MEN, dotycząca sposobów funkcjonowania placówek oświatowych w czasie pandemii, spowodowała, że od dzisiaj tj. 6 kwietnia zostaje ograniczona działalność specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz szkół specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Od dzisiaj wszystkie poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne będą realizowały swoje zadania zdalnie lub w inny sposób, po wcześniejszym uzgodnieniu z organem prowadzącym.  

Pracownicy poradni mają w tym czasie również ograniczony obowiązek świadczenia pracy na terenie zakładu pracy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której świadczenie pracy na terenie jednostki jest absolutnie niezbędne do realizowania jej zadań na odległość lub gdy nieobecność pracowników mogłaby zaburzyć ciągłość funkcjonowania poradni.

Niemożliwe stało się również prowadzenie zajęć dydaktycznych w przedszkolach i szkołach funkcjonujących w podmiotach leczniczych, ponieważ wprowadzono zakazy odwiedzin w szpitalach a część z nich została objęta szpitalną kwarantanną.

Nastąpiło także znaczne ograniczenie funkcjonowania szkół specjalnych w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Ośrodki te nadal mają obowiązek zapewnić opiekę i wychowanie podopiecznym, włącznie z prowadzeniem działań o charakterze socjoterapeutycznym, jednak decyzją większości rodziców znaczna część wychowanków przebywa w chwili obecnej domach rodzinnych a to uniemożliwia realizacji podstawy programowej w trybie stacjonarnym. W związku z powyższym, szkoły funkcjonujące przy młodzieżowych ośrodkach socjoterapii mają obowiązek – tak jak inne placówki – zorganizować zajęcia zdalne lub – jeśli to niemożliwe – w porozumieniu z organem prowadzącym – ustalić alternatywną formę kształcenia.

Wiele jednostek systemu oświaty jeszcze przed podpisaniem Rozporządzenia MEN z dnia 4 kwietnia 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ale za zgodą organu prowadzącego, zawiesiło swoją działalność na podstawie innych przepisów, ponieważ i tak w większości przypadków dzieci i młodzież pozostawały pod opieką rodziców.

Warto wiedzieć, że rodzice dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które nie będą uczęszczały do przedszkola, szkoły czy innej placówki z powodu epidemii COViD-19 mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. W  przypadku dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.  

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje również osobie sprawującej osobistą opiekę nad dorosłą osobą niepełnosprawną, która nie uczęszcza do szkoły czy ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego z powodu epidemii COVID-19. 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *