Obowiązki nauczyciela wspomagającego w systemie nauczania zdalnego

Rozpoczynamy nowy tydzień od opisu obowiązków nauczycieli wspomagających w systemie nauki zdalnej. Zapraszamy do lektury.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w systemie nauki zdalnej jest nie lada wyzwaniem. Otoczenie opieką uczniów niepełnosprawnych lub posiadających specyficzne trudności w uczeniu się wymaga dobrej organizacji i skutecznych narzędzi. Jak w tym wszystkim ma się odnaleźć nauczyciel wspomagający, który do tej pory asystował dziecku podczas zajęć?

Przede wszystkim nauczyciel wspomagający powinien:

  • ustalić formy i czas kontaktu z uczniami i rodzicami i poinformować o tym fakcie dyrektora szkoły, w tym ustalić godziny dyżuru telefonicznego dla uczniów i rodziców,
  • organizować konsultacje online,
  • świadczyć zdalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną w trakcie kształcenia na odległość, w szczególności:
  • ściśle współpracować z nauczycielem danego przedmiotu zwłaszcza w zakresie dostosowania programu i narzędzi do możliwości psychofizycznych ucznia,
  • wspomagać zdalnie ucznia w wykonywaniu powierzonych mu zadań, w tym udzielać wskazówek i wspierać w pokonywaniu trudności,
  • na bieżąco monitorować trudności, z jakimi boryka się uczeń,
  • kontrolować postępy w nauce, jeśli zaistnieje potrzeba, sugerować innym nauczycielom dalsze modyfikacje narzędzi i metod pracy.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *