(Nie)wielki powrót do szkół

Już dzisiaj najmłodsze dzieci wracają do szkoły, do nauki w trybie stacjonarnym po niemal miesięcznej przerwie. Jak powinna zostać zorganizowana praca w placówkach oświatowych? Co z maturzystami i ósmoklasistami? O tym wszystkim przeczytacie tutaj.

Już dzisiaj uczniowie klas I-III szkół podstawowych, a także uczniowie szkół specjalnych wrócili do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Od dzisiaj także można realizować praktyczną naukę zawodu w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego nadal pozostają w trybie pracy zdalnej. Poniżej prezentujemy szczegółowe rozwiązania przyjęte przez MEiN.

 

Edukacja wczesnoszkolna – klasy I-III

W okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w klasach I-III szkoły podstawowej jest realizowana stacjonarnie. Ministerstwo Edukacji i Nauki (przypominamy o zmianie nazwy resortu) w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowało szczegółowe wytyczne dotyczące reżimu sanitarnego, w jakim ma odbywać się nauka najmłodszych dzieci.

 

Nauka w szkołach i placówkach specjalnych

Do szkoły wrócili dzisiaj również uczniowie klas I-III szkół podstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Podobnie jak przed feriami dyrektorzy szkół podstawowych specjalnych w zakresie dotyczącym klas IV-VIII, szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, decydują o trybie nauczania i prowadzenia zajęć.

Ze względu na specyfikę działania, ograniczenie funkcjonowania, tak jak do tej pory, nie dotyczy szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

 

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w kształceniu zawodowym

Od dzisiaj w trybie stacjonarnym funkcjonują szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Prowadzą one zajęcia na takich samych zasadach jak przed feriami, tzn. realizują kształcenie praktyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego. Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

 

Nauka dzieci niepełnosprawnych – zdalnie czy stacjonarnie?

Dyrektorzy szkół mają obowiązek zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić realizację zajęć zdalnych w szkole (dotyczy szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych oraz ponadpodstawowych) dla tych uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu.

 

Opieka świetlicowa dla najmłodszych uczniów

Szkoły mają obowiązek zapewnić opiekę świetlicową dla dzieci klas I-III na terenie szkoły.

 

Konsultacje dla tegorocznych ósmoklasistów i maturzystów

Dyrektorzy szkół mogą organizować dla uczniów klas ósmych oraz uczniów klas maturalnych przedmiotowe konsultacje indywidualne lub zajęcia w małych grupach, przy zachowaniu dystansu społecznego oraz reżimu sanitarnego.

 

Zmiany zostały zaplanowane do 31.01.2021. MEiN zapowiada kolejne działania i ewentualne zmiany od 1.02.2021.

 

Opracowano na podstawie komunikatu MEiN https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-feriach

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *